Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe GESCO’s.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 553)

 
Datum ontvangst: 09/12/2020 Datum publicatie: 16/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de algemene uiteenzetting over de werkgelegenheid lezen we het volgende: “Om de welzijns- en gezondheidssector, die al maanden onder zware druk staat, te steunen, zullen voor een beperkte periode 100 GESCO-plaatsen worden gecreëerd. Dat vereist een begroting van 4.550.000 euro.".

Moet men daaruit concluderen dat 1 gesubsidieerd GESCO-contract het Gewest gemiddeld 45.500 euro per jaar kost? Wat wordt er met die uitgaven gedekt?

Hoeveel GESCO-VTE's waren er in totaal in 2019 en 2020? Hoeveel heeft het Gewest daar in het totaal voor uitgegeven? In welke functies werden ze aan het werk gezet?
 
 
Antwoord    Er bestaan verschillende soorten vaste of variabele geco-premies die uitvoerig beschreven worden in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen van 28 november 2002.

De premie die beoogd wordt door de maatregel van het Relanceplan, is de meest gebruikte premie van het instrument. Het betreft de premie “art. 21”, de zogenaamde “verhoogde premie”, waarvan het bedrag overeenkomt met het contante salaris waarop de werknemer recht heeft, zonder dat dit bedrag het jaarlijkse referentiesalaris kan overschrijden, vermeerderd met een forfaitair percentage om het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de werkgeverslasten, de premies en bijdragen voor de arbeidsongevallenverzekering, de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten en het bedrag en de haard- of standplaatstoelage te dekken.

De geco-premies volgen de barema’s van het Brusselse openbaar ambt, geïndexeerd, en de anciënniteit in de tewerkstellingsmaatregel wordt in aanmerking genomen bij een aanwerving.

De kosten van deze geco-premie variëren in functie van het studieniveau van de betrokken werknemer. Met nul jaren anciënniteit bedraagt de subsidie ongeveer 45.439,80 euro/jaar voor een universitair.

Op 30 juni 2019 telden we 7.679 personen met een geco-betrekking, terwijl het er op 30 juni 2020 6.477 waren. Het verschil is deels te verklaren door de overdracht van de geco-betrekkingen aan de gewestelijke besturen (1
ste fase van de hervorming) en anderzijds door de niet-vervanging van bepaalde werknemers als gevolg van de COVID-crisis en de 1ste lockdown.

Het voor 2019 gebruikte budget bedroeg 170.215.000 euro. Het budget dat in 2020 gebruikt werd, is nog niet beschikbaar.

De functies die worden ingenomen door deze gesubsidieerde betrekkingen, zijn zeer gevarieerd en divers. Het betreft alle beroepen die te vinden zijn binnen de Brusselse non-profitsector.
We kunnen bijvoorbeeld straathoekwerkers, psychologen, administratief assistenten, communicatiemedewerkers, onthaal-medewerkers, etc. noemen.