Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toegankelijkheid van de gewestbegroting van de burgers.

Indiener(s)
John Pitseys
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 92)

 
Datum ontvangst: 02/03/2020 Datum publicatie: 23/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Bij de begrotingsbespreking voor 2020 hebt u het voornemen te kennen gegeven om de verschillende begrotingslijnen toegankelijk te maken voor de Brusselaars. Dat zou gebeuren via het project “Begroting voor iedereen”. Volgens de oriëntatienota moet de coördinatiecel de Brusselse burgers beter informeren over het gevoerde begrotingsbeleid.

Dat streven naar openheid verheugt ons. De begroting is inderdaad het belangrijkste overheidsdocument. Aan de hand daarvan kan men oordelen of de regering haar beleidsdoelstellingen ook waarmaakt. De begroting geeft een beeld van de prioriteiten die de regering hanteert en van de manier waarop ze die in daden omzet. Dat document toegankelijk maken voor de burgers is dus een belangrijke stap naar een grotere betrokkenheid van het publiek én naar meer verantwoordelijke beleidsmakers.

In dat kader wil de regering nu online de digitale begrotingsdocumenten presenteren, op een begrijpelijke en pedagogische manier. Men heeft aangekondigd te zullen nadenken over manieren om deze raadpleging van de begroting zo democratisch mogelijk te laten verlopen.

Mijnheer de minister, ik zou over dit alles een aantal vragen willen stellen.

 Is er al een plan om deze internetsite uit te werken? Welke timing wordt hierbij gehanteerd? Zal het in verschillende fases verlopen en hoe volgen die elkaar dan op?

 Hoe zal men de begroting zo leesbaar mogelijk maken voor alle burgers?

 Welke middelen zal men inzetten om de burgers op de hoogte te brengen van die nieuwe tool? Ik denk bijvoorbeeld aan een gepaste informatiecampagne.

 Zijn er – behalve het lanceren van een klantvriendelijke site – nog andere manieren te bedenken om de begroting toegankelijk te maken voor de Brusselse burgers?
 
 
Antwoord    Mijn voornemen om de begroting voor de burger toegankelijker te maken door het creëren van een website waarop op een aanschouwelijke manier uitgelegd wordt wat er met hun belastinggeld gebeurt, is gestoeld op enkele eenvoudige vaststellingen. Hoewel de begroting inderdaad een essentieel document is dat een grote invloed heeft op het dagelijks leven van elke burger, blijft het voor veel burgers een erg abstract begrip. In de contacten die ik als begrotingsminister met de bevolking heb, blijkt dat het voor sommigen niet altijd eenvoudig is om te begrijpen hoe de overheid gefinancierd wordt en haar middelen besteedt. Dat leidt tot veel onbegrip en frustratie.

De ingewikkelde staatsstructuur en de verschillende politieke en bestuurlijke instellingen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn, helpen daarbij niet. Het overgrote deel van de Brusselaars heeft geen boodschap aan de complexe bevoegdheidsverdeling tussen het Gewest, de Gemeenschappen, de gemeenschapscommissies, de gemeenten en de federale overheid.

Het project ‘Begroting voor Iedereen’ heeft daarom de bedoeling om ook aan burgers die geen enkele voorkennis hebben, op een duidelijke en aanschouwelijke manier aan te tonen hoe hun belastinggeld besteed wordt. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Financiën en Begroting werkt daarvoor samen met het bedrijf Tree company, dat ruime ervaring heeft met projecten rond burgerparticipatie, en dat via een overheidsopdracht werd geselecteerd.

Op 24 december 2019 werd de opdracht, na een positief advies van de Inspecteur van Financiën, aan Tree company gegund. De opdracht is momenteel lopende en volgens de vooropgestelde planning zou de website eind mei gelanceerd worden. De coronacrisis en de gewestelijke steunmaatregelen zullen echter verregaande gevolgen hebben voor de begroting 2020, waardoor beslist werd om de lancering uit te stellen tot september, om de budgettaire impact van de crisis op een correcte manier te kunnen opnemen in de cijfers.

Ik heb de intentie om ook de COCOF, VGC en GGC bij het project te betrekken om de burger het volledige plaatje van de financiering van de Brusselse overheid te kunnen tonen. Ik voorzie daaromtrent eerstdaags tot een akkoord met de collegeleden bevoegd voor Begroting te kunnen komen.

Het is de bedoeling om op de website te werken met duidelijke categorieën van inkomsten en uitgaven, in plaats van gedetailleerde begrotingsposten. Dit om het geheel begrijpelijker en overzichtelijker te maken. Dat betekent ook dat een aantal zaken sterk vereenvoudigd zullen worden weergegeven.

Om voor een zo groot mogelijk bereik te zorgen, zal de website de bezoekers ruim de mogelijkheid geven om de beschikbare informatie te delen op sociale media. Voor de lancering rekenen we op de samenwerking met enkele mediapartners en komt er een campagne op de sociale media.

Naast het project ‘Begroting voor Iedereen’, is de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Financiën en Begroting ook van plan om zijn website te herstructureren, wat moet zorgen voor een eenvoudigere weergave van de algemene werking van BFB en de begrotingscyclus. Deze herstructurering wordt normaalgezien deze zomer opgestart.