Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de teruggave van een deel van de bij de aankoop van onroerend goed betaalde registratierechten in geval van wederverkoop binnen korte tijd.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 137)

 
Datum ontvangst: 30/06/2020 Datum publicatie: 16/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Wanneer een gezin een onroerend goed koopt dat zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, moet het registratierechten betalen dat overeenkomt met 12,5% van de verkoopprijs. Als de kopers echter beslissen om het goed binnen twee jaar opnieuw te verkopen, kunnen ze een terugbetaling vragen van 36% van de registratierechten die ze op het moment van de aankoop hebben betaald. Om de teruggave van 36% van de geïnde registratierechten mogelijk te maken, moet de wederverkoop van het onroerend goed worden vastgelegd in een authentieke akte die binnen twee jaar na de datum van sluiting van de authentieke akte van aankoop wordt opgesteld. De notaris moet ervoor zorgen dat de vordering tot teruggave in de akte van wederverkoop wordt opgenomen.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Hoeveel gezinnen die minder dan twee jaar na de aankoop van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw hebben verkocht, hebben volgens de informatie van de FOD Financiën in 2018 en 2019 een aanvraag ingediend voor de teruggave van 36% van de registratierechten die ze hadden betaald? Hoeveel van deze gezinnen hebben uiteindelijk een deel van het registratierecht dat bij de aankoop is betaald, kunnen terugkrijgen? Hoeveel verzoeken om teruggave van 36% van de registratierechten wegens vroegtijdige wederverkoop werden in 2018 en 2019 door de belastingdienst verworpen?

- Kan u ons het totaalbedrag meedelen van de registratierechten die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018 en in 2019 heeft moeten terugbetalen aan belastingplichtigen die een onroerend goed minder dan twee jaar na de aankoop ervan opnieuw hebben verkocht?
 
 
Antwoord    Het aantal gezinnen dat genoot van een teruggave van een deel van de registratierechten in toepassing van artikel 212 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten bedraagt in 2018 en 2019 respectievelijk 610 en 559.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beschikt echter niet onmiddellijk over statistische gegevens aangaande het aantal aanvragen tot teruggave dat werd ingediend of verworpen.