Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de handelsbetrekkingen met China

Indiener(s)
Véronique Lefrancq
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 509)

 
Datum ontvangst: 28/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de Algemene Beleidsverklaring verklaarde de regering dat: "Grote ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen zullen warm gemaakt, aangemoedigd en begeleid worden om te investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hub.brussels (Invest & Export) zal aangespoord worden het goede voorbeeld te geven door de zin van handelsactiviteiten en economische samenwerkingsakkoorden met landen waar de zittende regeringen de mensenrechten ostentatief met de voeten treden, onder de loep te nemen.

Toch is op het platform analytics.brussels te zien dat Brussel in 2020 voor meer dan 90 miljoen euro naar China exporteerde en dat de Directie Externe Betrekkingen van Brussel Internationaal op 22 april 2021 een diner heeft georganiseerd ter viering van de 10e verjaardag van de samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Xi'an. Tijdens dit "Celebration Dinner", dat in samenwerking met hub.brussels werd georganiseerd, werd ook de ondertekening van een vriendschapsovereenkomst in oktober 2020 gevierd.

Op basis van deze elementen zou ik u de volgende vragen willen stellen, mijnheer de staatssecretaris:

  • Wat is de status van deze vriendschapsovereenkomst, gezien de vele schendingen van de mensenrechten door de Chinese regering? Wat zijn de huidige implicaties van deze overeenkomst?

  • Hoe zit het met de vertegenwoordiging van Hub.Brussels in China? Hoe bevorderen zij de mensenrechten met hun Chinese partners ter plaatse? Hoe hebben recente regionale standpunten het werk van de lokale vertegenwoordiging van Hub.Brussels beïnvloed? Hebben de door de Europese Raad op 22 maart vastgestelde sancties gevolgen gehad voor het beleid van Hub.Brussels ten aanzien van China?

  • Wat is de begroting voor de gewestelijke economische diplomatie met China in 2021? Wat was de begroting in 2019 en 2020?

  • Hoeveel Brusselse bedrijven zijn actief in China? Waar zijn hun kantoren en productiefaciliteiten gevestigd? Hebt u klachten ontvangen over de niet-naleving van het level-playing field, de eerbiediging van patenten, enz.

 
 
Antwoord    Hub.brussels beschikt in China over een kantoor in het consulaat-generaal in Shanghai, een antenne in de ambassade in Peking en een antenne in Shenzhen. Het betreffende diner vond plaats in het kader van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen China en België en heeft het mogelijk gemaakt om onze ondernemingen en de troeven van Brussel op de voorgrond te plaatsen bij de Chinese investeerders. Deze demarches werden versterkt door een officiële ontmoeting tussen de burgemeester van Xi'an en de ambassadeur, die plaatsvond voor het diner, wat altijd veel effect heeft in China.
De economische en handelsattaché zorgt er permanent voor dat het goed bestuur van de ondernemingen en de lokale contacten wordt geanalyseerd voordat ze in contact worden gebracht met de Brusselse ondernemingen. Dat gebeurt in overleg met de diplomatieke posten. Tijdens deze demarche bouwt de attaché voornamelijk voort op het OESO-verdrag inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties.
Door de sancties zijn we behoedzamer geworden bij het aantrekken van investeringen en in de contacten met de Chinese importeurs.  Ondanks de soms koelere Chinese reacties hebben we onze inspanningen om het Brusselse imago te promoten niet stopgezet. De China-strategie van hub.brussels voorzag de komst van meer gespannen betrekkingen al.
Het toegekende budget voor de economische diplomatie in China (loonkosten en vergoedingen van de geëxpatrieerde EHA 160.000 euro, lonen van de 4 plaatselijke personeelsleden 150.000 euro, werkingskosten 196.000 euro en investeringskosten 7000 euro) bedraagt in het totaal 513.000 euro (2021).
× 2019: Kosten plaatselijk personeel: 158.900 - Werkingskosten; 281.000
× 2020: Kosten plaatselijk personeel: 148.000 - Werkingskosten; 158.000
Het kantoor van hub.brussels heeft weet van een twintigtal Brusselse ondernemingen met vestiging in China. De meerderheid van deze investeringen bevinden zich in de 3 grote economische gebieden rond Peking, Shanghai en Guangzhou-Shenzhen. De stad Chengdu (provincie Sichuan) is ook een belangrijke groeipool geworden met een bijzondere aantrekkingskracht voor de sectoren van hoogwaardige producten. Veel Belgische ondernemingen zijn bovendien actief op de Chinese markt zonder er een vestiging te hebben. Algemeen beschouwd en ondanks de COVID-19-crisis hebben de Brusselse ondernemingen in 2020 hun aanwezigheid in China rechtstreeks of onrechtstreeks versterkt.
Ja, de naleving van het
level-playing field en die van de octrooi- en intellectuele rechten in het algemeen blijven aandachtspunten. In het bijzonder werd een unilaterale maatregel genomen in het kader van Covid-19: enkele gevallen uitgezonderd heeft China de toegang tot zijn grondgebied opgeschort voor alle Belgische staatsburgers of buitenlanders die uit België komen en houder zijn van een geldig Chinees visum of een geldige Chinese verblijfsvergunning (met inbegrip van een arbeidsvergunning). Deze maatregel heeft duidelijk een impact op onze ondernemingen die actief zijn in China.