Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het verband tussen de toekomstige tram-, bus- en metrolijnen en de aantrekkelijkheid van de scholen

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 227)

 
Datum ontvangst: 02/02/2020 Datum publicatie: 28/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels regeerakkoord is zeer ambitieus wanneer het gaat over de bereikbaarheid van de collectieve infrastructuren, meer bepaald van de scholen, voor de Brusselaars. In het regeerakkoord staat dat de scholen binnen 10 minuten te voet bereikbaar moeten zijn. In Brussel zijn er veel demografische spanningen wat de inschrijving van de kinderen in de scholen betreft. De actualiteit heeft ons onlangs nog aangetoond dat, of het nu gaat om het inschrijvingsdecreet aan Franstalige zijde of om de inschrijvingsquota in de Nederlandstalige scholen, een betere bereikbaarheid van de scholen een belangrijk aandachtspunt is.

Volgens de actoren te velde is de bereikbaarheid van de scholen met het openbaar vervoer een van de eerste criteria waarmee ouders rekening houden bij de keuze van een school voor hun kinderen.

De groenen hebben altijd de ambitie gekoesterd om alle scholen aantrekkelijk te maken en aldus zware concurrentie tussen hen te vermijden. In dat perspectief begint de aantrekkelijkheid met de beschikbaarheid van openbaar vervoer dicht bij de scholen. De ouders zijn immers gerustgesteld wanneer hun kinderen de bus, tram of metro kunnen nemen in de buurt van hun school. De gewestelijke beleidsverklaring voorziet in het doortrekken van de tramlijnen, maar ook in nieuwe tram- en buslijnen.

Is de aantrekkelijkheid van de scholen een criterium waarmee rekening wordt gehouden bij de aanleg van de nieuwe tram- en buslijnen?

Welke andere maatregelen op het vlak van mobiliteit hebt u getroffen of bent u van plan te treffen om de aantrekkelijkheid van de scholen te verbeteren, vooral van die met het laagste aantal leerlingen?
 
 
Antwoord    De MIVB wil een antwoord bieden op de verschillende mobiliteitsbehoeften in Brussel, of het nu gaat om het werk, richting commerciële centra, vrijetijdsbesteding of, uiteraard, de schoolverplaatsingen.

In dit kader bedient het MIVB-net de verschillende scholen zo goed mogelijk, binnen de grenzen van de fysieke mogelijkheden (toegankelijkheid van de wegen, lokale aanvaardbaarheid, ...).

De MIVB heeft onlangs tal van inspanningen geleverd om de dekking van het grondgebied verder te verbeteren en om bepaalde scholen zo goed mogelijk te bedienen.
Bijvoorbeeld met de invoering van de nieuwe buslijn 37, die vorig jaar werd ingevoerd en die stopt voor het Collège Saint-Pierre in Ukkel.

Maar ook door de verbetering van frequenties en capaciteit op vele lijnen die door schoolkinderen intensief worden gebruikt. Bijvoorbeeld lijn 53 of lijn 64, die nu gelede bussen hebben.

Wat betreft de mobiliteit van de ouders (met name van en naar scholen) verwijs ik naar het antwoord op het verzoek om uitleg van mevrouw Barzin.

De toename van de vervoercapaciteit, dankzij de komst van nieuwe voertuigen, zal het ook mogelijk maken om de scholen nog beter te bedienen. Dit is een voortdurende zorg voor de MIVB, in overeenstemming met de verbintenissen van het Contract van openbare dienst.

In dit verband verwijs ik u met name naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 226 van de heer Van Goidsenhoven en naar het antwoord op de mondelinge vraag van de heer Van Goidsenhoven in januari 2020.

Laat ons duidelijk maken dat bij de reizen thuis-school niet alleen de halte of lijn voor de school telt, maar dat het hele traject belangrijk is.

In dit verband moet rekening gehouden worden met alle verbeteringen aan het MIVB-net, die reeds uitgebreid werden vermeld in antwoorden op talrijke parlementaire vragen.

Een van de nieuwe tramlijnen die de regering wenst te realiseren, is de uitbreiding van tramlijn 3 naar Neder-Over-Heembeek. De impactstudie die onlangs werd afgerond, bepaalde een tracé op basis van een methodologie die rekening houdt met de in uw vraag aangehaalde elementen.

Concreet werd het tracé gezamenlijk bepaald door de gewestelijke actoren, de gemeente en de burgerverenigingen. Ze voerden een multicriteriumanalyse uit waarin de lokale bediening, met name van scholen, werd geëvalueerd en trouwens het belangrijkste criterium vormde (62 punten op 400).

Of het nu ging om leerlingen – in het bijzonder die van de secundaire scholen -, de werknemers of de wijkbewoners, het was ook belangrijk dat de tramlijn voor een goede toegankelijkheid tot de voornaamste centra van het Gewest zorgt. Daarom werd ook rekening gehouden met de reistijd en de bereikbaarheid van het grondgebied (alsook in de rand). Samen waren de lokale bediening, de reistijd en de toegankelijkheid goed voor 1/3
de van de punten.

Deze bekommernis was niet louter theoretisch omdat het gekozen tracé uiteindelijk afwijkt van het tracé dat vanuit technisch oogpunt in principe het gemakkelijkst te realiseren was, om beter aan te sluiten bij daar waar de transportvraag het hoogst ligt, namelijk dicht bij de scholieren die in het westelijke deel van deze nieuwe lijn in grote mate aanwezig zijn.

Wat de toekomstige tram naar Thurn&Taxis betreft, staat de studie nog in haar kinderschoenen. Momenteel werden slechts de inputgegevens verzameld. Net als voor de tram naar N-OH is het de bedoeling van BM en de MIVB een multicriteriumanalyse uit te voeren. BM zal zorgen dat er rekening wordt gehouden met het potentieel in verband met de scholen.

Meer in het algemeen zal de uitvoering van het Busplan het aanbod versterken. Dit plan zal echter ook voor een fijnmaziger OV-net zorgen in het Gewest, wat zal bijdragen aan een betere bediening van scholen. Zo zullen volgens het huidige plan het Institut Paul-Henri Spaak, alsook de Vrienden Van De Koningin Astridschool in N-OH door lijn 83 worden bediend, terwijl de Ecole la Futaye in Watermaal-Bosvoorde en de Don Boscoschool in Sint-Pieters-Woluwe voortaan door lijn 42 zullen worden bediend.

Ten slotte vormen, naast de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, ook de opleiding over duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid een belangrijk punt en we steunen scholen die daarin willen investeren middels Schoolvervoerplannen. Dit initiatief wil een duurzaam mobiliteitsbeheer aanmoedigen in kleuter-, lagere en secundaire scholen in het Gewest.