Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de follow-up van de "bestuivers"-strategie

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1453)

 
Datum ontvangst: 24/05/2023 Datum publicatie: 27/07/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 28/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In september jongstleden heeft de Brusselse regering het document "Strategie voor bestuivende en nuttige insecten" goedgekeurd, dat mede werd opgesteld door de deelnemers aan de rondetafelgesprekken, waaronder Bruxelles m'abeilles, waartoe u op verstandige wijze het initiatief had genomen.

Hoe werd dit document bekendgemaakt? Werd de inhoud van dit document voorgesteld aan de eerstelijnsactoren, zoals de gemeenten? Zo niet, waarom niet? Zo ja, welke feedback hebben zij gegeven?

 
 
Antwoord    De aanname van de strategie werd voornamelijk gecommuniceerd via de pers en de sociale netwerken.

Het is voorzien om de pagina's over wilde bijen en bijenteelt op de website van Leefmilieu Brussel te herzien en aan te vullen met praktische informatie.

Er is bij een verschillende gelegenheden rechtstreeks gecommuniceerd aan de gemeenten over de ‘begeleidingsaspecten’ van hun praktijken:
- Er werd gecommuniceerd via de Autonet-software voor milieuvergunningsvoorwaarden, om de principes te herhalen die goedgekeurd zijn door de partners van de strategie in de Natura 2000-gebieden (toestemming voor kleine familiebijenstallen, ontmoediging van bijenteelt voor economische doeleinden).
- Er werd aan de strategie herinnerd tijdens de informatiesessies ‘Klimaatactie’ voor de lancering van de projectoproep, in het bijzonder met betrekking tot het thema ‘natuur in de stad’.
- De strategie werd ook besproken tijdens seminaries voor professionals, zoals het tweedaagse evenement ‘Growing the future’, dat gewijd was aan de sector voor tuinbouwproductie en aan de behoefte van de stad aan bloemen. Het was een gelegenheid om de resultaten voor te stellen van de studie ‘Toxiflore’, die de ULB uitgevoerd heeft voor Leefmilieu Brussel en die de basis vormt voor verschillende acties die voorzien zijn in het kader van de strategie op het vlak van bloemen en lokale boomkwekerijen.
- Op 22 mei, ‘World Biodiversity Day’, en ter gelegenheid van ‘World Bee Day’ twee dagen eerder, organiseerde de gemeente Ukkel via Apis Bruoc Sella een voormiddag die gewijd was aan wilde bestuivers in het kader van de klimaatactiesubsidie ‘Vlindereffect voor de bijen’. Het doel van het programma was om verschillende Brusselse studies en initiatieven voor te stellen, evenals de resultaten van de studie ‘Streetbees’ die de ULg voor Leefmilieu Brussel uitgevoerd heeft. Leefmilieu Brussel heeft er de strategie en de resultaten van de ‘atlas van de wilde bijen’ voorgesteld. Naar aanleiding van de grote belangstelling van de deelnemers van de gemeenten, met name voor de aspecten met betrekking tot het beheer van groene ruimten, zal Leefmilieu Brussel na de zomer een thematische workshop organiseren die met name gericht is op de aspecten met betrekking tot het beheer van groene ruimten, in het kader van de Nature Academy. De doelstellingen moeten nog duidelijk vastgesteld worden, maar ze zullen waarschijnlijk gericht zijn op het uitwerken van ‘roadmaps’ om de ambities van de strategie op gemeentelijk niveau in de praktijk te brengen.