Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gewestelijke subsidies en de vooruitgang bij de diversiteitsactieplannen van de overheidsinstellingen onder uw bevoegdheid of toezicht

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 148)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 12/06/2020 Datum publicatie: 21/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 30 januari 2020 vroeg ik u naar de vooruitgang bij de ontwikkeling, implementatie, wijziging, follow-up en evaluatie van de diversiteitsactieplannen van de overheidsinstellingen waar u bevoegd voor bent of toezicht op uitoefent, en u gaf mij een antwoord op 11 maart 2020, zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=145020&base=1&taal=fr

Op 12 juni 2020 wens ik terug te komen op het onderwerp diversiteit en u volgende vragen te stellen:

Voor elke overheidsinstelling onder uw bevoegdheid of uw toezicht:

1. Welke gewestelijke subsidies werden per jaar toegekend in verband met de aanwerving van werkzoekenden uit wijken met een hoge werkloosheid (uit wijken waar de werkloosheidsgraad van de bevolking gelijk is aan of hoger is dan het gewestelijk gemiddelde) in 2018 en 2019?

2. Is het minimumquotum van 10 % van de werkzoekenden uit wijken met een werkloosheidsgraad van de bevolking die gelijk is aan of hoger is dan het gewestelijk gemiddelde en die werden aangeworven voor contractuele tewerkstelling, in 2019 bereikt? Wat is het precieze quotum dat in 2019 werd bereikt?

3. Werd een evaluatie van het diversiteitsactieplan uitgevoerd? Zo ja, wat zijn de belangrijkste aanbevelingen en/of conclusies?

4. Werden belangrijke wijzigingen aangebracht in het diversiteitsactieplan? Zo ja, welke?

5. Werden de prioritaire doelstellingen inzake diversiteit en antiracisme van de Brusselse Gewestregering geïntegreerd in het diversiteitsactieplan?

6. En ten slotte, wordt een nieuw diversiteitsactieplan opgesteld of gevalideerd? Werd rekening gehouden met mensen met een handicap, mensen zonder kwalificatie/diploma en vrouwen? Werd ook gedacht aan de jongeren, de NEET-jongeren, de 50-plussers en andere doelgroepen in verband met diversiteit?
 
 
Antwoord    Wat Brussel Economie en Werkgelegenheid betreft, valt deze vraag onder de bevoegdheden van Brussel Gewestelijke Coördinatie en van de minister van het Openbaar Ambt.

Wat hub.brussels betreft, heeft het Agentschap geen enkele gewestelijke subsidie ontvangen voor de aanwerving van werkzoekenden uit wijken met hoge werkloosheidscijfers. Alle vacatures voor hub.brussels werden stelselmatig opengesteld bij ACTIRIS, maar er werden geen quota's toegepast.

Op dit moment heeft hub.brussels nog geen diversiteitsmanager aangesteld.

Wat Innoviris betreft, werden er geen gewestelijke subsidies aangevraagd voor de aanwerving van werkzoekenden uit wijken met hoge werkloosheidscijfers.
In 2019 nam Innoviris 2 contractuelen in dienst, waaronder één persoon uit een wijk met een werkloosheidspercentage gelijk aan of hoger dan het gemiddelde van het gewest: 50%.

Een evaluatie van het laatste diversiteitsactieplan werd nog niet aan de directie van Innoviris voorgelegd.

De prioritaire doelstellingen van de Brusselse regering worden opgenomen in het volgende diversiteitsactieplan dat momenteel wordt voorbereid. De directie van Innoviris wacht hiervoor op een voorstel van de diversiteitsmanager. Dit voorstel van plan wordt vooraf goedgekeurd door het begeleidingscomité. In het plan wordt alvast meer aandacht besteed aan het aspect handicap.
Het plan voorziet in acties voor de volgende prioriteiten/doelgroepen: vrouwen in het middenkader, jonge werkzoekenden in Brussel, 50-plussers, personen met een handicap.

Wat de ontwikkelingsmaatschappij citydev.brussels betreft, worden geen gewestelijke subsidies in het kader van de aanwerving van werkzoekenden uit wijken met hoge werkloosheidscijfers ontvangen. Citydev.brussels voldoet immers niet aan de voorwaarden van de Ordonnantie om hiervoor in aanmerking te komen.

Het personeel wordt er aangeworven op basis van een specifieke functiebeschrijving, die onder de sectie Jobs van de website citydev.brussels gepubliceerd wordt en onder de volledige bevolking door Actiris verspreid wordt om zoveel mogelijk Brusselaars te bereiken. Het aantal Brusselaars binnen de instelling bedroeg eind 2019 70% (statistieken opgenomen in de kwantitatieve analyse van het nieuwe actieplan).

Het begeleidingscomité heeft begin 2020 het diversiteitsactieplan 2018-2019 geëvalueerd. De belangrijkste aanbeveling die naar voren kwam was het belang dat moest gehecht worden aan de eindeloopbaanplanning voor medewerkers die de komende jaren met pensioen gaan. De leden van deze interne commissie hebben gevraagd aandacht te blijven besteden aan de genderproblematiek tijdens de aanwerving van personeel voor de verschillende functies (met dezelfde competenties).

Een opvallende wijziging heeft betrekking op de noodzaak om concrete acties te voeren op het gebied van eindeloopbaanplanning, aangezien er op dit moment geen concrete voorbeelden hiervan beschikbaar zijn. Voor goede praktijken zal men de mosterd moeten halen bij acties die extern worden uitgevoerd, door bijvoorbeeld een beroep te doen op organisaties zoals Unia, die ervaring heeft op dit gebied.

De vijf prioritaire diversiteitsdoelstellingen zijn opgenomen in het diversiteitsactieplan, waarbij handicap en leeftijd bovenaan de lijst staan. De duurzame integratie van ten minste één persoon met een handicap in de instelling blijft een prioritaire doelstelling.

Het nieuwe diversiteitsactieplan wordt momenteel gevalideerd. Zoals hierboven aangegeven, werd bij de ontwikkeling van het plan wel degelijk rekening gehouden met de vijf prioritaire doelstellingen, namelijk mensen met een handicap, mensen zonder kwalificaties/diploma's, vrouwen, jongeren en mensen die het einde van hun loopbaan naderen.
De interne begeleidingscommissie is op donderdag 20 februari 2020 bijeengekomen om het nieuwe voorstel te bespreken. Op woensdag 4 maart 2020 heeft de directieraad het voorgestelde plan goedgekeurd. Het basisoverlegcomité heeft ook zijn goedkeuring gegeven na zijn vergadering van dinsdag 12 mei 2020. Tot slot hebben de leden van de Raad van Bestuur op vrijdag 19 juni 2020 kennis genomen van het Diversiteitsactieplan 2020-2021. Het plan kan aldus worden overgemaakt aan het gewestelijk diversiteitscomité en de voogdijminister.