Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Scholenplan en de stedenbouwkundige vergunning.

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 242)

 
Datum ontvangst: 14/09/2020 Datum publicatie: 29/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 07/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Met betrekking tot de uitbreiding van de bouw van schoolgebouwen in Brussel, stelt artikel 197/1 van het BWRO (Hoofdstuk IIIbis van Titel III) dat in sommige gevallen bijzondere procedures gelden. Zij worden trouwens het Scholenplan genoemd door de actoren die zich inzetten voor deze kwesties.

Sedert een ordonnantie van 3 april 2014 is deze termijn immers verkort van 195 tot 52 dagen voor de toekenning van vergunningen betreffende de uitbreiding of de bouw van scholen waarvoor geen milieuvergunning, noch een effectenstudie vereist is. Hoewel in de praktijd deze termijn van 52 dagen vaak overschreden wordt, blijft het zo dat stedenbouwkundige vergunningen voor schoolgebouwen gemiddeld vlugger worden toegekend dan de andere vergunningen.

Zoals u weet, zijn deze specifieke, in het BWRO opgenomen maatregelen op 30 juni echter afgelopen.

Sindsdien zijn de faciliteiten die worden geboden voor de uitbreiding of de bouw van schoolgebouwen niet meer dan een verre herinnering. Zoals perspective.brussels stelt in zijn verslag 2015-2019 aan de regering, zal de theoretische termijn voor de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning voor een "School" worden verlengd van 52 dagen tot 160 dagen (gewestelijke vergunningen met bijzondere bekendmakingsmaatregelen).

Deze gevallen zijn echter niet gedoemd om te verdwijnen en blijven zich voordoen. De Scholendienst in perspective.brussels pleit ook voor de uitbreiding van deze speciale procedures om de aandacht van de regering en de verschillende besturen te vestigen op een vlotte behandeling van de vergunningsaanvragen voor de creatie van plaatsen in scholen.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Heeft men geanticipeerd op het verdwijnen van de bijzondere procedures of het Scholenplan? Welke middelen werden ingezet om dit te verhelpen?

- De uitbreiding van het Scholenplan zou een nieuwe wijziging van het BWRO vereisen. Is dit denkbaar? Zo ja, binnen welke termijn?

- De oprichting van "schoolreferenten" binnen de overheden die de vergunningen afgeven, werd vermeld. Is dit een optie die wordt onderzocht?
 
 
Antwoord    De algemene beleidsverklaring voorziet enerzijds de verlenging van het scholenplan tot minstens 2025, met bijzondere aandacht voor de architecturale kwaliteit van de projecten. Anderzijds heeft de Regering in haar algemene beleidsverklaring ook aangekondigd dat ze nog tijdens het jaar van haar installatie zal voorzien in een versnelde procedure voor de behandeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor projecten met minstens 25 % openbare woningen.

Om die redenen hebben we beslist om een nieuwe versnelde procedure te voorzien, niet alleen voor de schooldossiers maar ook voor de sociale woningen. In het kader van die ambitieuze uitbreiding van de versnelde procedure voor sociale woningen heeft de uitwerking van deze nieuwe procedure iets meer tijd dan gepland in beslag genomen.

We hebben de werken voor de wijziging van hoofdstuk IIIbis van Titel IV van het BWRO eind 2019 aangevat. Zo kon het voorontwerp van ordonnantie op 19 maart 2020 in eerste lezing worden goedgekeurd.
Er moet in dit verband worden opgemerkt dat de raadpleging van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie en de Adviesraad voor Huisvesting gevolgen heeft ondervonden van de inperkingsperiode door de COVID-19-gezondheidscrisis. Daardoor was het tijdelijk niet mogelijk om het Scholenplan vanaf 1 juli 2020 te verlengen. De aanvragen die vanaf 1 juli 2020 worden ingediend zullen daarom overeenkomstig hoofdstuk III van het BWRO worden behandeld, in afwachting van de inwerkingtreding van het nieuwe hoofdstuk IIIbis. Er zal dus sprake zijn van een nieuw scholenplan en niet van het verlengde scholenplan, zoals aanvankelijk gepland.

Ik kan u al meedelen dat de derde lezing van het scholenplan/huisvestingsplan waarschijnlijk op 15 oktober 2020 wordt goedgekeurd door de Ministerraad. Het voorontwerp van ordonnantie zal daarna aan het Parlement worden overhandigd. De goedkeuring in derde lezing is, naar ik hoop, een kwestie van weken.

Om de schooldossiers een versnelde procedure te laten doorlopen in afwachting van de goedkeuring van het nieuwe hoofdstuk IIIbis, werd al een ‘fast lane’ opgericht binnen de Directie Stedenbouw van Urban. Die cel is operationeel sinds 1 oktober 2020 en blijft dat vanzelfsprekend ook nadat het nieuwe hoofdstuk IIIbis in werking treedt.

Er wordt dan ook een aanspreekpunt ‘school’ opgericht binnen Urban.