Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de oprichting van een gewestelijke vzw voor het beheer van invasieve uitheemse soorten in Brussel

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 960)

 
Datum ontvangst: 21/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De lijst van de overheidsopdrachten die in 2020 door Leefmilieu Brussel werden gesloten, vermeldt een factuur van honoraria voor de oprichting van een gewestelijke vzw voor het beheer van invasieve uitheemse soorten in Brussel.1

De website van Leefmilieu Brussel lijkt tot op heden echter geen melding te maken van een dergelijke vzw..

Graag een antwoord op de volgende vragen:

  • Is de vzw opgericht of is zij in oprichting?

  • Wat is/zal de exacte naam zijn?

  • Wat zijn/worden de statuten en de doelstellingen van de vzw?

  • Wat is/wordt de samenstelling van de beheersorganen?

  • Wat is/wordt de rol van Leefmilieu Brussel binnen de vzw?

  • Wat is het geplande werkingsbudget? Wat zijn de financieringsbronnen?

  • Is de vzw verbonden met het project LIFE RIPARIAS?2 - medegefinancierd door de Europese Unie en de 3 Belgische gewesten - om invasieve uitheemse soorten optimaal te beheren in de periode 2021-2026?

  • Zo niet, wat zijn/worden de banden tussen de vzw en het project RIPARIAS?

 

  • 12020G0219 - Création d’une asbl régionale pour la gestion des espèces exotiques envahissantes à Bruxellesfacture acceptée (marchés publics de faible montant)€ 5.955,62

  • 2http://www.riparias.be

 
 
Antwoord    1)
De denkoefening over de oprichting van een vzw met als opdracht het beheer van invasieve exotische soorten en andere soorten bevindt zich in de afrondingsfase en het project zal binnenkort ter goedkeuring aan de regering worden voorgelegd. Bij deze gelegenheid zullen de naam, de statuten, de toegewezen budgetten enz. worden besproken. Het is dus nog te vroeg om deze vragen te beantwoorden.
2)
Voor de opstart van de Vereniging voor het luik invasieve exoten wordt een budget van 510.000€ voorzien, opgenomen in het budget van de Afdeling Groene Ruimten van Brussels Leefmilieu.

Voor een uitbreiding van de werking naar andere probleemsoorten die niet onder de Ordonnantie Natuur en/of het reglement invasieve exoten valt, zal ter zijner tijd complementair budget moeten worden voorzien.
3)
Het LIFE-project en de vzw zijn niet formeel met elkaar verbonden, maar beide beogen de uitvoering van verordening (EU) nr. 1143/2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Toekomstige banden zullen tot stand worden gebracht volgens het tijdschema van de effectieve oprichting van de vzw.