Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de discriminatie in de Brusselse bedrijven.

Indiener(s)
Fadila Laanan
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 219)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 16/03/2020 Datum publicatie: 27/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Discriminatie is een kankergezwel in onze samenlevingen en met name ons Brussels Gewest. Een Brussels actieplan tegen racisme en discriminatie is tijdens de vorige regeerperiode ingevoerd. Dit actieplan, dat loopt tot in 2020, voorziet in 23 acties en wordt gecoördineerd door equal.brussels.

In juni 2019 heeft views.Brussels haar studie afgerond. De belangrijkste conclusie luidt dat personen van niet-Europese origine massaal en systematisch te maken krijgen met discriminatie op het vlak van tewerkstelling en met ongelijkheid wanneer het gaat om de toegang tot werk.

Onlangs is een nieuwe antidiscriminatiedienst opgericht bij Actiris. Alle werkzoekenden kunnen zich rechtstreeks wenden tot deze dienst als ze gediscrimineerd worden of zich gediscrimineerd voelen. Ook een referent-consulent inzake discriminatie is aanwezig in de agentschappen van Actiris.

Mijn vragen zijn de volgende:

- Komt er een evaluatie van het plan en zo ja, wanneer? Hoever staat het met de 23 acties?

- Hoeveel personen hebben zich sinds 2015 tot Actiris gewend voor klachten over discriminatie inzake tewerkstelling?

- Kunt u bij uw antwoord de volgende cijfers voegen: de verhouding vrouwen/mannen, de leeftijdscategorieën of kwalificatieniveaus die het sterkst vertegenwoordigd zijn? Uit welke gemeenten zijn deze personen afkomstig? Wat zijn hun beroepsprofielen?

- Beschikt u op dit moment over cijfers wat betreft discriminatie van personen die in België zijn geboren?

- Wat is de aard van de discriminatie en hoe komt deze discriminatie tot uiting?

- Hoeveel ondernemingen maken zich schuldig aan discriminatie en welke maatregelen worden ten aanzien van die ondernemingen getroffen? Hoeveel van die ondernemingen genieten steun van het gewest? Om welke steun gaat het? Voor welk bedrag?

- Is er in begeleiding voorzien voor de personen die gediscrimineerd zijn?
 
 
Antwoord    Aangezien het Brusselse actieplan in de strijd tegen racisme en discriminatie onder de bevoegdheden van staatssecretaris Nawal Ben Hamou valt, nodig ik u uit de vragen over dit plan aan haar te stellen.

Sinds 2015 hebben 412 personen zich tot Actiris gericht voor klachten inzake discriminatie op het werk.

Jaar

Werkzoekenden

2015

71

2016

56

2017

53

2018

103

2019

129Er moet op gewezen worden dat deze cijfers niet de herhaalde bezoeken van eenzelfde werkzoekende omvatten. Zo wordt een werkzoekende die verschillende keren komt, slechts één keer geteld.

Dit aantal moet eveneens gerelativeerd worden, aangezien echte of vermeende gevallen van discriminatie door de werkzoekenden informeel gemeld worden in het kader van de ontmoetingen met hun tewerkstellings-consulent.

Ten slotte moet erop gewezen worden dat het bezoekerspercentage van het antidiscriminatie-loket van Actiris van de nieuwe antidiscriminatiedienst van Actiris, met voorbehoud van de uitzonderlijke lockdownperiode, een stijgende lijn vertoont.

Met de opstart van de nieuwe antidiscriminatiedienst van Actiris zullen er voortaan op trimestriële basis gegevens beschikbaar zijn.

Het activiteitenverslag voor 2019 wordt momenteel opgesteld.

Dit is, ter informatie en zonder in perspectief te zijn geplaatst, de uitsplitsing voor het vierde trimester van 2019, overeenkomstig met de opstartperiode van de nieuwe antidiscriminatiedienst van Actiris :

- 69% van de personen die zich tot de diensten van Actiris richten, zijn vrouwen;
- 31% is tussen 30 en 40 jaar oud;
- 23,8% heeft een diploma hoger middelbaar onderwijs;
- 38% heeft een diploma niet-universitair hoger onderwijs.

De personen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de arme sikkel van Brussel.

Ik beschik nog niet over gegevens in verband met het percentage van gediscrimineerde personen die in België geboren zijn, maar na de publicatie van het activiteitenverslag voor 2019 zal gedetailleerde informatie beschikbaar zijn.

De personen die zich tot de antidiscriminatiedienst van Actiris richten, doen dat vooral om raciale redenen (37%), om geloofsredenen (14 %) en wegens discriminatie op basis van de leeftijd (9%).

Er dient op gewezen te worden dat er in veel gevallen sprake is van meervoudige discriminatie of intersectionele discriminatie, waarbij het verschillende criteria van discriminatie van eenzelfde persoon, met name het criterium van het gender, betreft.

Het is niet duidelijk wat men wil zeggen met “foute” ondernemingen. Om te weten te komen welke ondernemingen steun voor ondernemingen ontvangen, nodig ik u uit uw vraag te stellen aan de staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, Barbara Trachte.

In het kader van het beleid inzake tewerkstelling en de hervorming van de diversiteitsinstrumenten, sinds 2020, legt het diversiteitsbeleid de nadruk op een drieledige aanpak: voluntaristisch (de diversiteitsplannen bij de ondernemingen stimuleren), maar ook bemiddelend en corrigerend.

In de bemiddelende en corrigerende aanpak wordt de ondertekening van de diversiteitsplannen ook aangemoedigd om specifieke, problematische situaties in ondernemingen op te lossen (gebrek aan diversiteit, gevallen van discriminatie, …).

De gediscrimineerde personen krijgen een specifieke begeleiding die uitgevoerd wordt door de antidiscriminatiedienst van Actiris.

Het traject van de werkzoekende binnen de dienst wordt in vier momenten opgedeeld:

1/ Het eerste contact dient om de werkzoekende te onthalen.

2/ De eerste stap bestaat uit analyse en dient om informatie te verzamelen over de gemelde feiten en over de persoonlijke situatie van het mogelijke slachtoffer. De dienst stelt vervolgens een eerste beoordeling op. Dan wordt de analyse van de situatie uitgediept.

3/ De tweede stap bestaat uit de acties die de dienst heeft uitgewerkt. Deze acties worden grosso modo in twee opgesplitst. Enerzijds wordt, in geval van een bewezen of vermeend geval van discriminatie, bij Unia of bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, een dossier geopend voor een bemiddelingsprocedure of, bij gebreke daarvan, de aanhangigmaking bij de bevoegde gerechtelijke autoriteiten via de inspectiedienst van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Anderzijds wordt een gepersonaliseerd programma voor socioprofessionele inschakeling met de betrokken werkzoekenden uitgevoerd.

Dit programma dient om opnieuw zelfvertrouwen te krijgen en om perspectieven voor een oplossing te creëren, onder de vorm van een job, een opleiding of een stage.

4/ Ten slotte is er nog een contact ter opvolging met de werkzoekenden om de uitgevoerde acties te evalueren.
Samengevat: de antidiscriminatiedienst van Actiris heeft vier specifieke missies:

a) de Brusselse werkzoekenden informeren;
b) de Brusselse werkzoekenden oriënteren;
c) de professionals inzake tewerkstelling en opleiding, maar ook de maatschappij sensibiliseren voor discriminatie bij de aanwerving;
d) aanbevelingen formuleren.