Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aantal vrijstellingen van successierechten op de gezinswoning ten gunste van de langstlevende echtgenoot of de langstlevende wettelijk samenwonende

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 309)

 
Datum ontvangst: 09/02/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In 2014 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een voordelige belastingmaatregel goedgekeurd met betrekking tot de vererving van de gezinswoning tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden die een paar vormen. Artikel 55bis van het Brussels Wetboek van Successierechten, ingevoegd bij de ordonnantie van 30 januari 2014, heeft immers een vrijstelling van successierechten op de gezinswoning ingevoerd ten voordele van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende. Sinds de inwerkingtreding van deze bepaling is het aandeel van de overledene in het onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden dient, volledig vrijgesteld van successierechten, wanneer het wordt ontvangen door de langstlevende echtgenoot of de langstlevende wettelijk samenwonende.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel vrijstellingen van successierechten op de gezinswoning heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan overlevende partners (echtgenoten of wettelijk samenwonenden) in het jaar 2020?

2. Kunt u ons een raming geven van de impact van dit belastingvoordeel op de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2020? Met andere woorden, kunt u ons zeggen hoeveel belastinguitgaven het Gewest in 2020 heeft moeten doen om overlevende echtgenoten en overlevende wettelijk samenwonenden een volledige vrijstelling van successierechten op de gezinswoning te kunnen verlenen?
 
 
Antwoord    In antwoord op haar vragen, kan ik de geachte Volksvertegenwoordigster, op basis van de gegevens meegedeeld door de FOD Financiën, het volgende mededelen.

Het aantal vrijstellingen van successierechten op de gezinswoning dat werd toegekend aan de langstlevende partner (echtgenoot of wettelijk samenwonende) bedraagt voor het jaar 2020 1.116.

De precieze overeenstemmende fiscale uitgaven zijn niet beschikbaar daar hiervoor de betrokken 2.183 aangiftes van nalatenschap opnieuw zouden moeten berekend om zo het verschil te bekomen.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beschikt echter over statistieken nopens het bruto- en netto-actief inzake de vrijstelling op de gezinswoning ten gunste van de langstlevende echtgenoot of samenwonende partner (artikel 55
bis van het Wetboek der successierechten). In 2020 bedraagt dat bruto actief 95.147.625 EUR en het netto actief 94.683.395 EUR