Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kosten voor juridisch advies van de Diensten van het Verenigd College (DVC) en Iriscare

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 67)

 
Datum ontvangst: 05/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 07/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

Om mijn informatie te vervolledigen zou ik u de volgende vragen willen stellen in verband met de externe consultants/dienstverleners die door de Diensten van het Verenigd College en Iriscare worden ingeschakeld voor opdrachten in verband met juridische aspecten die in 2021 worden uitgevoerd:

  1. Hoeveel externe consultants/dienstverleners werden ingeschakeld voor juridische opdrachten?

  2. Wat waren deze opdrachten en door wie werden ze uitgevoerd?

  3. Hoe staat het met de opdrachten voor een vaste prijs?

  4. Voor elke opdracht: het aantal, de functie, de duur van het contract, het aantal gewerkte uren, de kosten per uur inclusief btw en de totale kosten inclusief btw van de ingeschakelde externe consultants/dienstverleners?

  5. In welke basisallocaties van de begroting worden de uitgaven in verband met deze opdrachten ondergebracht?

 

 
 
Antwoord   

Voor de diensten van het Verenigd College (DVC),

 

1.

 

7 advocatenkantoren werden geraadpleegd naar gelang van hun bevoegdheid voor de te behandelen aangelegenheden.

 

2.

 

Zie antwoord op vraag 4

 

3.

 

De opdrachten werden allemaal uitgevoerd voor een uurtarief en de toepasselijke btw is altijd 21% geweest.

 

4.

 

Prestataires / Aanbieders

Mission / Opdracht

Durée du contrat / Duur van het contract

Coût / Kosten

Xirius

Soutien dans le cadre de la préparation de marchés publics

Ondersteuning bij de voorbereiding van overheidsopdrachten

4 ans / jaren

10.398,46 TVAC

Défense des intérêts de la Cocom dans le cadre d'un contentieux auprès du Tribunal du travail relatif à un hôpital public

Het verdedigen van de belangen van de GGC in het kader van een rechtszaak voor de Arbeidsrechtbank met betrekking tot een openbaar ziekenhuis

Durée du contentieux / Duur van het geschil

3.026,26 TVAC

Soutien relatif à l'élaboration de décisions et défense des intérêts de la Cocom dans le cadre de contentieux concernant la Fonction publique

Ondersteuning bij besluitvorming en verdediging van de belangen van de GGC in ambtenaren geschillen

4 ans / jaren

8.718,52 TVAC

Swing Law

Analyse relative aux collaborations et harmonisations possibles entre les institutions de parcours d'intégration

Analyse van mogelijke samenwerkingen en harmonisaties tussen instellingen van integratietrajecten

4 ans / jaren

7.129,27 TVAC

Rédaction de textes relatifs au financement des infrastructures hospitalières

Opstellen van teksten betreffende de financiering van ziekenhuisinfrastructuren

2.380,49 TVAC

Analyse relative à la collaboration avec les communes dans le cadre de la gestion du Covid

Analyse over samenwerking met gemeenten in het kader van Covid-beheer

5.017,66 TVAC

Elaboration de nouvelles normes d'agrément pour les hôpitaux relevant de la Cocom

Ontwikkeling van nieuwe accreditatienormen voor de GGC ziekenhuizen

23.944,26 TVAC

Élaboration de la réglementation relative au CST

Ontwikkeling van CST-regelgeving

18.676,35 TVAC

Analyse relative à la compétence en matière de port du masque

Analyse van de jurisdictie over het dragen van maskers

6.864,54 TVAC

Analyse relative à l'organisation des financements des maisons de repos

Analyse van de organisatie van de financiering van verpleeghuizen

5.087,74 TVAC

Défense des intérêts de la Cocom dans le cadre de recours introduits à l'encontre de la réglementation CST

Verdediging van de belangen van de GGC in beroepen tegen de CST-verordening

28.787,15 TVAC

UGKA

Défense des intérêts de la Cocom dans le cadre d'un contentieux auprès de la Cour constitutionnelle relatif à l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé et d'un contentieux auprès des tribunaux judiciaires mettant en cause la responsabilité de la Cocom dans le cadre de la gestion de la crise Covid

Verdediging van de belangen van de GGC in het kader van geschillen voor het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de verordening van 19 juli 2007 betreffende het gezondheidspreventiebeleid en geschillen voor de rechtbanken waarbij de aansprakelijkheid van de GGC in het kader van het beheer van de Covid-crisis in twijfel wordt getrokken

Durée du contentieux / Duur van het geschil

8.710,49 TVAC

Deprevernet

Défense des intérêts de la Cocom dans le cadre d'un contentieux auprès du Conseil d'État relatif à la tutelle sur les CPAS

Het verdedigen van de belangen van de GGC in het kader van geschillen voor de Raad van State met betrekking tot het toezicht op de OCMW's

Durée du contentieux / Duur van het geschil

1.731,83 TVAC

SOTRA

Analyse des statuts des asbl de droit public New Samu social et Bruss'Help

Analyse van de statuten van publiekrechtelijke vzw's New Samu social en Bruss'Help

 

15.790,50 TVAC

A contrario

Défense des intérêts de la Cocom dans divers recours auprès de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État concernant les accords de coopération relatifs à la gestion des données dans le cadre de la crise Covid

Het verdedigen van de belangen van de GGC in verschillende beroepen bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van State over samenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot datamanagement in het kader van de Covid-crisis

Durée du contentieux / Duur van het geschil

23.828,51 TVAC

Eubelius

Défense des intérêts de la Cocom dans le cadre d'un recours auprès du Conseil d'État contre un accord de coopération relatifs au certificat de vaccination

Verdediging van de belangen van de GGC in beroep bij de Raad van State tegen een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het vaccinatiebewijs

Durée du contentieux / Duur van het geschil

6.912,98 TVAC

Vanwege de bescherming van het zakengeheim is het niet mogelijk om het uurtarief van externe dienstverleners door te geven. Overheidsopdrachten voor de verleende diensten zijn altijd gegund door de prijzen en de kwaliteit van de diensten van de verschillende aanbieders te vergelijken volgens de betrokken rechtsgebieden. Dit zijn dus de huidige marktprijzen voor dit soort diensten.

Wat het aantal uren betreft, moet worden opgemerkt dat de geleverde diensten tegen uurtarief worden gefactureerd en dat door het totale bedrag van de gefactureerde bedragen te delen, het bedrag van het uurtarief in mindering kan worden gebracht. Vanwege de bescherming van het zakengeheim is het daarom niet mogelijk om het aantal uren per uitgevoerde missie door te geven.

 

5.

 

-              02.001.08.01.1211

-              03.001.08.01.1211

-              04.001.08.01.1211

-              04.001.08.02.1211

-              04.004.08.01.1211

 

Voor Iriscare waren er geen juridische consultaties buiten de procesvoering om.