Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vervrouwelijking van de gewestelijke overheidsdienst.

Indiener(s)
John Pitseys
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 329)

 
Datum ontvangst: 01/09/2020 Datum publicatie: 21/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Gelijkheid van vrouwen en mannen is een recht dat in de Grondwet is vastgelegd en dat ook in de werkwijzen van onze instellingen tot uiting moet komen. Vrouwen vormen de helft van de wereldbevolking. Er is geen reden om de macht niet dienovereenkomstig te verdelen.

Een van de vragen is de algemene aanwezigheid van vrouwen in onze besturen.

Een andere vraag betreft het aandeel van vrouwen in leidinggevende en beleidsfuncties in onze gewestelijke besturen.

Ter herinnering, de Gewestelijke Beleidsverklaring stelt het volgende: “De Regering waarborgt een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in alle besluitvormingsorganen in Brussel. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de vertegenwoordiging van vrouwen op alle niveaus van het bedrijfsleven, in bestuursorganen en raden van bestuur. De Regering zal ervoor zorgen een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij de leidinggevende functies in de openbare diensten, instellingen van openbaar nut en gesubsidieerde structuren te waarborgen, zonder afbreuk te doen aan het recht op "niet-menging" dat nodig is voor de goede uitvoering van bepaalde specifieke projecten".

Krachtens hoofdstuk III - de graden - van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, d.d. 21 maart 2018, bestaan er vier niveaus, A, B, C, D, op hun beurt onderverdeeld in rangen. Graad A3 tot A7 komen overeen met directieposten.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Bestaan er binnen alle gewestelijke overheidsdiensten (Brussel Huisvesting, Brussel Mobiliteit, Brussel Plaatselijke Besturen, Brussel Financiën en Begroting, Brussel Economie en Tewerkstelling, Brussel Gewestelijke Coördinatie), statistieken aan de hand waarvan het percentage vrouwen tewerkgesteld in graad A3 tot A7 kan bepaald worden? Zo ja, dewelke?

- Indien deze statistieken niet beschikbaar zijn, wordt voorzien de nodige tools in te voeren om ze te bekomen?
 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Op 1 september 2020 werden de betrekkingen van rang A3 tot A7 bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel door vrouwen bekleed voor de volgende percentages:

Brussel Synergie
A7 0 %
A6 0 %
A3 33,33 %

Brussel HR & Facilities
A5 vacante betrekking
A3 50,00%

Brussel ConnectIT
A5 0%
A3 100,00%

Brussel International
A5 100,00%
A3 100,00%

Brussel Economie en Werkgelegenheid
A5 0%
A4 0%
A3 50,00%

Brussel Financiën en Begroting
A5 100,00%
A4 0%
A3 42,86%

Brussel Huisvesting
A5 100,00%
A3 20,00%

Brussel Mobiliteit
A5 0%
A4 0%
A3 57,14%


Brussel Plaatselijke Besturen
A5 0%
A4 0%
A3 71,43%