Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het bijzonder COVID-19-winterplan.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 280)

 
Datum ontvangst: 13/10/2020 Datum publicatie: 19/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn getuige van de tweede golf van de nieuwe coronaviruspandemie.

Tijdens de eerste golf, die rampzalig bleek te zijn vanuit gezondheids-, humanitair, economisch en sociaal oogpunt, maar ook wat betreft het intrafamiliaal geweld, had u dringend de beschikbaarheid van extra bedden gepland ten behoeve van alle daklozen en slachtoffers van partnergeweld.

Vervolgens hebt u samengewerkt met de gemeenten, de leegstaande hotels en zelfs met het Europees Parlement, dat een hele vleugel van zijn gebouw genereus heeft afgestaan voor een goed doel, om de ziekte te voorkomen en in te dammen in geval van quarantaine.

De tweede golf zal in het slechte seizoen komen en het winterplan, dat vorig jaar al op de proef werd gesteld, verstoren.

Het gewestelijk opvangplan van vorig jaar, dat voorzag in een capaciteit van 1.750 vrije plaatsen (d.w.z. 1.100 plaatsen voor de Samu social, 250 voor het Belgische Rode Kruis, 350 voor het Burgerplatform en 48 voor de vzw Hoeksteen), had immers een maximale verzadiging bereikt, met het onvermogen om alle mannen die onderdak vroegen, op te vangen.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Wetend dat het winterplan 2019-2020 een verzadigingspunt had bereikt, kon u dan een inschatting maken van de vraag en het aanbod van de beschikbare plaatsen voor de winterperiode die binnenkort begint?

- Afgelopen winter vonden besprekingen plaats over de opening van de plaatsen met de hulp van Brussel'help (coördinator van het winterplan), de gemeenten, de hotels en het Europees Parlement. Heeft u dezelfde stappen al gezet voor het komende seizoen? Zo ja, wat is er dan uit deze besprekingen naar voren gekomen?

- Kunt u ons, rekening houdend met alle bovenstaande parameters, uw "bijzonder COVID-19-winterplan" voorleggen?

- Brussel'Help is de coördinator van het winterplan. Welke gezondheidsactoren zullen in deze ongekende pandemische situatie worden betrokken bij dit "bijzonder COVID-19-winterplan"?
 
 
Antwoord    Sinds maart 2020, hebben we gezorgd voor adequate opvangvoorzieningen, rekening houdend met de context van de gezondheidscrisis en de specifieke behoeften van de daklozen die hard zijn getroffen.

Als gevolg daarvan zal de versterkte opvangcapaciteit van maart 2020 tot eind juni 2021 worden gehandhaafd.

Daarnaast, werken we actief aan het vinden van langetermijnoplossingen voor herhuisvesting en het verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur waarin de betrokken personen worden opgevangen en van de psychosociale begeleiding die ze krijgen.

De mobilisatie van de hotels heeft bijgedragen aan deze doelstelling van een waardige opvang.

Bovendien, betekent de veralgemening van een 24u/24-opvangsysteem dat een groot aantal personen niet meer elke ochtend "op straat wordt gezet".

Hieronder vindt u de details over de opvangvoorziening die in nauw overleg met de actoren van de sector en onder de coördinatie van Bruss'help op 01/12/2020 werd geoperationaliseerd:
- De nachtopvangcapaciteit bedraagt 3224 plaatsen, waarvan 1313 plaatsen in noodopvangcentra, 711 plaatsen in hotels, 1000 plaatsen in opvanghuizen en 200 opvangplaatsen voor daklozen met een COVID-besmetting.
- Daarnaast, werden de dagopvangvoorzieningen versterkt en werden er twee extra opvangplaatsen ingericht (in de Stad Brussel en Schaarbeek).
- Alle dag- en nachtopvangvoorzieningen werden samen met de gemeenten en de operatoren op het werkveld ontwikkeld.
- Bovendien, zullen 123 personen en gezinnen in het kader van de in het relance- en herontwikkelingsplan voorziene budgetten tussen november 2020 en februari 2021 geleidelijk aan opnieuw duurzaam worden geherhuisvest.

In 2021, zullen we ons blijven inspannen met het oog op de bevestiging van de in het regeerakkoord voorziene logica van prioritaire re-integratie en duurzame herhuisvesting van het betrokken doelpubliek.


Wat de gezondheidscomponent betreft, werd er een OST (Outbreak Support Team) opgericht waarbij Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, New Samusocial en het Rode Kruis betrokken zijn.

Dit mobiele team maakt het mogelijk om het uitbreken van Covid-haarden in de collectiviteiten te voorkomen door proactieve en reactieve acties uit te voeren in de meest kwetsbare collectiviteiten van de daklozen-/transmigrantensector, rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke betrokken collectiviteit.

Deze acties behelzen de preventie/sensibilisering (gezondheidsbevorderende activiteiten en infectiepreventie en -bestrijding), screening, bekendmaking van testresultaten, hulp bij cohorte/isolement en contactopvolging.

Deze activiteiten maken deel uit van de networking en samenwerking met de andere (verwante) actoren in de sector en, meer in het algemeen, met de actoren die betrokken zijn bij de beheersing van de epidemie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze verschillende assen worden georganiseerd in het licht van de quarantainecapaciteit voor daklozen (200 plaatsen in twee hotels).