Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Aantal dodelijke slachtoffers op de wegen

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 114)

 
Datum ontvangst: 02/12/2019 Datum publicatie: 27/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 24/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Elk jaar toont de verkeersveiligheidsbarometer de evolutie van het aantal ongevallen met lichamelijke letsels en het aantal slachtoffers op de Belgische wegen ten opzichte van de vorige jaren. Het is de bedoeling om het nationale en gewestelijke verkeersveiligheidsbeleid snel te kunnen heroriënteren.

Volgens de barometer van 2018 is het aantal doden in België vorig jaar lichtjes gedaald. Het aantal daalde met -7,4 %, van 475 doden ter plaatse in 2017 tot 440 in 2018. Wat ons Gewest betreft, is het aantal gestegen van 15 naar 16.

Nu het jaar bijna om is, blijkt uit de barometer voor de eerste 9 maanden van 2019 dat het aantal doden ter plaatse helaas met 17 % of 372 personen is gestegen ten opzichte van 319 in dezelfde periode van 2018.

Welke initiatieven en concrete maatregelen zijn genomen om die plaag te bestrijden?
 
 
Antwoord    Zoals u weet, is de door VIAS gepubliceerde verkeersveiligheidsbarometer gebaseerd op voorlopige en onvolledige gegevens. Deze gegevens komen uit aanvankelijke proces-verbalen van verkeersongevallen en hebben uitsluitend betrekking op het aantal slachtoffers, gekwetsten en doden ter plaatse. In deze barometer wordt tussen laatstgenoemden ook een onderscheid gemaakt volgens het type gebruiker.

Deze gegevens m.b.t. ongevallen staan erom bekend voorlopig en onvolledig te zijn. Ze kunnen later eventueel nog worden gewijzigd, daar er personen zijn die binnen dertig dagen volgend op een geval nog sterven en wegens invoerfouten.

Wat de gegevens m.b.t. ongevallen betreft, kan de barometer in dit opzicht inderdaad een “trend” bevestigen.
Tussen het derde kwartaal van 2018 en dat van 2019 is het aantal slachtoffers in ons Gewest volgens de barometer met 99 toegenomen, en het aantal doden (ter plaatse) met 5. De toename met 372 doden geldt voor België, met een bijzonder opmerkelijke stijging in Wallonië.
Gelet op de relatief lage cijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest t.a.v. de twee andere gewesten, in het bijzonder wat het aantal doden (ter plaatse) betreft, kan deze trend voor ons Gewest zowel zeer snel stijgen als dalen. Onze voorkeur gaat er dus naar uit ons te baseren op de definitieve gegevens die de ADS (Statbel) jaarlijks zes maanden na het desbetreffende jaar publiceert.

We merken evenwel op dat we lijken af te stevenen op een stijging van het aantal doden op onze wegen, wat voor mijn administratie en mezelf natuurlijk onaanvaardbaar is en blijft.
Zoals u weet, is verkeersveiligheid vandaag de dag een van de prioriteiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, die de “vision zero” (nul doden en ernstige gewonden) als de enige aanvaardbare visie beschouwt. Deze visie wordt al sedert 2011 nagestreefd middels de uitvoering van 189 acties uit het huidige verkeersveiligheidsplan (2011-2020). Ik nodig u uit om dit document, dat op het internet beschikbaar is voor download, in te kijken.

Ook al is het merendeel van de acties uit dit plan vandaag de dag nog betekenisvol en zullen sommige acties zeker nog, volledig of gedeeltelijk, worden voortgezet, moet er voor 2021-2030 evenwel een nieuwe actieplan worden opgesteld.
Net als voor het vorige actieplan zal er voor het nieuwe plan getracht worden om met alle betrokken actoren zoveel mogelijk te overleggen, met het oog op steeds meer doeltreffendheid en waarborg op een goede uitvoering van de acties, en dit in alle actiedomeinen (handhaving, sensibilisering en bijscholing, infrastructuur, voertuigen, enz.).
Het proces hiervoor werd aangevat bij de start van het Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid in januari 2020. Er staan meerdere ontmoetingen met de actoren op het programma, om via de geïdentificeerde verkeersveiligheidsuitdagingen te spreken over de meest relevante en realistische acties die in dit nieuwe actieplan zouden kunnen worden opgenomen.

Naast dit aspect is de Regering het bovendien ook eens geworden over de aandacht die moet worden toegekend aan:
- de afwikkeling van de ongevalgevoelige zones;
- de ontwikkeling van nieuwe sancties bij ernstige overtredingen (bijvoorbeeld: administratieve inbeslagneming van wagens);
- de concretisering van de maximumsnelheid van 30 km/u in het Gewest, gelet op de overgehevelde bevoegdheid inzake snelheden ingevolge de zesde staatshervorming. Deze concretisering kadert ook in het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan (Good Move) en brengt heel wat overleg met zich mee met de gemeenten, openbaarvervoerbedrijven, … alsook zeer transversale maatregelen (sensibilisering, handhaving, infrastructuur);
- de versterking van de aan de politiezones toegekende middelen voor handhaving;
- de evaluatie van de door de vorige Regering gevoerde hervorming van de rijopleiding, alsook van de aan te brengen wijzigingen aan de wegcode, onder meer ten behoeve van de actieve modi;
- ter versterking van het beleid ter ondersteuning van verkeersslachtoffers;
- de steun die moet worden gegeven aan de initiatieven voor de sensibilisering en permanente bijscholing van de doelgroepen.

Alle voorgaande elementen staan uiteraard in de Gewestelijke Beleidsverklaring voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.