Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende eenoudergezinnen met een te grote schuldenlast

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 435)

 
Datum ontvangst: 06/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Uit een studie van Marion Englert (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn) blijkt dat veel Brusselaars met een te grote schuldenlast geen dwangmatige kopers zijn die jongleren met kredietopeningen. Integendeel, uit dit onderzoek blijkt dat 67% van de dossiers betrekking heeft op "levensschulden" (moeilijkheden om de huur, facturen voor gezondheidszorg, water, energie enz. te betalen), 13% heeft betrekking op kredieten en 9% op boetes.

Mijn vragen zijn als volgt:

o Hoeveel eenoudergezinnen hebben op dit ogenblik een te hoge schuldenlast? Hoeveel van hen zijn eigenaar van hun woning?
o Is er sinds de gezondheidscrisis een toename van het aantal eenoudergezinnen met een te grote schuldenlast waargenomen?
o Kent u het sociaal-economische profiel van deze huishoudens?
o Hoeveel eenoudergezinnen met een te grote schuldenlast krijgen enige vorm van bijstand? En welke is dat?
 
 
Antwoord    Aan de hand van de gegevens van de EU-SILC-enquête kan bij benadering per type huishouden het aantal en het aandeel van personen dat moeilijkheden ondervindt bij het terugbetalen van zijn schulden voor zijn basisbehoeften gegeven worden. Er kan worden vastgesteld dat schuldenproblemen het grootst zijn bij eenoudergezinnen: bijna een vijfde (19%) van hen heeft ten minste twee betalingsachterstanden voor een of meer basisbehoeften (energie-, water- of gasfacturen, huur, hypothecaire lening, gezondheidszorg) in het Brussels Gewest.

Wat het Brussels Gewest betreft staan er 64.258 eenoudergezinnen in het bevolkingsregister. Zo heeft 19% van hen een overmatige schuldenlast, wat overeenkomt met 12.209 eenoudergezinnen die niet in staat zijn hun rekeningen op tijd te betalen.

In de meeste gevallen is hun overmatige schuldenlast een rechtstreeks gevolg van armoede. Andere cijfers tonen immers de omvang van de armoede onder eenoudergezinnen, waardoor een context ontstaat die overmatige schuldenlast in de hand werkt, die de situatie van de alleenstaande ouder en zijn of haar kinderen nog verslechtert; de gevolgen van een overmatige schuldenlast zijn groot, hebben impact op alle levensdomeinen en leiden tot een snelle verslechtering van de levensomstandigheden, veel ellende en een juridisch hindernissenparcours. Een overmatige schuldenlast kan ertoe leiden dat mensen vrijheden verliezen en bepaalde basisrechten niet kunnen uitoefenen: loonbeslag, beslag op onroerend goed, onderbreking van energie- en watervoorziening, uithuiszetting enz. zijn gevolgen die levenssituaties die al moeilijk zijn, verergeren.


Van de eenoudergezinnen heeft niet minder dan 46% een inkomen dat onder de armoederisicodrempel ligt, oftewel 29.559 gezinnen. Dat hoge armoedecijfer houdt onder meer verband met de ongunstige situatie van eenoudergezinnen op de arbeidsmarkt. Slechts een derde van de alleenstaande ouders met kinderen heeft een baan in het Brussels Gewest (cf. infra).


De huur weegt zwaar op het budget van eenoudergezinnen: 28% heeft een "overbelasting" van huisvestingskosten in zijn budget, een kost die meer dan 40% van zijn beschikbaar inkomen uitmaakt. Bovendien woont 46% in woningen die als overbevolkt worden beschouwd.

Wat betreft uw vraag of het aantal eenoudergezinnen met een overmatige schuldenlast sinds de crisis is toegenomen, zijn er geen gegevens beschikbaar om dat precies te weten. Uit verhalen van op het terrein blijkt echter dat de overmatige schuldenlast over het algemeen toeneemt als gevolg van de inkomensdaling die een groot deel van de bevolking ondervindt: ongeveer 30% van de Brusselaars meldt een inkomensdaling als gevolg van de gezondheidscrisis.

Uit het onderzoek van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn bij vier DSB's blijkt dat 62% van de mensen die van deze diensten gebruik maakt, werkloos is. Bij eenoudergezinnen loopt dit percentage op tot 72%. Zo is bijna driekwart van de eenoudergezinnen met een overmatige schuldenlast werkloos.