Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe opdrachten voor de kinderopvang voor perspective.brussels.

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Rudi Vervoort, Voorzitter van het Verenigd College (Vragen nr 8)

 
Datum ontvangst: 01/09/2020 Datum publicatie: 18/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In zijn meerderheidsakkoord 2019-2024 heeft de Brusselse regering de opvang van jonge kinderen tot prioriteit gesteld.

Voor mijn fractie is de mogelijkheid om een plaats in een kinderdagverblijf te krijgen een doeltreffend instrument, zowel voor de gelijkheid van vrouwen en mannen als voor de bestrijding van kinderarmoede. Het waarborgen van een voldoende dekkingsgraad en transparante inschrijvingsprocedures houdt in dat er wordt gewerkt aan de sociale emancipatie van vrouwen uit de volksklasse en dat er een kans wordt geboden voor de toekomst van hun kinderen.

De sociale, economische en opvoedkundige uitdagingen van de zorg voor jonge kinderen zijn immers geen geheim meer. Het veiligstellen van kwaliteitsvolle kinderopvang maakt het mogelijk om uitdagingen aan te gaan zoals de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt of de opleiding van ouders, het verzoenen van beroeps- en privéleven en het bestrijden van sociale ongelijkheden, maar het houdt ook in dat wordt geïnvesteerd in de opvoeding en de opleiding van de kinderen die in deze kinderopvang terechtkomen.

Gelet op zijn expertise inzake monitoring van het schoolaanbod, heeft de Dienst Scholen van perspective.brussels nieuwe opdrachten gekregen in verband met de opvang van jonge kinderen in Brussel:
- invoering van monitoring van vraag en aanbod inzake kinderopvangplaatsen;
- identificatie van prioritaire interventieperimeters;
- vergemakkelijking van de bouw van kinderdagverblijven door het werk van de Dienst Scholen en de oprichting van een Deskundigencomité;
- monitoring van de communautaire regelgeving;
- ontwikkeling van informatie- en communicatiemiddelen voor gebruikers.

Daartoe zou 1 voltijdsequivalent van niveau 1 moeten worden aangeworven. Dat is trouwens voorzien in het personeelsplan van perspective.brussels en in de begrotingsaanpassing.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Werden er regelingen getroffen om de Dienst Scholen alle nodige voorwaarden te bieden voor de uitvoering van hun nieuwe opdrachten?

- Is er een tijdschema voor de aanwerving van de genoemde VTE? Wat zijn de nadere regels van deze procedure?

- Tot slot, hoe worden de andere belanghebbende entiteiten bij het proces betrokken?
 
 
Antwoord    Het meerderheidsakkoord 2019-2024 en de beslissingen genomen in de context van de Strategie 2030 voorzien inderdaad in de uitbreiding van de opdrachten van de Dienst Scholen voor de kinderopvang. Eén van de opdrachten die de Dienst Scholen is toevertrouwd, is een monitoring van vraag en aanbod voor de plaatsen in kinderdagverblijven en de oprichting van een gewestelijke werkgroep met het oog op de uitwisseling van gegevens over project waarbij er plaatsen bijkomen voor kinderen tot drie jaar oud.

Twee projectleidsters bij de Dienst Scholen hebben een mandaat gekregen om deze vraag te bewerken. Er is evenwel een aanwerving van een VTE gepland binnen het personeelsplan van perspective.brussels (nog niet goedgekeurd door de Regering). Tot nog toe kon de aanwervingsprocedure nog niet worden opgestart omwille van de begrotingsbesprekingen. Daarom kan ik u vandaag nog geen kalender geven voor de aanwerving van deze VTE.

Alle entiteiten die bevoegd zijn inzake kinderopvang zijn bij de hogervermelde werkgroep betrokken. Als gevolg van de lockdownmaatregelen en de regels inzake social distancing omwille van de Covid-19 pandemie kon de werkgroep, die in principe een veertigtal deelnemers kent, nog niet “in levenden lijve” vergaderen.

De Dienst Scholen voorziet evenwel een vergadering dit kwartaal via een digitaal platform. Daarbij beoogt men de vertegenwoordigers van de volgende executieven en instellingen uit te nodigen:
- Het Kabinet van lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat bevoegd is voor het beleid inzake kinderdagverblijven;
- Het kabinet van Collegelid van de VGC bevoegd voor het Gezin;
- de cel EFRO van de GOB;
- De cel Wijkcontracten van de Directie Stadsvernieuwing - Urban, Directie Investeringen van de GOB;
- Het departement Tewerkstellingsmaatregelen van Actiris;
- De cel “Enfance et milieux d’accueil de l’enfant” (CEMAE) van de Cocof;
- De Dienst Patrimonium, Infrastructuren, Beheer van de gebouwen van de Cocof;
- De Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
- Het ONE, met inbegrip van de betrokken onthaalcoördinatrices;
- Kind & Gezin.