Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de telling van de orthodoxe gebedshuizen en de contacten met hun vertegenwoordigers

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1022)

 
Datum ontvangst: 09/03/2023 Datum publicatie: 21/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    In het kader van de orthodoxe godsdienst zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Hoeveel erkende orthodoxe kerken zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Vanwaar haalt u die informatie?

- Voert u een telling uit van de niet-erkende orthodoxe kerken? Zo ja, hoe?

- Hoeveel niet-erkende orthodoxe kerken zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- Hoeveel ontmoetingen en officieuze contacten hebt u gehad met de officiële vertegenwoordigers van de orthodoxe eredienst in 2022?

- Welke andere middelen en methoden, ook informele, gebruikt u, naast de contacten met de officiële vertegenwoordigers van de orthodoxe eredienst, om een vruchtbare dialoog met de orthodoxe eredienst tot stand te brengen?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

De ordonnantie van 10 december 2021 voorziet wel degelijk in een registratieprocedure. Deze procedure beoogt de registratie van lokale geloofsgemeenschappen maar niet van de gebouwen.

De reglementering voorziet dat elk representatief orgaan van elke erkende eredienst jaarlijks de lokale gemeenschappen van zijn gezindte meedeelt. Deze bepaling betreft zowel de erkende als de nog niet erkende gemeenschappen.

Voor de erkende gemeenschappen moet worden nagegaan of de gewestelijke gegevens overeenstemmen met de informatie van het representatief orgaan. Tevens moet worden gecontroleerd of de gegevens betreffende de naam, de bestuurders, het maatschappelijk adres van de gemeenschap en het gebouw dat voor de eredienst wordt gebruikt, up-to-date zijn.

Voor niet-erkende gemeenschappen is het doel dat bij een aanvraag om erkenning kan worden nagegaan of aan de voorwaarde van artikel 4, lid 1, van de ordonnantie is voldaan, hetzij dat de gemeenschap minstens drie jaar bestaat.


In 2023 heeft het representatief orgaan van de orthodoxe eredienst vierentwintig erkende gemeenschappen en geen niet-erkende gemeenschappen gemeld.

Hoewel in het kader van de voorbereiding van de ontwerpteksten voorafgaand aan de ordonnantie van 10 december 2021 uiteraard is samengezeten met de representatieve organen, zijn er geen informele contacten met de representatieve organen. Contacten met vertegenwoordigers van representatieve organen worden enkel op officiële basis georganiseerd. In 2022 waren er geen vergaderingen of officiële of niet-officiële contacten met het representatief orgaan van de orthodoxe eredienst, althans niet in het kader van de gewestelijke bevoegdheid bedoeld in artikel 6, §1, VIII, 6°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980. Hieronder valt uiteraard niet de eventuele briefwisseling van mijn administratie bij het normale verloop van de administratieve procedures.