Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffendede belasting op de verdeelapparaten van motorbrandstoffen

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 289)

 
Datum ontvangst: 01/03/2021 Datum publicatie: 07/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 07/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gestijfd met ontvangsten uit de belasting op de verdeelapparaten van vloeibare of gasvormige motorbrandstoffen.
In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoeveel ontvangsten heeft de belasting op de verdeelapparaten van motorbrandstoffen opgeleverd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het begrotingsjaar 2020?

2. Hoeveel verdeelapparaten van vloeibare en gasvormige motorbrandstoffen werden geregistreerd en onderworpen aan de gewestelijke belasting in 2020? Hoeveel belastingplichtigen moesten de belasting op de verdeelapparaten van motorbrandstoffen betalen in het aanslagjaar 2020?

3. Hoeveel nieuwe belastingplichtigen voor de belasting op de verdeelapparaten van motorbrandstoffen werden in het aanslagjaar 2020 ingekohierd? Hoeveel belastingbetalers werden daarentegen in 2020 van de belastingrol verwijderd?

4. Hoeveel verdeelapparaten van vloeibare en gasvormige motorbrandstoffen telde het Brussels Gewest per 1 januari 2021?

5. Hoeveel personeelsleden (uitgedrukt in voltijdequivalenten) van Brussel Fiscaliteit worden thans ingeschakeld voor de inkohiering en inning van de belasting op de verdeelapparaten van motorbrandstoffen? Wat zijn de totale kosten voor Brussel Fiscaliteit om de belasting te innen?
 
 
Antwoord    In 2020 werd 80.719,73 EUR geïnd voor wat betreft de belasting op de verdeelapparaten van brandstoffen. Pro memorie, er gelden drie verschillende tarieven voor deze belasting naargelang het gaat om een vast, beweegbaar of automatisch apparaat.

In 2020 waren 136 zulke verdeelapparaten onderworpen aan de gewestbelasting. Het aantal belastingplichten bedroeg 26. Voor 2019 stond het aantal op 124, voor respectievelijk 28 belastingplichtigen.

Voor 2020 werden geen nieuwe belastingplichtigen ingekohierd.

Uit het voorgaande blijkt dat er geen grote schommelingen zijn in het aantal (nieuwe) belastingplichtigen, maar dat het aantal verdeelapparaten kan fluctueren.

Voor wat betreft de stand van zaken op 1 januari 2021, zijn nog geen cijfers voorhanden.


Ten slotte kan nog worden meegegeven dat er momenteel 0,2 voltijdsequivalenten ingezet worden voor het beheer van de belasting op de verdeelapparaten van vloeibare of gasvormige brandstoffen.