Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verhuizing van de marktkramers van het Flageyplein naar de Generaal de Gaullelaan.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1934)

 
Datum ontvangst: 22/01/2024 Datum publicatie: 18/04/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 18/04/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2024 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Afgelopen juli hebben we uw aandacht gevestigd op onze bezorgdheden over het gebrek aan een weloverwogen en gecoördineerde aanpak om te voorkomen dat de werken op het Kasteleinsplein grote gevolgen zouden hebben voor de handelaars, marktkramers en buurtbewoners. De verhuis van de marktkramers van het Kasteleinsplein naar Flagey leidde tot een gemiddeld omzetverlies van 75% of meer. Door de aanwezigheid van het circus op het Flageyplein is hun zichtbaarheid sterk verminderd. Bovendien zouden deze marktkramers waarschijnlijk opnieuw moeten verhuizen naar de Generaal de Gaullelaan vanwege het gebrek aan coördinatie tussen de werken en de nieuwe werf die gepland is op het Flageyplein.

Hoewel de gemeente in de pers heeft aangekondigd dat ze die verhuis voorlopig heeft afgeblazen nadat ze naar de marktkramers had geluisterd, blijkt de reden volgens onze informatie een gebrek aan materiaal te zijn om met de werken op het plein te beginnen. Bijgevolg zouden de gemeente Elsene en het gewest beslist hebben om de marktkramers op hun plaats te laten, althans voorlopig.

Ik wil benadrukken dat deze problemen dringend proactief en transparant moeten worden opgelost, gezien de ingrijpende gevolgen voor de economische activiteiten van de marktkramers. Op dit moment verkeren zij in onzekerheid over de vraag of ze kunnen verhuizen naar de Generaal de Gaullelaan, of ze zich voor november 2024 weer kunnen vestigen op het Kasteleinsplein of in de omgeving, of dat ze op het Flageyplein kunnen blijven. Het gebrek aan planning heeft tot een zorgwekkende situatie geleid: door het gebrek aan communicatie met de klanten van de markt op het Kasteleinsplein en door de verliezen die ze sinds de verhuis naar het Flageyplein hebben geleden, kunnen veel handelaars hun leveranciers en werknemers niet meer betalen en kunnen sommige van hen hun activiteit op woensdag in Elsene niet voortzetten. Sommigen overwegen zelfs om een punt te zetten achter hun carrière en levenswerk.

Mijn vragen luiden als volgt:

  • Kunt u bevestigen dat de werken aan het Flageyplein niet gestart zijn wegens gebrek aan materiaal?

  • Kunt u de redenen verduidelijken voor het gebrek aan coördinatie tussen de werken en de nieuwe werf op het Flageyplein, die geleid hebben tot de huidige onzekerheid over de verhuis van de marktkramers?

  • Naar welke duurzame en duidelijke oplossing zijn we op weg voor de locatie van de woensdagmarkt?

  • Zal er in de context van al deze veranderingen verder overleg plaatsvinden met de lokale belanghebbenden om een meer inclusieve besluitvorming te garanderen en hun mening over deze veranderingen te vragen?

  • Welke concrete initiatieven werden onderzocht om de marktkramers en handelaars financieel te ondersteunen, met name zij die aanzienlijke verliezen hebben geleden en niet in staat zijn om leveranciers, werknemers en de kosten van hun standplaats te betalen? Wordt de ordonnantie inzake bouwplaatsen toegepast?

 
 
Antwoord    De bouwplaats op het Flageyplein is gestart volgens de planning en de uitvoeringsvergunning voor de bouwplaats werd ontvangen. De weersomstandigheden vertraagden de start van de bouwplaats op het Flageyplein.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Elsene besliste in oktober 2023 om de markt te verplaatsen van midden december 2023 tot midden mei 2024. De gemeente Elsene zorgde voor de coördinatie met de marktkramers.

We hebben een verzoek van de gemeente Elsene ontvangen om de werken aan het plein pas te starten op 08.01.2024, zodat de markt op het plein kan blijven tot 07.01.2024.

Begin januari 2024 nam de gemeente Elsene opnieuw contact met ons op met het verzoek om de markt op het plein te laten doorgaan tijdens de werken.

We hebben onze planning aangepast om de impact op de verschillende fasen van de bouwplaats tot een minimum te beperken.

Elke twee weken passen we ons plan voor het terrein van de bouwplaats op het plein aan om de gemeente Elsene een beeld te schetsen van de ruimte die de bouwplaatsfasen in beslag nemen. De weersomstandigheden kunnen de planning van de bouwplaats beïnvloeden.

Er is regelmatig contact met vertegenwoordigers van de marktkramers. Er vonden drie vergaderingen plaats - op 10, 15 en 16 januari - waarop een aantal oplossingen aan bod kwamen die momenteel worden bestudeerd.

Na de vergadering van 15 januari werd met de marktkramers overeengekomen dat er een oplossing zou worden gevonden voor hun terugkeer op woensdag in de omgeving van het Kasteleinsplein, of dat er een compenserende oplossing zou worden gevonden. De analyse die momenteel plaatsvindt, voorziet in een terugkeer naar de Kasteleinswijk (het abonnement van de gmarktkramers voorziet in een berekening van de vergoeding per meter; een vermindering van het aantal meters zou natuurlijk automatisch worden verrekend in de factuur van de abonnee).

Er is in geen enkele gewestelijke compensatie voorzien voor deze bouwplaats. Het beheer met betrekking tot de marktkramers is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De gemeente informeert ons dat er geen gebrek was aan coördinatie wat betreft de werken. De geplande verhuizing van de marktkramers naar de Generaal de Gaullelaan was gepland met het oog op de gebruikelijke beperkingen (vaste locatie van de marktkramers, vast aantal meters, enz.). Aangezien de marktkramers hadden ingestemd met de mogelijkheid om te werken met een verminderd aantal meters, van locatie te veranderen en zich, indien nodig, verdeeld op te stellen op zowel het Flageyplein als het Heilig-Kruisplein, konden we kijken naar andere oplossingen dan een verhuizing naar de Generaal de Gaullelaan.
Na meerdere overlegvergaderingen op initiatief van de schepen van Handel en Economische Ontwikkeling met alle betrokken partijen (marktkramers, omwonenden, gewest), probeert de gemeente alle obstakels voor een verhuizing van de markt van het Kasteleinsplein naar de Kasteleinswijk weg te nemen. Een verhuizing kan worden overwogen en opgesteld, gezien de compromissen die de marktkramers aanvaarden (vermindering van hun beschikbare meters, verandering van locatie, enz.).