Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toekenning en de betaling van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) door Iriscare

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 313)

 
Datum ontvangst: 15/01/2021 Datum publicatie: 11/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds 1 januari is Iriscare belast met de toekenning en uitbetaling van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Deze overdracht van verantwoordelijkheid vond plaats in het kader van de 6e staatshervorming.
Deze overdracht van het beheer van het federale naar het gewestelijke niveau gaat gepaard met de toegang tot de tegemoetkoming voor alle personen ouder dan 65 jaar die in het Brussels Gewest wonen, ongeacht hun nationaliteit. Daarnaast is ook de aanvraagprocedure vereenvoudigd; aanvragen kunnen voortaan online of op papier worden ingediend, door de betrokkene zelf of door ziekenfondsen, openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's), rusthuizen en gezinsverzorgers.
De verruiming van de toegang tot de tegemoetkoming en de vereenvoudiging van de procedures zullen een ruimere en billijkere dekking ervan mogelijk maken. Deze tegemoetkoming is een van de essentiële elementen in het recht op onafhankelijkheid van onze senioren. Dit recht voor alle Brusselaars garanderen is van essentieel belang om ouderen met weinig of geen zelfstandigheid in staat te stellen hun dagelijkse bezigheden uit te voeren en vrij hun verblijfplaats te kiezen.

Graag een antwoord op volgende vragen :
- Wat is het exacte aantal begunstigden van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in het Brussels Gewest?
- Hoeveel personen zouden baat hebben bij de uitbreiding van de toegang tot elke nationaliteit op het grondgebied van het Brussels Gewest?
- Hoeveel mensen zet Iriscare in om deze nieuwe bevoegdheid op zich te nemen?
- Hoe zal de samenwerking tussen de federale overheid en Iriscare in het komende jaar verlopen met betrekking tot de medische evaluatie van de procedure, die tot 2022 een federale bevoegdheid blijft?
- Wordt in het kader van deze nieuwe bevoegdheden voorzien in een evaluatie van deze tegemoetkoming door Iriscare, in termen van toegang tot autonomie voor de begunstigden?
 
 
Antwoord    Er zijn momenteel 6.776 rechthebbenden. Het aantal wijzigt echter constant in functie van de beslissingen inzake medische evaluaties, de nieuwe aanvragen en de overlijdens binnen de groep begunstigden.

Volgens een maximumschatting bedraagt het aantal nieuwe begunstigden van de THAB dankzij de afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde 296. De THAB wordt enkel verkregen op aanvraag en is afhankelijk van de toegekende medische schaal en het inkomen. Vermits het recht op THAB enkel op vraag kan bekomen worden en er sowieso slechts recht is de maand volgend op de aanvraag, zal de impact hiervan in de praktijk beperkt zijn.


Momenteel werken op IRISCARE in totaal 7 mensen voor het beheer van deze dienst en de dossiers. Zij beheren de lopende dossiers, behandelen de telefoons en beheren de binnenkomende aanvragen.
De dienst is als geheel ingebed in het departement operaties van IRISCARE.

De aanvragen THAB met inbegrip van de vragenlijst bestemd voor de medische evaluatie,  worden ingevoerd in de applicatie
www.myIriscare.brussels. Deze aanvragen worden door IRISCARE verwerkt en vervolgens wordt het medische luik en de signaletiek via een beveiligd informatica-proces automatisch doorgestuurd naar de FOD Sociale Zekerheid, DG HAN. Daar worden de gegevens automatisch ingelezen in de Federale applicatie Myhandicap. DG HAN voert vervolgens de medische evaluaties uit en communiceert deze beslissingen automatisch, via hetzelfde beveiligde informatica-platform aan IRISCARE. In de praktijk is hierover ook tweewekelijks een werkoverleg met de Federale overheid en IRISCARE, om dit in goede banen te leiden. Vanaf 2022 zal IRISCARE de nieuwe aanvragen tot medische evaluatie behandelen.

Ten slotte zal, zoals aangegeven tijdens de parlementaire werkzaamheden met betrekking tot de ordonnantie die de THAB regelt, het systeem binnenkort worden geëvalueerd om na te gaan hoe de rechten op de THAB kunnen worden geautomatiseerd teneinde de toegang te verbeteren.