Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vorderingen in verband met handistreaming binnen het kader van uw bevoegdheden

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 4)

 
Datum ontvangst: 03/09/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 14/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissie hebben elk een regelgeving inzake handistreaming aangenomen. Handistreaming kan worden gedefinieerd als het in aanmerking nemen van de handicapdimensie in alle beleidsmaatregelen van de Brusselse overheden. Zo moet de Brusselse regering op alle gebieden regels en maatregelen aannemen om de integratie van personen met een handicap te vergemakkelijken.

Graag wil ik de stand van zaken opmaken met betrekking tot de toepassing van de ordonnantie handistreaming in het kader van uw eigen bevoegdheden:

- Zijn er denkoefeningen of initiatieven gestart die rekening houden met handicaps? Zo ja, welke precies?

- Heeft u voor uw kabinet sollicitaties ontvangen van personen met een handicap die dat hebben vermeld? Zo ja, hoeveel? Is dat aantal gestegen ten opzichte van voorgaande jaren? Hoeveel personen met een handicap werken er?

- Beoordeelt u systematisch de handicapdimensie bij het opstellen van al uw regelgeving? Wordt bij de eerste lezing van alle ontwerpen van besluiten en ordonnanties onder uw bevoegdheid systematisch een beoordeling van handistreaming gevoegd?
 
 
Antwoord    Mijn administratie beschikt over twee krachtige tools om een globale aanpak van de toegankelijkheid te implementeren binnen het kader van mijn bevoegdheden.

In de afgelopen vijf jaar voerde mijn administratie in samenwerking met de gemeenten een toegankelijkheidsaudit uit van 3.600 km aan voetpaden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het toegankelijkheidsplan van de weg en de openbare ruimte (PAVE). Die stand van zaken verzamelt in een geogerefereerde databank alle non-conformiteiten voor de PBM’s, aanbevelingen voor herinrichting en de kosten ervan. In iedere gemeente werd op basis van het verkeer een voetgangersnetwerk opgesteld; dit netwerk omvat drie niveaus en maakt het mogelijk prioriteiten te stellen inzake inrichting. De algemene beleidsverklaring voorziet in de opstelling van een plan voor de uitvoering van het PAVE en de conformiteit met een universeel ontwerp voor alle nieuwe inrichtingsprojecten, met inbegrip van de bestrating. Op vraag van de PBM-verenigingen werd een gewestelijk handvest over toegankelijke bestrating voorbereid dat binnenkort aan de regering wordt voorgelegd.

Wat het openbaar vervoer betreft, is een strategisch plan voor de toegankelijkheid van de MIVB voor een periode van tien jaar bij het beheerscontract 2019-2023 gevoegd; het doel is de toegankelijkheid van wat in gebruik is te verbeteren en een optimale toegankelijkheid te creëren voor alle uit te voeren projecten.

Naast deze twee sterke instrumenten, zorgt een "PBM"-commissie, samengesteld uit mijn administratie, de MIVB en de PBM-verenigingen, voor het geven van adviezen en aanbevelingen over dossiers betreffende PBM’s. Een commissie "Actieve Modi", waarin ook de PBM-verenigingen zetelen, behandelt meer specifiek de inrichtingsprojecten van de wegen.

Mijn administratie zal ook toezien op de toepassing van de verbintenissen die Brussel Mobiliteit op 28.03.2019 aanging met het CAWaB (collectief toegankelijkheid Wallonië-Brussel) inzake de toegankelijkheid voor PBM’s tot het openbaar vervoer en de wegen: toegankelijkheid van de haltes van het openbaar vervoer (60 haltes per jaar), voltooiing van het toegankelijkheidsvademecum van de metrostations, naleving van het installatieprogramma van liften in de stations, aanwerving van een toegankelijkheidscoördinator, rechtzetting van de gebreken op de werven, rekening houden met de problemen betreffende de toegankelijkheid in Fix My Street, uitwerking van een onderhoudsplan van de voetpaden, ondersteuning bieden aan gemeenten inzake toegankelijkheid en de organisatie van een opleiding tot toegankelijkheidsadviseur, voorstelling van projecten in de afdeling Actieve Modi van de GMC (Gewestelijke Mobiliteitscommissie), oprichting van de Taskforce toegankelijkheid waarin het beheerscontract van de MIVB voorziet, opstellen van een handvest voor toegankelijke bestrating, aanpassing van de normen van de PBM-taxi's, rekening houden met de toegankelijkheid in de herziening van het Typebestek (TB) 2015.

In de toekomstige Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) die de regering dient af te ronden, zijn nieuwe normen opgenomen voor het creëren van woningen en openbare ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn.

De ordonnantie handistreaming die van kracht is, zal uiteraard integraal door mijn kabinet worden toegepast.