Logo Parlement Buxellois

Commission des Affaires économiques : réunion du 10 janvier 2024

09:35 § 103 → Vidéo
Partager

Présidence : M. Alain Vander Elst, doyen d'âge.

Voorzitterschap: de heer Alain Vander Elst, oudste lid in jaren.

Partager
09:38 § 109 → Vidéo
Partager

Vraag om uitleg van de heer Pepijn Kennis

aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn,

betreffende het nakomen van de toezeggingen van de regering met betrekking tot het opleidingsinkomen.

De heer Pepijn Kennis (Agora).- In het regeerakkoord stond dat de regering een opleidingsinkomen van 4 euro per opleidingsuur zou invoeren. Dat was een duidelijke ambitie van de regering om kwetsbare werkzoekenden aan een baan te helpen. Dat sluit ook aan bij wat de Brusselse Burgerassemblee ambieert, namelijk een vergoeding voor mensen die opleidingen volgen, zodat banen en opleidingen toegankelijker worden voor elke Brusselaar, inclusief de meest kwetsbaren onder ons.

Als minister belast met Werk en Beroepsopleiding hebt u die plannen proberen uit te voeren, maar u stootte daarbij op de institutionele grenzen, aangezien opleiding een gemeenschaps- en geen gewestbevoegdheid is. Dat had als gevolg dat de opleidingsvergoeding slechts tot 2 euro werd opgetrokken voor Franstalige werkzoekenden. Nederlandstalige werkzoekenden kunnen enkel financiële tegemoetkomingen ontvangen, zoals de terugbetaling van hun verplaatsingskosten, de kosten van kinderopvang en 1 euro extra opleidingsvergoeding voor knelpuntberoepen.

Op mijn eerdere vraag van 8 juni 2022 antwoordde u dat Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel werkten aan de maatregel betreffende de extra euro voor opleidingen voor knelpuntberoepen. De opleidingen die ervoor in aanmerking kwamen en de uitbetalingsregels moesten nog worden vastgelegd. U kon toen ook nog niet zeggen wanneer het opleidingsinkomen van 4 euro per uur zou worden ingevoerd. U legde uit dat het een vrij complexe zaak is, aangezien daarbij belastingsaspecten komen kijken die met de federale overheid moeten worden besproken.

We naderen het einde van de legislatuur, maar in de jongste beleidsverklaring werd met geen woord gerept over de invoering van een opleidingsinkomen van 4 euro voor werkzoekenden. De kwestie is nochtans heel belangrijk gelet op de precaire situatie van veel werkzoekenden.

Demande d'explications de M. Pepijn Kennis

à M. Bernard Clerfayt, ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,

concernant le respect des engagements du gouvernement en matière de revenu de formation.

M. Pepijn Kennis (Agora).- L'accord de gouvernement prévoyait l'introduction d'un revenu de 4 euros par heure de formation. Cette mesure, qui rend la formation plus accessible aux Bruxellois les plus vulnérables et les aide à trouver un emploi, correspond aux aspirations de l'assemblée citoyenne bruxelloise.

Vous vous êtes toutefois heurté à des limites institutionnelles, la formation étant une compétence communautaire. En conséquence, cette indemnité de formation n'a été portée qu'à 2 euros pour les demandeurs d'emploi francophones. De leur côté, les néerlandophones, ne perçoivent que des remboursements de frais - de garde d'enfant ou de déplacement - et une allocation de 1 euro pour les métiers en pénurie.

En juin 2022, vous avez dit qu'Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB Bruxelles travaillaient sur l'octroi d'une allocation de 1 euro supplémentaire pour la formation aux métiers en pénurie. À l'époque, vous ne pouviez pas dire quand le revenu de formation de 4 euros de l'heure serait introduit, notamment en raison d'aspects fiscaux à discuter avec le gouvernement fédéral.

Partager
09:40 § 111 → Vidéo
Partager

Uit recent onderzoek van Bruxelles Formation bleek dat drie op de vijf stagiairs onder de armoedegrens leven. Dat is meer dan de helft. De kwetsbaarheid is groter naargelang van de woonplaats, bijvoorbeeld bij wie uit de arme sikkel komt; de geografische herkomst, in het bijzonder bij wie van niet-Europese afkomst is; het type opleiding dat gevolgd wordt - zo ligt het armoedepercentage veel hoger bij wie een alfabetiseringscursus volgt; en de gezinssituatie, met in het bijzonder de eenoudergezinnen.

