Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toewijzing van een GESCO-betrekking aan de vzw SOS VIOL

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 671)

 
Datum ontvangst: 18/03/2021 Datum publicatie: 08/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 27/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De vzw SOS VIOL moet haar team uitbreiden met een voltijdse GESCO-betrekking om aangepaste begeleiding te kunnen verlenen aan personen in een kwetsbare situatie. Ik kan me moeilijk inbeelden dat die vraag bot zou vangen, gelet op de uitdagingen in de strijd tegen geweld, de geestelijke gezondheidsproblemen in deze crisisperiode, de toename van het geweld en het gebrek aan vooruitzichten.
In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:
 Hebt u contacten gelegd met de vzw SOS VIOL?
 Bent u op de hoogte van de problemen die ze ondervinden om hun opdrachten uit te voeren wegens een tekort aan personeel?
 De vzw vraagt dringend om de toewijzing van een GESCO-betrekking. Hebt u daarover contacten gelegd?
 Behoren de strijd tegen geweld en slachtofferhulp tot uw prioriteiten bij de toewijzing van de GESCO betrekkingen in het Brussels Gewest?
 
 
Antwoord    Net als andere ministers van de regering ontving ik van de vzw SOS Viol een verzoek om versterking door de toekenning van een extra geco-arbeidsplaats.

Ik ben me terdege bewust van de situatie waarmee deze vereniging wordt geconfronteerd wat betreft aanvragen en de moeilijkheden die zij ondervindt bij het beantwoorden ervan vanwege het personeelstekort.

Ik zou u eraan willen herinneren dat er sinds de vorige legislatuur geen nieuwe geco-arbeidsplaatsen zijn gecreëerd en bijgevolg toegekend, behalve in zeer specifieke gevallen.

Geco-arbeidsplaatsen worden namelijk nog steeds toegekend aan opvangstructuren in het kader van het “Plan Cicogne” en zijn Nederlandstalige equivalent.

In het kader van het Relanceplan dat in juli 2020 door de regering werd goedgekeurd, bestond een van de maatregelen uit de toekenning van 100 geco-arbeidsplaatsen voor bepaalde tijd van een jaar aan welzijns- en gezondheidssectoren om hen te ondersteunen in het kader van de COVID-19-crisis.

Na verdeling van de arbeidsplaatsen tussen de GGC en de FGC en tussen de verschillende ??sectoren, werd de toewijzing van de arbeidsplaatsen beslist door de functioneel bevoegde ministers. Toen deze functies werden toegewezen, was er geen specifiek verzoek voor de vzw SOS Viol.
Op verzoek van de vzw SOS Viol heb ik het besproken met mijn collega's van de FGC en ik wacht nu op informatie om Actiris, binnen het kader van het nog beschikbare budget, te kunnen vragen om de nodige stappen te ondernemen om een geco-arbeidsplaats toe te kennen tot eind 2021.