Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de digitale tools voor het promoten van energieoplossingen.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1495)

 
Datum ontvangst: 25/05/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 28/08/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/07/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de commissie van 24 mei werd de methodologie van het EPB-certificaat besproken. Mijn vraag rond het gebruik van de knowhow van onze Brusselse bedrijven werd daaraan toegevoegd. Helaas heb ik daaruit niet de antwoorden verkregen die ik, en onze Brusselse ondernemers met mij, zoek.

Er zijn in verschillende Vlaamse steden, en in Wallonië in haar geheel, digitale toepassingen beschikbaar voor de burger om te evalueren wat zij kunnen doen om een zuiniger gebruik te hebben in hun woning. Ze kunnen daar zelf hun gegevens ingeven. De Brusselaars beschikken niet over zo’n tool, maar kunnen wel bij homegrade langsgaan. Homegrade feliciteert zich met 20.000 aanvragen.

Via RENOLAB.ID kunnen projecten ondersteund worden om obstakels voor renovatie weg te nemen. Daar werd niet geopteerd voor start-ups met digitale tools, maar voor initiatieven van vzw’s, instellingen en burgers. Nochtans zien we in Vlaanderen en Wallonië de vruchten van zo’n samenwerkingen.

  1. Hoeveel van die aanvragen bij Homegrade resulteren in effectieve begeleidingen?

Hoeveel begeleidingen heeft Homegrade uitgevoerd?

  1. Over welke periode vonden deze begeleidingen plaats?

  2. Daarnaast is er de warmtezoneringskaart van de VVSG. Brussel is daar een blinde vlek. Heeft Brussel deze tool ook?

  3. Kunnen we aansluiten op de Vlaamse tool?

  4. Hebben er start-ups gereageerd op de oproep van RENOLAB? Zo ja dewelke?

  5. Heeft u contacten met dergelijke bedrijven die via digitale tools mogelijk maken om sneller en gemakkelijker te kiezen voor de juiste renovatieoplossingen?

  6. Hebt u contacten met Vlaamse/Waalse administraties over deze tools?

  7. Is het mogelijk om in te tekenen op bestaande Vlaamse of Waalse initiatieven?

  8. Kunnen we via deze tools data, privacy conform, verzamelen en gebruiken voor prospectie en voorstellen voor energierenovaties, warmteoplossingen, zonnepanelen, ...?

 
 
Antwoord    Er zijn veel gratis digitale tools beschikbaar voor iedereen die zijn energieverbruik wil registreren en eventueel vergelijken met dat van gelijkaardige woningen.

Wat energieverbruik en -besparing betreft, wordt in de uitgevoerde studies echter vooral het belang van begeleiding benadrukt om de door de huishoudens te nemen maatregelen uit te leggen, te sturen en te prioriteren.
Dat geldt des te meer in het Brussels Gewest, waar veel kwetsbare groepen wonen (21% van de eigenaars en 51% van de huurders heeft een armoederisico, volgens Statbel).
Het Brussels Gewest kan rekenen op Homegrade en de verenigingen van het Netwerk Wonen om de huishoudens te begeleiden, zowel op het vlak van gebruik als renovatie.

Zoals u al zei, heeft Homegrade in 2022 meer dan 23.000 aanvragen ontvangen, wat is geresulteerd in 5.491 begeleidingen.

Aangezien elk dossier uniek is (afhankelijk van het type aanvrager, het type gebouw en het beoogde project), kiest Homegrade eerder voor een gepersonaliseerde aanpak op basis van een analyse van het gebouw en het project van de aanvrager. 
Het is daarom moeilijk om de duur van de begeleidingen te specificeren.
We zien dat die aanpak beantwoordt aan de verwachtingen van het publiek, aangezien de cijfers van jaar tot jaar blijven stijgen.
Wat de warmtezoneringskaart betreft, voert het Brussels Gewest - net als de andere gewesten - als onderdeel van zijn Europese verplichtingen in het kader van de energie-efficiëntierichtlijn, om de vijf jaar een studie uit waarbij onder meer het potentieel voor de toepassing van efficiënte warmte- en koudenetten wordt geëvalueerd.
Die kaart wordt momenteel bijgewerkt voor het Brussels Gewest en zal in 2024 beschikbaar zijn.
In dit stadium zijn we nog niet benaderd door de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) om het Brussels Gewest in haar kaart op te nemen.
In het kader van de RENOLAB.ID-oproep werden tien projecten wel en zestien projecten niet geselecteerd door de jury.
Van die laatste projecten had één voorstel betrekking op de ontwikkeling van een digitale tool voor gebouwanalyse, maar het potentieel voor bredere toepassing op gewestelijk niveau werd te beperkt geacht.
Bovendien was het een commercieel project en heeft de RENOLAB.ID-oproep niet tot doel een product te ontwikkelen dat bestemd is voor commercialisering.
Daarom werden de ontwerpers doorverwezen naar andere ondersteuningsmechanismen die bestaan binnen andere organisaties zoals hub.brussels en finance&invest.brussels of innoviris.brussels voor O&O-ontwikkelingen.

Ik wil er echter op wijzen dat verschillende RENOLAB.ID-laureaten het gebruik van digitale tools hebben geïntegreerd in de algemene aanpak van hun project.
Het gaat meer bepaald om:
- het project ‘Begeleide collectieve renovatie’, dat tot doel heeft een echte methodologie voor groepsrenovatie in te voeren;

- het project ‘FIX 2050’, dat scholen een gestandaardiseerd renovatieplan wil bieden.

Ik sta dan ook open voor en ben voorstander van deze samenwerking met de andere gewesten om Belgische tools te kunnen aanbieden, aangezien het bundelen daarvan het leven van zowel de professionals als de gebruikers enorm vergemakkelijkt;
maar zoals ik al heb gezegd in de commissie, hanteren de verschillende gewesten soms verschillende snelheden en visies om politieke of praktische redenen.
Mijn prioriteit blijft dus verder werken aan het EPB-certificaat, dat het officiële instrument is van het Brussels Gewest, en waarvan de toekomstige ontwikkelingen alle renovatiefasen zullen omvatten die nodig zijn om de door het Gewest gewenste EPB-doelstelling te bereiken.
Er moet ook rekening worden gehouden met de Brusselse context.
Sommige van de tools die u noemt, zijn niet geschikt voor appartementen.
Aangezien het woningbestand in Brussel voornamelijk bestaat uit appartementen (in tegenstelling tot de andere gewesten), is het belangrijkste in dit stadium om de Kruispuntbank van Gebouwen en hun Bewoning (KBGB-project) op te zetten, om te zorgen voor een unieke en gestructureerde identificatie van de gebouwen en hun eenheden.
Tot slot, aangezien de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zeer strikt is over het gebruik van gegevens voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel, lijkt het me a priori ingewikkeld om gegevens die zijn verkregen via digitale tools te verzamelen en te gebruiken voor prospectiedoeleinden of voorstellen voor energetische en duurzame renovaties, zonder toestemming van de eigenaar van de gegevens.
Die gegevensuitwisselingen worden momenteel besproken in het kader van het KBGB-project van minister Clerfayt.