Werkzoekenden die met meerdere problemen tegelijkertijd kampen, kunnen moeilijk een opleiding volgen, zeker als daar geen correcte vergoeding tegenover staat.

In juli 2022 bevestigde u dat Franstalige en Nederlandstalige stagiairs 1 euro extra zouden krijgen voor opleidingen waarmee ze aan de slag kunnen in een knelpuntberoep. U trok daar dat jaar een budget van 2,7 miljoen euro voor uit.

In een persbericht van 8 juli 2023, dus een jaar later, kondigde u aan dat de begroting was goedgekeurd, maar dat u nog steeds op een antwoord van de federale regering wachtte over de belastingvrijstelling. U lijkt daarmee te zeggen dat het uitgetrokken budget niet kon worden toegekend. Klopt dat? Zo ja, kunt u zeggen wat er dan wel met dat geld is gebeurd in de begroting 2023? Wat gebeurt er met dat bedrag in de begroting 2024?

Kunt u met het oog op de bezuinigingsmaatregelen van de regering voor 2024 bevestigen dat u er nog steeds naar streeft om het bruto opleidingsinkomen te verhogen tot 4 euro per uur? Hoe ziet het tijdschema eruit? Wanneer zal het opleidingsinkomen 4 euro bedragen? Hoe wilt u dat tijdschema verwezenlijken?

In juli 2023 wachtte u nog op een antwoord van de federale regering over de belastingvrijstelling. Het overleg daarover ging echter in 2020 al van start. Hoe staat het met de kwestie rond het fiscale statuut van de opleidingsvergoeding?

Hoe en wanneer komt er een gelijkschakeling van Nederlandstalige en Franstalige Brusselaars, zodat beiden eenzelfde inkomen krijgen?

Zijn de uitbetalingsregels voor de verhoogde opleidingsvergoeding en onkostenvergoeding voor wie een opleiding volgt voor knelpuntberoepen ondertussen vastgelegd? Wat houden ze in?

D'après une étude récente de Bruxelles Formation, trois stagiaires sur cinq vivent sous le seuil de pauvreté. Les demandeurs d'emploi qui cumulent plusieurs problèmes ont du mal à suivre une formation, surtout s'ils ne sont pas correctement indemnisés.

En juillet 2022, vous avez confirmé que les stagiaires francophones et néerlandophones recevraient 1 euro supplémentaire pour les formations aux métiers en pénurie et vous aviez dégagé 2,7 millions d'euros à cette fin. Un an plus tard, vous avez annoncé que le budget avait été approuvé, mais que vous attendiez toujours une réponse du gouvernement fédéral au sujet de l'exonération fiscale. Où en est-ce ? Le budget a-t-il pu être alloué ? Qu'est-il est advenu de cet argent dans les budgets 2023 et 2024 ?

Compte tenu des mesures d'austérité pour 2024, confirmez-vous votre intention d'augmenter le revenu brut de formation à 4 euros de l'heure ? Quand et comment  ?

Quand et comment les revenus de formation perçus par les Bruxellois néerlandophones et francophones seront-ils uniformisés ?

Les règles du paiement des défraiements et de l'allocation supplémentaire pour les personnes qui suivent une formation dans un métier en pénurie ont-elles été fixées ? Quelles sont-elles ?

Partager
09:44 § 113 → Vidéo
Partager

M. Bernard Clerfayt, ministre.- L'année 2024 comportera de nombreux enjeux politiques, mais que cela ne nous empêche pas de mener à bien nos travaux et de partager, si pas les mêmes visions politiques, à tout le moins la même analyse de la situation économique et de l'emploi à Bruxelles, afin que nous puissions construire ensemble des projets politiques de qualité pour les Bruxellois.

De heer Bernard Clerfayt, minister.- In 2024 komen er veel politieke uitdagingen op ons af, maar we zijn het alvast eens over de analyse van de economische toestand en de werkgelegenheid in Brussel.

Partager
09:44 § 115 → Vidéo
Partager

(verder in het Nederlands)

Sinds 2019 stel ik de ontwikkeling van de vaardigheden van de Brusselaars centraal in de prioriteiten van de regering. Hoewel er al veel vooruitgang is geboekt, is er ook nog veel te doen.

