Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het partnerschap tussen het Centre national d'art et de culture Georges Pompidou en het project Kanal-Centre Pompidou.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1050)

 
Datum ontvangst: 09/03/2023 Datum publicatie: 23/05/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 17/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Een structurele samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Kanal en het Nationaal Centrum voor Hedendaagse Kunst Georges Pompidou werd ondertekend op 18 december 2017 en werd gesloten voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van ondertekening. Momenteel is het dus de bedoeling dat de samenwerkingsovereenkomst in 2027 afloopt.

Het doel van deze overeenkomst is de verschillende rollen vast te leggen die het Centre Pompidou tijdens de samenwerkingsperiode zal moeten spelen, naarmate de studies en het project vorderen. Ook wordt de Stichting erin verzocht het Centre Pompidou om advies te vragen met betrekking tot de ontwikkeling van de site, zodat deze verenigbaar is met de normen voor conservering, presentatie, beveiliging en verspreiding van de werken die het Centre Pompidou haar ter beschikking stelt.

Kunt u mij zeggen, aangezien de bouw- en ontwikkelingsfase van het project nog aan de gang is, of de communicatie tussen de Stichting en het Centre Pompidou goed verloopt? Heeft de Parijse culturele instelling al opmerkingen gemaakt of laten weten het niet eens te zijn met bepaalde beslissingen die tijdens de bouwfase van het project zijn genomen? Zo ja, werden de aanbevelingen van het Centre Pompidou gevolgd of moest een beroep worden gedaan op een technische arbiter, zoals in de overeenkomst is bepaald?

Toen de overeenkomst werd ondertekend, was de opening van het museum gepland voor 2023. Het was dus de bedoeling dat de activiteit van het museum Kanal gedurende 4 jaar door het Centre Pompidou zou worden gesteund op een aantal punten die in de structurele samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd. Met deze tekst verbindt het Centre Pompidou zich ertoe de Stichting (...) werken uit al zijn collecties ter beschikking te stellen die door het Centre Pompidou worden voorgesteld en door de Stichting worden gekozen, zodat in vijf jaar tijd drie opeenvolgende routes kunnen worden gepresenteerd, hoofdzakelijk op basis van de collecties van het Centre Pompidou" in de ruimte voor de permanente collecties. Wat de ruimte voor tijdelijke collecties betreft, verbindt het Centre Pompidou zich er eveneens toe zijn werken ter beschikking te stellen van de Stichting voor de twee tijdelijke tentoonstellingen die elk jaar worden georganiseerd en die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op het geheel van de collecties van het Centre Pompidou, rond een onderwerp of een kunstenaar die in onderling overleg tussen de Stichting en het Centre Pompidou worden gekozen". De overeenkomst bepaalt ook dat "tijdens de duur van het partnerschap het Centre Pompidou zijn expertise en advies op een aantal gebieden ter beschikking stelt van de Stichting.

Het is duidelijk dat in de overeenkomst een zeer belangrijke steun van het Centre Pompidou wordt omschreven.

Nu is echter bekend dat het museum niet voor 2025 zal worden geopend, minstens anderhalf jaar na de datum die aanvankelijk bij de ondertekening van de overeenkomst was gepland. De mogelijkheid van uitstel was ook voorzien in de overeenkomst. Op bladzijde 9 van het document staat namelijk: "Niet later dan achttien maanden voor het verstrijken ervan kunnen de partijen gezamenlijk besluiten de huidige overeenkomst te verlengen voor een periode en volgens de voorwaarden die dan door een aanhangsel bij de huidige overeenkomst zullen worden vastgesteld".

Wij zijn ruim voor de in de overeenkomst vastgestelde datum voor de verlenging van het partnerschap. Maar aangezien de opening van het museum officieel is uitgesteld, kunt u mij vertellen of de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen al door de Stichting Kanal is besproken met haar contacten bij het Centre Pompidou?

 

 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag:

Zoals ik al eerder heb gezegd, is de overeenkomst met het Centre d'Art Pompidou voor mij een enorme kans om een sterk en uniek partnerschap aan te gaan met de op één na grootste collectie moderne en hedendaagse kunst ter wereld, na het MOMA in New York en vóór het Britse Tate. Het Centre Pompidou heeft geen andere overeenkomst als deze, het is een partnership tussen gelijken, tussen een wereldbaken van de Kunst en een museum in wording. Dit is nooit eerder gezien.


Ik wijs er tussendoor op dat de banden die Pompidou onderhoudt met Metz, Malaga of Shanghai duidelijk van een andere orde zijn, aangezien het gaat om filialen van het Parijse museum en niet om een museumproject
sui generis met zijn eigen operationeel en artistiek beheer als de Stichting Kanal. Ik heb al de gelegenheid gehad om de sterke band die met deze overeenkomst tot stand is gekomen te bekrachtigen in meerdere ontmoetingen met de Voorzitter van het Centre Pompidou.

Dit gezegd zijnde, kan ik bevestigen dat de teams van de artistieke directie van Kanal momenteel hard aan het werk zijn om het programma van het museum bij de opening vorm te geven. Het gaat daarbij om verschillende tentoonstellingen, thematisch, monografisch of algemeen, maar ook om meer gerichte projecten. Meer kan ik er nog niet over vertellen omdat er nog aan gewerkt wordt. Maar dat het museum niet open is, betekent niet dat er op artistiek gebied niets gebeurt. Ik herinner eraan dat dankzij de samenwerking met Pompidou met de tentoonstelling Kanal Brut, de tentoonstelling over John Armleder en de tentoonstelling Ah Ah Ah een zeer groot aantal werken uit de collectie van het Centre Pompidou in Brussel kon worden tentoongesteld.

Bovendien valt de opening van het Kanal Museum samen met de sluiting van het Centre Pompidou voor grote renovatiewerken, waardoor wij misschien zelfs gebruik kunnen maken van werken die tot de permanente collectie van het Centre Pompidou behoren. Deze partnerwerking geeft ons dus van bij de opening een sterke museale ambitie voor Kanal.

Zoals u zelf al aangaf, blijft de partnerwerking met Pompidou overigens niet beperkt tot artistieke samenwerking en het uitlenen van werken. Het gaat om een echte overdracht van kennis en deskundigheid die de teams van de Stichting die veel kleiner zijn dan die van Pompidou de mogelijkheid biedt gebruik te maken van hun ervaring met het beheer van een groot Kunstencentrum voor moderne en hedendaagse kunst.

Er gaat ook samenwerking bij het architectuur- en bouwproject mee gepaard. Vergeet niet, Pompidou is al sinds de architectuurwedstrijd bij het project betrokken. De Stichting Kanal heeft Pompidou betrokken bij elke fase van de opdracht van de projectontwerper en bij het opstellen van de bestekken voor de verschillende bouwpercelen en bij het toezicht op de werfuitvoering. Hun deskundigheid is bijzonder waardevol. Maar het is geen eenrichtings-samenwerking.

Op verschillende punten heeft het jeugdige team van Kanal ervoor gezorgd dat Pompidou zijn interne processen kon herzien.

Wij hebben met het Centre Pompidou nog niet besproken wat er na afloop van de overeenkomst zal gebeuren, het is duidelijk te vroeg om daar nu al over na te denken. De komende vijf jaar zijn essentieel en we zullen waarschijnlijk bij de opening een duidelijker beeld hebben van de samenwerkingsverbanden waaraan in de toekomst moet worden vormgegeven.