Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de plaatsing van geluidsschermen langs de campus COOVI

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 759)

 
Datum ontvangst: 06/02/2022 Datum publicatie: 10/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 28/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De COOVI-campus in Anderlecht, ten zuiden van Brussel, is een van de belangrijkstes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het omvat verschillende scholen voor verplicht onderwijs, hoger onderwijs en  onderwijs voor sociale promotie. Er wonen ongeveer 6.500 studenten, leraren en personeel niet meegerekend, wat neerkomt op een groot aantal mensen dat het gebouw elke dag bezoekt.

De geografische ligging van de campus is bijzonder, aangezien de Brusselse ring over de hele lengte van het COOVI loopt. Het wegverkeer veroorzaakt aanzienlijke geluidsoverlast. Ik heb dit zelf kunnen waarnemen en voelen toen ik onlangs op bezoek was. Het is belangrijk om een goede levenskwaliteit te garanderen voor de mensen die er elke dag studeren en werken.

Een van de oplossingen om het lawaai van de autowegen te beperken zou de plaatsing zijn van geluidsschermen op de Brusselse ring langs de COOVI-campus om de geluidshinder te verminderen. Enkele jaren geleden is een project in die zin opgestart, en wij zouden graag willen weten welke vooruitgang er met dit dossier is geboekt. Hier zijn mijn vragen:

1. Ligt het project om geluidsschermen te plaatsen nog op tafel? Heeft u over dit onderwerp contact gehad met de minister van Mobiliteit?

2. Heeft u een tijdschema voor de plaatsing van de geluidsschermen? Wat zijn de volgende deadlines?

 
 
Antwoord    Mijnheer de volksvertegenwoordiger,

Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

De plaatsing van geluidsschermen langs de ring staat nog altijd op de planning.
In 2009 werd een eerste geluidsstudie uitgevoerd. Leefmilieu Brussel liet die in 2020 updaten. Naar aanleiding daarvan werd in overleg met Brussel Mobiliteit een financieringsaanvraag ingediend bij Beliris.

Op 26 mei 2021 kwam het samenwerkingscomité, samengesteld uit vier federale ministers en vier gewestministers, samen om de veertiende bijakte te sluiten bij het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen. Het comité keurde het begrotingsprogramma en de nieuwe fiches voor de initiatieven van die veertiende bijakte goed.

Het geluidsscherm langs de CERIA-campus vormt een onderdeel van fiche nr. 6 - 1.37 “Ring 0: plaatsing van geluidswerende muren in Anderlecht”, die de bouw van meerdere geluidsschermen omvat.

Het dossier ligt sindsdien voor ter studie bij Beliris, dat in deze de rol van bouwheer heeft opgenomen. Beliris onderzoekt momenteel de technische mogelijkheden en de kostprijs van het project. Later zal een ontwerpbestek worden opgesteld en een overheidsopdracht worden uitgeschreven om in de loop van 2022 een studiebureau voor het project aan te stellen.

De werken langs de campus maken deel uit van de eerste uitvoeringsfase, zodat de plaatsing tegelijk met het einde van de werken voor de bouw van de twee nieuwe scholen op de campus kan worden voltooid. De plaatsing van de geluidswerende muren langs de R0 is momenteel echter gepland voor 2024. Het zou ideaal zijn om die te laten samenvallen met de onderhouds- en renovatiewerken aan de bestaande muren en de technische ingrepen aan het viaduct door Brussel Mobiliteit, zodat de impact van de verschillende werven kan worden beperkt. We volgen de evolutie van dit dossier uiteraard aandachtig op.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de ministers Alain Maron en Elke Van den Brandt, die in de Brusselse regering respectievelijk bevoegd zijn voor leefmilieu en mobiliteit.