Stagiairs die een beroepsopleiding volgen bij Bruxelles Formation en zijn partners hebben sinds 2021 recht op een opleidingsvergoeding van 2 euro per uur. Op mijn initiatief heeft de regering de vergoeding verdubbeld, zonder de werkzoekenden fiscaal te benadelen.

Sinds 2022 werk ik samen met de federale collega's om ervoor te zorgen dat we de opleidingstoelage kunnen optrekken tot 3 euro per uur voor opleidingen die verband houden met beroepen waarnaar een grote vraag bestaat. Tot op heden heeft de federale overheid nog steeds niet gegarandeerd dat dat bedrag belastingvrij zal zijn.

Op de interministeriële conferentie Werk van 1 december 2023 heb ik mijn vraag voor een dergelijke garantie herhaald. De federale minister van Werk beloofde de minister van Financiën te vragen om een duidelijk standpunt in te nemen in deze kwestie. Gelet op de begroting voor 2024 van de federale regering ziet het er niet naar uit dat die belastingvrijstelling er zal komen. In afwachting van een beslissing is er geen enkele vooruitgang geboekt.

Gezien de aanhoudende onzekerheid heeft de Brusselse regering in 2024 geen middelen uitgetrokken voor de maatregel. Het is immers uitgesloten dat het gewest middelen zou toekennen die worden belast door de federale overheid.

(poursuivant en néerlandais)

Depuis 2019, je veille à ce que le développement des compétences des Bruxellois soit une priorité. Malgré de nombreuses avancées, il reste beaucoup à faire.

Depuis 2021, les stagiaires suivant une formation dispensée par Bruxelles Formation et ses partenaires ont droit à une indemnité de formation de 2 euros de l’heure. Depuis 2022, je travaille avec le gouvernement fédéral pour que cette indemnité soit portée à 3 euros de l’heure pour les métiers en forte demande. En décembre 2023, j'ai réitéré ma demande d'exonération fiscale de cette indemnité, mais au vu du budget fédéral 2024, il est à craindre qu'elle n'aboutisse pas.

Vu ces incertitudes, le gouvernement bruxellois n’a pas alloué de moyens à cette mesure en 2024, car il est exclu de dégager des ressources régionales qui seront taxées par l'État fédéral.

Partager
09:47 § 117 → Vidéo
Partager

Pas wanneer de federale regering garandeert dat de opleidingssteun voor werkzoekenden in knelpuntberoepen niet belast wordt, kan ik een vergoeding van een extra euro per uur invoeren voor alle Brusselaars, ongeacht hun taalrol.

We moeten alles in het werk stellen om de Brusselaars aan een baan te helpen en de beroepsopleiding blijft daarbij de prioritaire hefboom. Momenteel behouden werkzoekenden die een opleiding volgen hun werkloosheidsuitkering en krijgen ze daarbovenop een bedrag van maximaal 290 euro. Dat is het maximale bedrag dat belastingvrij is gemaakt door de federale overheid. Helaas is de federale regering niet bereid om dat bedrag te verhogen. Dat heeft tot gevolg dat wij geen extra euro kunnen betalen zonder dat die direct naar de federale overheid gaat in de vorm van belasting.

Ik weet niet of 290 euro voldoende is om werkzoekenden te stimuleren om een opleiding te volgen, maar wij zijn klaar om de opleidingsvergoeding te verhogen om meer impact te hebben op het opleidingstraject.

Dès que cette exonération fiscale sera garantie par le gouvernement fédéral, j'introduirai cette mesure pour tous les Bruxellois.

Nous devons tout mettre en œuvre pour aider les Bruxellois à trouver un emploi et la formation professionnelle est un levier prioritaire à cet égard.

Actuellement, les demandeurs d'emploi qui suivent une formation conservent leurs allocations de chômage et perçoivent un supplément maximum de 290 euros exonérés d'impôt. Le gouvernement fédéral n'étant malheureusement pas disposé à augmenter ce montant, nous ne leur accordons pas plus.

Partager
09:50 § 119 → Vidéo
Partager

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Ik hoor dat de ambitie om het opleidingsinkomen te verhogen nog altijd bestaat. Als de federale overheid die vergoeding belast, geeft het gewest de facto gewoon middelen aan de federale overheid. Ik begrijp dat dat niet de bedoeling kan zijn. Daarom heb ik ook gevraagd hoe het zit met de onderhandelingen daarover.

