Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geheven successierechten op ongeclaimde nalatenschappen

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 292)

 
Datum ontvangst: 09/02/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ongeclaimde nalatenschappen zijn nalatenschappen die door de Staat worden opgeëist wanneer hij als laatste opvolger kan worden beschouwd, hetzij omdat de overledene geen erfgenamen heeft, hetzij omdat geen enkele erfgenaam de nalatenschap aanvaardt, hetzij omdat de erfgenamen allen onterfd of onwaardig zijn. Zodra deze niet-opgeëiste nalatenschappen zijn geïnd, moet de federale overheid successierechten betalen, die een gewestelijke belasting vormen.
Ik zou u de volgende vragen willen stellen:
1. Hoeveel ongeclaimde nalatenschappen van overledenen met woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden in de loop van het jaar 2020 door de federale Staat geïnd?
2. Kunt u ons zeggen hoeveel successierechten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 in totaal heeft geïnd op ongeclaimde nalatenschappen?
 
 
Antwoord    IWat betreft de onbeheerde nalatenschappen als bedoeld in artikel 811 van het Burgerlijk Wetboek die in 2020 ter kennis van de federale overheid werden gebracht en in haar registers werden opgenomen, bedraagt hun aantal voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 30.

Met erfloze nalatenschappen bedoelen we onbeheerde nalatenschappen die zijn opgevorderd door de federale Staat. In 2020 zijn er dat 6 geweest voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat betreft het aantal erfloze nalatenschappen waarvoor de federale Staat vanwege de bevoegde familierechtbank in 2020 een (voorlopige) inbezitstelling heeft bekomen, gaat het voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 12 nalatenschappen.

Het bedrag dat door de federale Staat werd betaald aan successierechten in 2020 ten bate van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 436.621,26 EUR.