Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de overdracht van bevoegdheden van Phare naar Actiris in het raam van de overheveling van tewerkstellingssteun voor personen met een handicap naar de GGC.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1243)

 
Datum ontvangst: 19/07/2023 Datum publicatie: 07/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 25/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Tijdens recente hoorzittingen van de commissie voor onderwijs en personen met een beperking van de Cocof werd de nadruk gelegd op de regionalisering van het beheer van de steun voor de tewerkstelling voor personen met een beperking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om die te harmoniseren. Vanaf januari 2024 zullen de specifieke gesubsidieerde arbeidsovereenkomsten dan ook worden overgedragen van Phare en de Cocof naar Actiris.

De huidige regeling vereenvoudigen ziet er heel goed uit op papier, maar zoals ik al heb aangegeven, maken we ons na de audits van Wheelit, Pool H van Actiris en Diversicom zorgen over de overdracht van het operationeel beheer van Phare naar Actiris.

We hebben immers vernomen dat de informatie die werd verstrekt aan de bij deze operatie betrokken organisaties, ontoereikend is en dat er sprake is van een zeer gebrekkige voorbereiding van deze belangrijke overdracht. Volgens Diversicom hebben noch deze vereniging noch Pool H van Actiris een concreet idee van hoe de overdracht zal verlopen. Het team van Phare zou niet overstappen, wat zou betekenen dat het team van Actiris - dat slechts uit één persoon bestaat als we de huidige Pool H in aanmerking nemen - alles “on the job” zou moeten leren en in een recordtijd de nodige specifieke expertise zou moeten verwerven om vanaf 1 januari 2024 operationeel te zijn.

Een gebrek aan goed bestuur mag er niet toe leiden dat de aanzienlijke resultaten die in al die jaren op het gebied van inclusie zijn geboekt, worden teruggedraaid. Inclusie is een zaak van iedereen.

  • Hoe staat het met de overdracht van bevoegdheden tussen Phare en Actiris?

  • Hoe zal u de overdracht organiseren? Wat doet u in dit stadium om de overdracht te harmoniseren?

  • In welk stadium zal u alle betrokken instellingen informeren over het proces?

  • Zal u, aangezien pool H van Actiris uit slechts één persoon bestaat, deze dienst uitbreiden en een ander antwoord geven dan een formulier, namelijk een telefonisch antwoord door een mens met andere dan louter administratieve vaardigheden?

  • Hoe staat het met de 50 gesubsidieerde lopende projecten die voornamelijk op steun draaien, zoals het "restaurant 65 degrés" of nog "Café joyeux"? Zullen deze projecten verlengd worden en zullen de premies voor de inschakeling van werknemers worden vernieuwd? Wanneer zullen de vele werknemers geïnformeerd worden?

  • Hoe verklaart u dat de inschakelingspremie van de crèche Mathilde sinds november niet meer wordt gestort wegens een vertraging tussen Actiris en de Cocof? Moet deze crèche, die geen liquide middelen meer heeft, opnieuw personeel ontslaan?

  • Zijn er plannen om de overdracht uit te stellen, gelet op dit duidelijk gebrek aan voorbereiding?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag
.
Als het op tewerkstelling aankomt, hebben mensen met een handicap niet dezelfde kansen als de rest van de bevolking. Slechts 26% van de Belgen met een handicap heeft een baan, tegenover 65% van de totale bevolking tussen 15 en 64 jaar. Bovendien is meer dan 70% inactief en bedraagt hun werkloosheidsgraad 7,3%, volgens de gegevens van Statbel 2022.

Sinds enkele jaren ontwikkelt het Brussels Gewest een doortastend beleid in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving en de bevordering van de diversiteit. Dit beleid is gebaseerd op verschillende strategische benaderingen, gericht op informatie, sensibilisering, communicatie en ondersteuning met betrekking tot discriminatiekwesties en de voordelen die de diversiteit van de Brusselse werknemers biedt.


Daarom hebben het College van de Franse Gemeenschapscommissie en de Brusselse Regering besloten om de individuele tewerkstellingssteun die momenteel door de dienst Phare wordt beheerd, over te dragen aan Actiris, om zo een sterk gewestelijk antwoord voor te stellen op de moeilijkheden die Brusselse werkzoekenden met een handicap ondervinden, ongeacht hun taalregime.

Sinds 2021 werken Phare en Actiris samen om deze politieke beslissing in de praktijk om te zetten.

Na overleg met verschillende instanties die personen met een handicap vertegenwoordigen, heb ik geluisterd naar hun bezorgdheid over het feit dat Actiris deze verschillende vormen van steun te snel zou overnemen. De actoren die actief zijn op het vlak van de inschakeling van personen met een handicap in het arbeidsproces, willen een coherente en geanticipeerde overname door het Gewest met de operatoren op het terrein die echte impact waarborgt door werkzoekenden met een handicap hun job te laten behouden of aan werk te helpen.

Bovendien zijn de huidige werkgevers die steun van de FGC ontvangen bezorgd en willen ze de garantie dat de premies in 2024 behouden blijven, met het risico dat ze deze werknemers moeten ontslaan als de financiering niet behouden blijft.


Daarom is samen met het maatschappelijk middenveld gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van deze kwestie om te komen tot een alomvattende gewestelijke regeling, inclusief de reorganisatie van POOL H binnen Actiris, om de toegang tot en het behoud van werk op de reguliere arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een handicap te verbeteren.


Zolang deze werkzaamheden niet zijn afgerond, werd met minister Vervoort overeengekomen dat Phare de individuele steun voor de tewerkstelling van werknemers met een handicap zal blijven beheren. Actiris staat sinds 2023 in voor de volledige betaling van de daaraan verbonden kosten. Deze werking wordt geregeld door een overeenkomst die zowel door het beheerscomité van Actiris als door het College van de FGC werd goedgekeurd.

U vermeldt een probleem met de betaling door de FGC aan bepaalde werkgevers. Ik ben hiervan op de hoogte gebracht en u moet weten dat de situatie inmiddels is opgelost en dat alle verschuldigde bedragen zijn betaald. Dit probleem houdt verband met het interne beheer van de Phare-diensten en de tijdelijke afwezigheid van de algemene directie.

Als minister van Werk ben ik er meer dan van overtuigd dat tewerkstelling een belangrijke vector is voor integratie en inclusie in de samenleving, en dat het daarom van vitaal belang is om alle Brusselaars aan het werk te krijgen, ongeacht hun individuele kenmerken. Het Brussels Gewest heeft zich hiertoe geëngageerd en blijft er hard aan werken.