Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende aantal vrouwen in directiefuncties bij de ION’s.

Indiener(s)
John Pitseys
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 214)

 
Datum ontvangst: 01/09/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het kader van een grotere inclusiviteit in onze samenleving is het belangrijk om de situatie van de vrouwen en mannen in Brussel te kennen. Onlangs nog heeft het Gewest het licht op groen gezet voor praktijktests bij sollicitaties om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Om te weten hoe seksisme op de arbeidsmarkt in Brussel kan worden bestreden, is het daarnaast noodzakelijk om het aandeel vrouwen in het aantal personeelsleden van de overheidsinstellingen te bepalen en te evalueren.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt de verschillende graden en aanstellingsvoorwaarden vast. Voor de directiefuncties zijn de graden A5 tot A3 vastgesteld.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Bestaan er statistieken over het percentage vrouwen in de graden A3 tot A5 in alle gewestelijke overheidsdiensten (het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest, het Brussels Instituut voor Milieubeheer, de dienst Brand en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels Planningsbureau, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, Actiris en de Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel)? Over welke percentages zou het gaan?

- Indien die statistieken niet beschikbaar zijn, zullen dan de nodige maatregelen worden getroffen om ze wel op te maken?
 
 
Antwoord    Het personeelsplan van Innoviris voorziet in:
- 2 functies van graad A/I3 (directeur/directrice of ingenieur-directeur/directrice);
- 1 functie van graad A4+ (adjunct-directeur-generaal/adjunct-directrice-generaal);
- 1 functie van graad A5 (directeur-generaal/directrice-generaal).

Momenteel is de genderverdeling in de personeelsbezetting als volgt:
- de functie van adjunct-directrice-generaal (A4+) is vacant;
- in graad A/I3 wordt één fuunctie op twee bekleed door een vrouw;
- in graad A5 wordt de functie bekleed door een vrouw.

Dat maakt dat bij Innoviris in 66,6% van de functies in de graden A3 tot A5 een vrouw is aangesteld.