Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de invoering van erfpacht- en opstalmechanismen bij de openbare vastgoedbeheerders

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1025)

 
Datum ontvangst: 10/03/2023 Datum publicatie: 28/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 25/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    In de algemene beleidsverklaring (ABV) was voorzien de vastgoedoperatoren te verzoeken gebruik te maken van erfpacht- en opstalmechanismen en nieuwe mechanismen te onderzoeken om gronden los te koppelen van gebouwen bij de bouw van nieuwe koopwoningen. Het idee was om de prijs voor de gezinnen te drukken en tegelijk het voortbestaan van het publiek grondbeheer te bestendigen

De regering stelde Citydev centraal door te zorgen voor de nodige middelen om de bouw van koopwoningen voort te zetten en de Brusselaars toegang te geven tot vastgoed tegen gematigde prijzen aan een tempo van 200 woningen per jaar. Het gebruik van het erfpachtrecht was gekoppeld aan het idee om geconventioneerde woningen op de markt te brengen die in het kader van stedenbouwkundige lasten werden gebouwd.

  • Welke maatregelen hebben de regering en de openbare vastgoedbeheerders genomen om het gebruik van het erfpachtrecht en het recht van opstal bij koopwoningen op overheidsinitiatief aan te moedigen en te vergroten?

  • Wat zijn de resultaten van de studies over de nieuwe mechanismen om gronden los te koppelen van gebouwen?

  • Wat zijn op praktisch vlak de concrete resultaten van deze verschillende acties op het terrein? Zijn de openbare vastgoedbeheerders erin geslaagd de gemiddelde prijs van vastgoed via deze mechanismen te verlagen? Zo ja, in welke mate?

  • Heeft Citydev haar doelstelling van 200 woningen per jaar gehaald? In welke mate heeft zij gebruik gemaakt van het erfpachtrecht?

 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag:

In onze algemene beleidsverklaring hebben we onszelf inderdaad tot doel gesteld om betaalbare woningen in het algemeen en koopwoningen in het bijzonder vlotter toegankelijk te maken.

De splitsing van het eigendomsrecht is een van de mogelijkheden die voor dat beleid worden overwogen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is citydev.brussels in het licht van zijn opdracht om woningen voor bescheiden inkomens te verkopen, ongetwijfeld de meest aangewezen vastgoedbeheerder om zo’n systeem in te voeren.

In de beheersovereenkomst van citydev.brussels voor de periode van 2021 tot 2025 is daar overigens een strategische doelstelling van gemaakt. Het gaat meer bepaald om de dertigste doelstelling, die luidt als volgt:
“minstens 20 % van het in het eerste lid bedoelde aantal middelgrote koopwoningen via een erfpacht- of opstalrecht ontwikkelen. Die doelstelling kan, op basis van een eerste balans, in de helft van de looptijd van deze overeenkomst worden aangescherpt, waarbij dan een percentage van minstens 30% zou worden beoogd. Die operaties worden in verschillende projecten verwezenlijkt om een breed spectrum aan ervaringen op te doen.”

De situatie in de praktijk is als volgt:

1. De raad van bestuur van citydev.brussels keurde op zijn vergadering van 16 december 2022 het juridische erfpachtmodel voor de stadsvernieuwingsprojecten goed.

2. Dat model, dat het mogelijk moet maken om gebruik te maken van een gesplitst zakelijk recht, werd uitgewerkt op basis van studies.
3. De praktische invulling is volop bezig.
4. Doordat de prijs van de grond buiten de gemiddelde vastgoedprijs wordt gehouden, zal dat de facto leiden tot een prijsvermindering. Het percentage van die vermindering zal afhangen van het aandeel van de grondwaarde in een gewone samenstelling. Historisch gezien maakt de grondwaarde tien tot twintig procent uit van de totale kostprijs van een gemiddelde vastgoedtransactie.

Het is nog altijd de bedoeling om gespreid over vijf jaar duizend woningen op de markt te brengen. Dat is trouwens ook zo bepaald in voormelde strategische doelstelling nr. 30.

Er is afgesproken om het erfpachtsysteem toe te passen voor een aantal projecten die samen goed zijn voor meer dan 500 woningen.