Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende cultuur financieren en promoten in Anderlecht

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1080)

 
Datum ontvangst: 15/06/2023 Datum publicatie: 20/09/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/08/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Het Brussels Gewest heeft, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, een rol te spelen in de financiering en promotie van cultuur in de gemeenten, en in Anderlecht in het bijzonder. Het is van essentieel belang om na te gaan hoe dit op het terrein gebeurt.
  • Zijn er in Anderlecht biculturele projecten die geheel of gedeeltelijk afhangen van het gewest? Zo ja, welke? Voor welke bedragen? Hoelang lopen ze en in het kader van welke overeenkomsten komen ze tot stand?
  • Zijn er culturele projecten die met de gemeente Anderlecht worden gerealiseerd en die rechtstreeks vanuit een andere gewestelijke bevoegdheid worden ondersteund, bijvoorbeeld via toerisme, erfgoed, milieu, mobiliteit of het imago van Brussel? Zo ja, welke? Voor welke bedragen? Hoelang lopen ze en in het kader van welke overeenkomsten komen ze tot stand?
 
 
Antwoord    Ik heb de eer u de volgende elementen van antwoord mee te delen:

In het kader van de bevoegdheid biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang steunen wij de vzw/asbl Zinneke die zich tot doel stelt de banden tussen de inwoners en gebruikers van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken door middel van culturele projecten, ongeacht de taal die zij spreken. In het kader van mijn bevoegdheid voor Biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang krijgen zij een werkingssubsidie van 391.000 euro. Er is ook een subsidie van 60 000 euro toegekend binnen het Imago van Brussel voor de voorbereiding van de Zinneke Parade 2024 in 2023.

In 2022 coördineerde visit.brussels samen met het CIVA, dat ook steun ontvangt uit hoofde van het bicultureel werkgebied, de honderdste verjaardag van de tuinwijken, waaraan drie tuinwijken hebben deelgenomen in nauwe samenwerking met de toeristische dienst van Anderlecht. Een communicatiecampagne opgezet door visit.brussels plaatste deze tuinwijken in de kijker met een budget van 95.000 euro. Voor deze actie werd samengewerkt met verschillende ION, met onder meer conferenties (urban en CIVA), een tentoonstelling (CIVA) en sociaal-culturele en toeristische activiteiten met de bewoners (VGC, huisvestingsmaatschappijen). Een beheersovereenkomst voor 2019-2023 omkadert de opdrachten van het CIVA. De subsidie in 2023 bedraagt €2.692.000.

De 'culturele' projecten worden gesteund via facultatieve subsidies in het kader van de bevoegdheid Imago van Brussel en vinden plaats in de gemeente Anderlecht in 2021, 2022 en 2023. Het betreft:

- Het Festival Anderlecht en couleurs: € 15.000
- Pool is Cool: € 30.000
- Het Festival Heure d’été van Cinéma Galeries: € 10.000
- Circle Park Summer Camp: € 25.000
- Het Festival XRDS by Fuse: € 30.000
In het begin van de legislatuur werd er geen steun gegeven aan projecten, omdat door de gezondheidscrisis de meeste culturele evenementen niet konden plaatsvinden.

Visit.brussels en de culturele operatoren werken samen met de gewestelijke entiteiten en de Gemeenschappen bij de uitwerking van een gezamenlijke culturele communicatiestrategie. Het project beschikt over een jaarlijks budget van 62.000 euro (in 2023) en werd opgestart na de beslissing van de Interministeriële Conferentie Cultuur in april 2018. Op die manier speelt visit.brussels een sleutelrol in de promotie van het cultuuraanbod van de 19 gemeenten van het Gewest, waaronder Anderlecht. Hieronder vindt u de promotieactiviteiten die Visit.brussels in het Gewest onderneemt:

- De zichtbaarheid van het Brusselse cultuuraanbod verhogen via de cultuuragenda op de website visit.brussels (en via de geografisch gestructureerde zoekfunctie), om evenementen in Anderlecht en de andere gemeenten voor het voetlicht te brengent. Het doel is om het cultuuraanbod van alle Brusselse gemeenten meer bekendheid te geven bij een gewestelijk, nationaal en internationaal publiek.
- Ontwikkeling van een extranet voor de gecentraliseerde invoer van het cultuuraanbod, in samenwerking met de gemeenten en hun culturele operatoren.
- Optimaliseren van de gegevensuitwisseling met de Franstalige en Nederlandstalige actoren, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies en de gemeenten.
- Het gebruik van informatie uit culturele agenda door derden bevorderen om het gemeenschappelijk gebruik en de verspreiding van content aan te moedigen, en dit in samenwerking met plaatselijke overheden en publieke en particuliere operatoren.
- De samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren en het permanent overleg met de actoren van de culturele communicatie bevorderen (Press Officers Network for Culture, sectorevenementen, Youth For Culture, ontmoetingen met gemeenten...)

Sinds 2021 werkt visit.brussels ook aan de decentralisering van het toerisme naar de gemeenten toe, wat ondertussen een van de voornaamste doelstellingen is geworden in de nieuwe beheerovereenkomst 2024-2028 tussen het Gewest en visit.brussels. Hiertoe heeft visit.brussels twee keer een ontmoeting gehad met de gemeente Anderlecht: de eerste ontmoeting bestond uit een gesprek met de politieke mandatarissen en ambtenaren om hen te vragen naar hun prioriteiten op het vlak van toerisme en de culturele sector. Op grond daarvan heeft de afdeling Market Strategy een analyse gemaakt van de toeristische ontwikkeling enhet het cultuurleven in de gemeente, die tijdens een tweede vergadering aan de gemeente werd voorgesteld. De definitieve analyse, die is aangepast aan de opmerkingen van de gemeente, is vervolgens naar de administratie gestuurd. De analyse kan nu al dienen als inspiratiebron en leidraad. De volgende stap bestaat erin de 19 analyses te integreren om zo een meer globale decentraliseringsstrategie uit te werken. Anderlecht zal in dit vervolgproces worden betrokken.

Twee keer per jaar organiseren we ook rondetafelgesprekken met de gemeenten. We stellen er de projecten voor waarbij de medewerking van de gemeenten gewenst is. We lichten de vorderingen toe in de ontwikkeling van de decentraliseringsstrategie van visit.brussels voor het toerisme. We nodigen ook gemeenten en partners uit om projecten voor te stellen die andere gemeenten kunnen aanbelangen en inspireren.
Er worden ook acties opgezet in samenwerking met de gemeenten om deze in de kijker te plaatsen.


In 2023 heeft visit.brussels het "Irisfestival in de gemeenten" opnieuw opgestart op vrijwillige basis. Anderlecht koos ervoor om deel te nemen en zijn art nouveau-erfgoed onder de aandacht te brengen met workshops, een tentoonstelling en rondleidingen op zaterdag 6 mei. Die dag kende een groot succes.

Tijdens het tweede kwartaal zijn er nog 2 communicatiecampagnes gepland om de gemeenten meer uitstraling te geven:

1. De promotie van twee geleide bezoeken op de website (Kuregem en het centrum van Anderlecht). Totaalbudget voor de campagne op META (Facebook/Instagram) voor de 19 gemeenten: 10 000€
2. Promotie van evenementen rond de eindejaarsfeesten die de gemeente in de kalender visit.brussels laat opnemen (kerstmarkt en andere feestelijkheden). Campagnebudget op META: 2500€
Voor projecten in verband met erfgoed, mobiliteit of leefmilieu verzoek ik u om de bevoegde ministers te raadplegen.