Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de planning voor de omvorming van RH-bedden in RVT-bedden.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 284)

 
Datum ontvangst: 30/10/2020 Datum publicatie: 19/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Dankzij de uitvoeringsbesluiten die afgelopen mei werden genomen, wordt de omvorming van een hele reeks rusthuisbedden in rust- en verzorgingstehuisbedden gepland, om de zorg voor de bewoners en de werkomstandigheden van de verzorgers te verbeteren.

Kunt u ons meer informatie geven over de planning voor deze omvorming?

- Over hoeveel RH-bedden gaat het voor het jaar 2020? En voor de jaren 2021, 2022?

- Wat is het totale aantal om te vormen bedden en binnen welke termijn?

- Wat is uw budget voor deze omvorming in het jaar 2020 en daarna?

- Hoeveel banen worden er naar schatting gecreëerd als gevolg van deze omvorming?

- Op basis waarvan wordt deze omvorming uitgevoerd? Op vrijwillige basis voor de RH's? Of via gecentraliseerde planning van de GGC?
 
 
Antwoord    Zoals voorzien in het meerderheidsakkoord, is het doel om de reconversie van ROB-bedden in RVT-bedden voort te zetten, voor zover dit het mogelijk maakt om rusthuisbewoners meer begeleiding te bieden. Dit is van fundamenteel belang, zowel voor de bewoners die het nodig hebben als om het reeds overbevraagde personeel te ontlasten.

Vanaf 2020 is een recurrent budget vrijgemaakt voor de reconversie van 174 bedden. Vanaf 2021 kunnen nog 215 bedden extra omgezet worden. Voor 2022 is er nog geen beslissing.

Voor het begrotingsjaar
2020, werd het maximale aantal bedden dat het voorwerp kon uitmaken van reconversie vastgesteld op 174 RVT-bedden (artikel 3, §4, van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 mei 2020 tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de reconversie van rusthuisbedden voor het begrotingsjaar 2020 en 2021).

Van de 29 ontvangen aanvragen waren er 20 die ontvankelijk waren en die voldeden aan de voorwaarden gesteld in het voormelde besluit van het Verenigd College van 14 mei 2020. Hierdoor kon een totaal van 145 ROB-bedden geconverteerd worden in RVT-bedden vanaf 1 juli 2020.

Voor het begrotingsjaar 2021, dient het maximale aantal bedden dat het voorwerp kan uitmaken van reconversie nog te worden vastgesteld.

Van de 4 ontvangen aanvragen zijn er 3 die ontvankelijk zijn voor een totaal van 51 bedden. Er dient nog te worden nagegaan of ze aan alle andere gestelde voorwaarden voldoen.

Aan de huidige spilindex (107,20) vertegenwoordigt de reconversie van 174 bedden (2020) en 215 bedden (2021) een jaarkost van respectievelijk 1.620.000 en 2.000.000 euro. In het eerste jaar kan dit budget niet volledig geaffecteerd worden aan de reconversie omdat:
1. er momenteel onvoldoende ontvankelijke aanvragen zijn (zie vraag 2);
2. er een vertraging op de facturatie zit.

De reconversie van 145 bedden in 2020 zorgt voor een theoretische verhoging van de personeelsnorm (in voltijds equivalenten) met de volgende aantallen per functie:

Bijkomend n.a.v. reconversie 2020

VTE

Verpleegkundigen

8,5

Verzorgingspersoneel

4,5

Personeel voor Reactivering

0

Fysio, Ergo, Logopedie

5

Totaal

18Deze berekening steunt op de volgende hypothesen:
­ 100% bezetting van de reconversiebedden;
­ de verdeling van de RVT-bewoners over de afhankelijkheidscategorieën B, C of Cd tijdens de referentieperiode 2018-2019 blijft behouden voor de bijkomende RVT-bewoners.

De effectieve verhoging in personeel is afhankelijk van het aantal personeelsleden dat reeds aanwezig is in de instelling.


De wettelijke basis voor de reconversie is het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 mei 2020 tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de reconversie van rusthuisbedden voor het begrotingsjaar 2020 en 2021 en de omzendbrieven van 14 april 2020 en 11 september 2020 houdende de praktische modaliteiten betreffende de reconversie van ROB-bedden naar RVT-bedden.

De instellingen moeten volgens dit besluit een aanvraag tot reconversie indienen.

Begin 2021 dient er een grondige evaluatie te gebeuren van de reconversie en kan dit besluit, indien dit noodzakelijk zou blijken, ten laatste aangepast worden in juni 2021.