Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de dag van de alleenstaande ouder en het project MIRIAM

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 778)

 
Datum ontvangst: 13/12/2021 Datum publicatie: 03/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 31/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Deze toespraak zal kort zijn. In juli jl. kwam het Brussels plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen tot stand, na een lange samenwerking tussen de verschillende ministeriële kabinetten en het veld. Voor mijn fractie is dat een goede zaak, aangezien er in Brussel ongeveer 65.000 eenoudergezinnen zijn, waarvan 86% met een vrouw aan het hoofd.

Het is de eerste keer dat een dergelijk plan in België wordt ingevoerd en het is een sterk signaal. We moeten echter oppassen dat het niet bij een intentieverklaring blijft.

Ook zijn onlangs op federaal niveau extra middelen goedgekeurd om eenoudergezinnen te steunen. De federale regering heeft in haar begroting 4,5 miljoen euro uitgetrokken voor de uitrol van het MIRIAM-project voor de OCMW's vanaf 2022, dat is 10 keer meer dan de 435.000 euro die nu is uitgetrokken. Ter herinnering: het MIRIAM-project werd in 2015 opgestart door de FOD Maatschappelijke Integratie. Het maakt het mogelijk om gedurende een jaar alleenstaande ouders van kinderen jonger dan 6 jaar en begunstigden van een leefloon individueel en collectief te ondersteunen en te begeleiden.

Dus hier zijn mijn vragen:

1.Zijn er termijnen opgelegd aan ministers die via hun bevoegdheden door de acties van het genoemde plan betrokken zijn? Zo ja, welke termijnen hebben zij voor de uitvoering van de maatregelen die onder hun verantwoordelijkheid vallen? Zo nee, waarom is er niet in een dergelijk toezicht voorzien? Welke onafhankelijke instantie zal overgaan tot de audit van het plan? Wanneer zal deze evaluatie plaatsvinden?

2. In Frankrijk is de dag van 6 juni sinds enkele jaren gewijd aan de bewustmaking van de realiteit van de eenoudergezinnen. Ik heb een dergelijke maatregel niet in het plan gezien. Zou u voorstander zijn van het organiseren van een Brusselse dag van de alleenstaande ouder?

3.In hoeverre heeft minister Lalieux u geraadpleegd over deze maatregel ter ondersteuning van eenoudergezinnen? Zullen deze extra middelen op gewestelijk niveau tot uiting komen?
 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Het Brusselse plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen bevat initiatieven waar altijd uitvoeringstermijnen naast staan: u kan ze dus voor elke actie nagaan in het gepubliceerde plan.equal.brussels heeft iemand aangeworven, die heel binnenkort het team zal versterken en die vooral zal instaan voor de opvolging van het plan. Dat personeelslid zal de acties met de betrokken coördinatoren aansturen alsook de evaluatie van het plan opvolgen. Er is nog niet besloten hoe dit laatste precies zal gebeuren; om zo objectief mogelijk te blijven, zal dit allicht aan een externe instelling worden uitbesteed.

Het plan bevat weliswaar geen specifiek initiatief rond een eenoudergezinsdag, maar ik hecht veel belang aan informatieve en sensibiliseringsacties rond dit thema. U zal zien dat dit plan vele acties in die zin bevat, bijvoorbeeld een bewustmakingscampagne en steun aan verenigingen ter aanmoediging van hun sensibiliseringsacties en initiatieven ten gunste van eenoudergezinnen.Wat uw laatste vraag betreft, heeft het kabinet van minister Lalieux inderdaad contact opgenomen met mijn kabinet om de resultaten te weten van de verschillende werkgroepen die met de verenigingssector zijn gevormd om het Brusselse plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen op te stellen. In deze werkgroepen kwamen de voordelen van het Miriam-project sterk naar voor, wat allicht heeft geleid tot de beslissing om het project te verlengen.