Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende gevallen van discriminatie en etnische profilering

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1271)

 
Datum ontvangst: 19/06/2023 Datum publicatie: 19/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 11/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De pers maakte onlangs melding van een geval van discriminatie aan de voordeur van een bekende Brusselse club, Les Jeux d'Hiver. Een persoon werd de toegang geweigerd, waarbij de uitsmijter deze weigering vergezeld liet gaan van "de kleding is prima ". Recente recensies op Google laten zien dat dit helaas geen op zichzelf staand geval is.

In een kosmopolitische stad als Brussel, en in een tijd waarin we het zo vaak hebben over de strijd tegen racisme en alle vormen van discriminatie, is het schandalig om dit soort discriminerend gedrag te zien. Het is tijd om een sterk signaal af te geven door de daders strenger te straffen en zo te laten zien dat we dit soort gedrag niet tolereren. Het is tijd om de retoriek van samenleven, inclusie en diversiteit te combineren met concrete en bestraffende acties.

Ik wil u dus de volgende vragen stellen:

  • Wat is de stand van zaken van uw uitwisselingen met de Brusselse Nachtraad?

  • In april 2023 werd een projectoproep gelanceerd in het kader van het Brussels Plan ter bestrijding van racisme 2023-2029.

Kunt u ons meer vertellen over de geselecteerde projecten en hoe ver ze gevorderd zijn?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Ik heb publiekelijk stelling genomen tegen dit racistische incident en net als u betreur ik het ten zeerste dat uitgaansplaatsen in 2023 nog steeds discriminerende en illegale controles uitvoeren.


Tijdens een eerder gelijkaardig evenement in 2021 heb ik de Nachtraad in kennis gesteld van dit probleem dat zich jammer genoeg blijft voordoen.

Sindsdien hebben we hierover steeds contact gehouden met de Nachtraad.

De Brusselse Nachtraad was betrokken bij het opstellen van het Brusselse plan ter bestrijding van racisme dat in december vorig jaar door de regering werd goedgekeurd. Een van de resultaten van dit plan is met name actie 13, die wordt aangestuurd door de Raad. Deze actie wil discriminatie in het uitgaansmilieu bestrijden:

- Door referentiepersonen aan te wijzen onder het personeel dat is opgeleid om gepast te reageren op racistisch en seksistisch gedrag;
- Door te beschikken over informatie en contactfiches om de slachtoffers van racisme door te verwijzen naar de instellingen gekwalificeerd voor de opvang van slachtoffers, en hen aan te moedigen de feiten aan de bevoegde instanties te melden;
- Door getuigenissen en/of meldingen van personen die zijn aangevallen en de genomen maatregelen te verzamelen en bij te houden.


Daarnaast wil actie 12, die wordt aangestuurd door visit.brussels in samenwerking met de Brusselse Nachtraad, professionals uit het nachtleven, veiligheidsagenten en stewards opleiden en bewustmaken voor discriminatie in het uitgaansmilieu door te zorgen voor meer transparantie en de toegang tot de verschillende voor hen bestemde bestaande opleidingen.

In het kader van een denkoefening met de uitgaanssector zijn de doelstellingen van deze actie onlangs bijgesteld, teneinde:

1. Gegevens te verzamelen over het probleem van racisme in het uitgaansleven: op 1 juni 2023 werd een enquête gelanceerd bestemd voor de bezoekers van uitgaansgelegenheden en de resultaten ervan zullen ook gebruikt worden om actie 13 te ontwikkelen.

2. Veiligheids- en preventieagenten in het uitgaansmilieu sensibiliseren

3. Het statuut van de verschillende preventie- en veiligheidsberoepen in het uitgaansmilieu verduidelijken

4. Evalueren hoe racisme wordt behandeld in opleidingen bestemd voor veiligheids- en preventieagenten om deze opleidingen verder te ontwikkelen (en op elkaar af te stemmen).Bovendien volgt equal.brussels de ontwikkeling van deze acties op in het kader van de competentiepool voor de bestrijding van racisme, opgericht door Brusafe, waar de Brusselse Nachtraad en de Brussels By Night Federation, naast Unia en andere betrokken actoren, waaronder natuurlijk mijn kabinet, deel van uitmaken. De leden van deze pool, met als doel de competenties van de veiligheidsberoepen te versterken, kwamen in juni voor het eerst samen. De pool brengt deskundigen van verschillende Brusselse instellingen samen om een multidisciplinaire aanpak te ontwikkelen, met de volgende opdrachten:

1. het bestaande kadaster met opleidingen over het thema in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest aanvullen;
2. opleidingstrajecten voor de agenten uittekenen;
3. de opleidingsbehoeften van de veldwerkers doorgeven;
4. en zo nodig zorgen dat er wordt gerapporteerd over de opleidingsmaatregelen die in de verschillende gewestelijke plannen zijn opgenomen.

Wat de projectoproepen betreft: equal.brussels heeft dit jaar vier projectoproepen gepubliceerd in het kader van ons nieuwe beleid om verenigingen op een meer omvattende en structurele manier te ondersteunen, met name op het gebied van racismebestrijding, één van de thema's van de vier projectoproepen.


Voor de oproep voor terugkerende of permanente projecten die op 1 februari 2023 werd gelanceerd, werden 14 projecten geselecteerd die uitsluitend racismebestrijding als thema hebben.

Al deze projecten werden in juli 2023 toegekend en het is de bedoeling, volgens het nieuwe systeem van terugkerende subsidies, dat ze worden verlengd voor een maximale totale duur van drie jaar, wat de acties meer continuïteit en een grotere reikwijdte geeft. Gezien de korte tijd die is verstreken sinds de toekenning van de subsidie, zult u begrijpen dat het voor mij onmogelijk is om uitspraken te doen over de voortgang van deze projecten.

Voor de oproep tot innovatieve projecten die op 1 februari 2023 werd gelanceerd, werden 5 projecten geselecteerd die uitsluitend racismebestrijding als thema hebben.

Ook deze projecten werden in juli 2023 toegekend voor een periode van één jaar. Om dezelfde reden als hierboven vermeld, kan ik geen uitspraken doen over de voortgang ervan.


Op 15 april 2023 werd een subsidieoproep voor collectieven gepubliceerd.

Het doel is om structurele steun te verlenen voor een periode van drie jaar aan groepen verenigingen die werken rond verschillende thema's, met een jaarlijkse enveloppe tussen de 50.000 en 100.000 euro. Ik kan jammer genoeg niet meer informatie geven over dit punt aangezien de besluiten nog niet door alle verschillende instanties zijn goedgekeurd.

In dit stadium kan ik alleen zeggen dat de dossiers van zes van de 33 collectieven die hun project bij de jury hebben ingediend, specifiek over racisme en diversiteit gaan.


Ik zou hieraan willen toevoegen dat equal.brussels hoopt dat de vorming van deze collectieven, die zich er ook toe verbinden deel te nemen aan de werkzaamheden van de gewestelijke besturen ter bestrijding van racisme, zal zorgen voor een versterking van de samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en de overheid.

Tot slot is in juni 2023 een laatste oproep tot innovatieve projecten gepubliceerd. Equal.brussels is druk bezig met het analyseren van deze dossiers.

Ten slotte zou ik willen toevoegen dat al deze gegevens uitsluitend betrekking hebben op dossiers die specifiek gaan over het thema racisme, maar er zijn ook andere projecten met een multithematische en/of intersectionele reikwijdte die ook kunnen ijveren om alle vormen van discriminatie te bestrijden, waaronder discriminatievormen die verband houden met vermeend ras.