Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de belasting op tankapparaten.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 113)

 
Datum ontvangst: 22/05/2020 Datum publicatie: 26/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 25/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gefinancierd met de opbrengst van de belasting op vloeibare en gasvormige brandstoffen.

Graag een antwoord op volgende vragen:

1- Kan u ons het bedrag meedelen van de opbrengst van de belasting die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de laatste twee begrotingsjaren (i.e. 2018 en 2019) heeft geïnd op tankautomaten?

2- Hoeveel tankapparaten voor vloeibare en gasvormige brandstoffen werden in 2018 en 2019 ingeschreven en aan deze gewestbelasting onderworpen? Kan u ons meedelen hoeveel belastingplichtigen in 2018 en 2019 belasting op tankautomaten hebben moeten betalen?

3- Hoeveel nieuwe belastingplichtigen voor tankautomaten werden in de belastingjaren 2018 en 2019 ingeschreven? Kan u ons ook meedelen hoeveel belastingplichtigen de afgelopen twee jaar werden uitgeschreven?

4- Hoeveel tankautomaten voor vloeibare en gasvormige brandstoffen telde het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied op 1 januari 2020?

5- Hoeveel personeelsleden van Brussel Fiscaliteit (uitgedrukt in VTE) zijn momenteel belast met het beheer van de inschrijving en de inning van de belasting op tankautomaten? Wat is de totale kostprijs van de inning van deze belasting door Brussel Fiscaliteit?
 
 
Antwoord    In 2018 werd 107.881,07 EUR geïnd voor wat betreft de belasting op de verdeelapparaten van brandstoffen. In 2019 gaat het om 120.533,70 EUR. Pro memorie, er gelden drie verschillende tarieven voor deze belasting in functie dat het om een vast, beweegbaar of automatisch apparaat gaat.

In 2018 waren 145 zulke verdeelapparaten onderworpen aan de gewestbelasting. Het aantal belastingplichten bedroeg 29. Voor 2019 stond het aantal op 124, voor respectievelijk 28 belastingplichtigen.

Daaruit blijkt dat er geen grote schommelingen zijn in het aantal (nieuwe) belastingplichtigen, maar dat het aantal verdeelapparaten kan fluctueren.

Voor wat betreft de stand van zaken op 1 januari 2020, zijn de volledige cijfers nog niet beschikbaar. Brussel Fiscaliteit heeft de (28) aangiftes eind april verstuurd, maar mocht nog niet alle ingevulde aangiftes terug ontvangen.

Ten slotte kan nog worden meegegeven dat er momenteel 0,2 voltijdsequivalenten ingezet worden voor het beheer van de belasting op de verdeelapparaten van vloeibare of gasvormige brandstoffen.