Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende pesterijen in de politiediensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 257)

 
Datum ontvangst: 05/06/2020 Datum publicatie: 11/08/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 27 mei laatstleden heeft de RTBF in haar programma "#Investigation" een onderzoek naar het welzijn in de politiediensten uitgezonden. Volgens het onderzoek zouden racisme en pesterijen tegen vrouwen bestaan in het politiekorps zelf en het welzijn op het werk van veel politieagenten schaden. Dergelijk geweld zou ook tot uiting komen in bepaalde betrekkingen met de burgers. Zo zou bijvoorbeeld op zondag 24 mei een zwarte vrouw beledigd en lastiggevallen zijn door verschillende politieagenten en vervolgens moest ze een nacht in de cel doorbrengen, omdat ze geen mondmasker droeg in de metro.

De recente strubbelingen tussen politie en bevolking en de problemen die in het programma aan de orde worden gesteld, wijzen erop dat het Gewest het dossier in handen moet nemen. We mogen de situatie niet laten verslechteren. Het gaat immers om het welzijn van de politieagenten, het wederzijdse vertrouwen tussen burgers en politie en de sociale rust in het Gewest.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Hoeveel klachten wegens racisme of pesterijen werden ingediend in de politiezones? Welke maatregelen worden daartegen genomen? Hoeveel klachten (in absolute cijfers en percentages) worden geseponeerd? Wat zijn in het algemeen de gevolgen die aan de klachten worden gegeven?

- Wat is het absenteïsme wegens langdurige ziekte bij de politie? Wat wordt er gedaan om het personeelstekort aan te vullen?
 
 
Antwoord    In 2019 maken de klachten voor intimidatie (seksueel overschrijdend gedrag en racisme) die in de zes politiezones van het arrondissement Brussel Hoofdstad zijn geregistreerd melding van:

· Bij de zone Brussel-Elsene zijn 131 informele interventies bij een vertrouwenspersoon en één formele interventie opgetekend;

· In de politiezone Brussel West zijn 3 informele interventies voor intimidatie en één voor seksuele intimidatie opgetekend;

· In de politiezone Zuid zijn één verzoek om formele interventie voor intimidatie/geweld en 4 voor seksuele intimidatie of racisme ingediend bij de dienst interne controle. Eén van deze klachten leidde tot een tuchtsanctie en één klacht wordt nog onderzocht.

· De politiezone Montgomery telde 8 informele klachten voor stalking en 1 informele klacht voor seksuele intimidatie. Er werd geen enkele formele klacht opgetekend.

· De politiezone Brussel-Noord ontving één enkele formele klacht en 2 klachten zijn door de hiërarchische lijn rechtstreeks aangebracht bij de Korpschef. Het politiecollege is verzocht om een tuchtmaatregel te nemen voor één van deze klachten. Er is nog steeds een procedure lopende en een persoon die geïdentificeerd is als de oorsprong van de intimidatie is ingedeeld bij een andere dienst tijdens de uitvoering van de verschillende procedurehandelingen.

De maatregelen die genomen moeten worden, behoren niet tot mijn bevoegdheid maar wel deze van het politiecollege, de Politieraad en de Minister van Binnenlandse Zaken. Voor wat betreft het resultaat van de klachten, verzoek ik u uw vragen te richten tot de Minister van Justitie.

En wat ten slotte het langdurig ziekteverzuim bij de Politie betreft, verzoek ik u eveneens contact op te nemen met de ter zake bevoegde Minister, in dit geval de Minister van Binnenlandse Zaken.