U spreekt enerzijds over een vergoeding van 3 euro per uur: een bijkomende euro bovenop de verdubbeling die al was gerealiseerd. In het regeerakkoord was er echter sprake van 4 euro per uur. Als ik het goed heb begrepen, verlaagt u de ambitie dus?

U merkt terecht op dat de meeste mensen die een dergelijke opleiding volgen, ook een werkloosheidsvergoeding krijgen. Nochtans leven velen (drie op de vijf stagiairs) onder de armoedegrens. De regering moet ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt zo inclusief mogelijk is en die opleidingen moeten dat mogelijk maken. Het opleidingsinkomen kan daarvoor een aanmoediging zijn, niet alleen als een extra inkomen.

We moeten niet alleen de discussie openen over de armoedegrens en de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen op zich, maar ook beseffen dat mensen die een opleiding volgen, in tegenstelling tot werkzoekenden, een heleboel bijkomende kosten hebben. Zo moeten ze zich dagelijks verplaatsen naar een verplichte activiteit en kinderopvang regelen. Het opleidingsinkomen moet dus op zijn minst de kosten kunnen dekken, maar het mag ook verhoogd worden, om mensen uit de armoede te halen en op te leiden voor de vele beschikbare jobs, onder meer in de bouwsector.

Het gewest heeft die mensen nodig om de vele uitdagingen waar het voor staat, aan te gaan. De regering moet hen daar op de juiste manier toe aanzetten en helpen om een opleiding te volgen. Het opleidingsinkomen kan een mooie stimulans zijn, maar daar is blijkbaar geen budget voor vrijgemaakt. Het zal in deze regeerperiode dus niet worden gerealiseerd. Ik vind dat heel erg jammer.

M. Pepijn Kennis (Agora).- J'entends que vous avez toujours l'intention d'augmenter les revenus de formation, et je comprends qu'il n'est pas question de donner des ressources au gouvernement fédéral s'il les taxe.

Vos ambitions sont-elles revues à la baisse dès lors que vous parlez d'une indemnité de 3 euros de l'heure, alors qu'il était question de 4 euros comme dans l'accord de gouvernement ?

N'oublions pas que la formation induit des frais supplémentaires, par exemple de transport ou de garde d'enfants. Le revenu de formation doit au moins couvrir ces frais, mais peut aussi être plus élevé, pour sortir les personnes de la pauvreté et les former aux nombreux emplois disponibles, notamment dans le secteur de la construction.

La Région a besoin de ces personnes pour relever les nombreux défis auxquels elle est confrontée. Le gouvernement devrait dès lors les inciter valablement à se former. Je déplore qu'aucun budget n'ait été alloué au revenu de formation et qu'il ne soit pas mis en œuvre durant cette législature.

Partager
09:52 § 121 → Vidéo
Partager

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Een recente studie van het Waals Instituut voor Statistiek (Iweps) bevestigt nogmaals dat werkzoekenden armer zijn dan de werkende bevolking en dat ze vaker onder de armoedegrens leven. De armoedegrens is een maat van relatieve armoede en is vastgelegd op 60% van het gemiddelde inkomen. De studie van het Iweps toont evenwel aan dat ook een deel van de werkende bevolking onder de armoedegrens leeft.

Ik heb gedurende twee jaar geprobeerd om de federale overheid te overtuigen om de fiscale vrijstelling te verhogen. Aangezien ik maar weinig vooruitgang op dat vlak verwacht, zal ik nagaan of ik een deel van het voordeel kan toekennen via de terugbetaling van de kosten. Daarover is er echter nog geen beslissing.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- D'après une étude récente, il s'avère que les demandeurs d'emploi sont plus pauvres que les actifs, mais qu'une partie de ces derniers vit aussi sous le seuil de pauvreté - c'est-à-dire dispose de moins de 60 % du revenu moyen -, même si c'est moins fréquent.

J'ai essayé pendant deux ans de convaincre le gouvernement fédéral d'augmenter l'exonération fiscale. Comme je crains que cela ne progresse pas, j'envisage d'octroyer une partie de la subvention sous la forme de remboursements de frais.

Partager
09:55 § 123 → Vidéo
Partager

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Dat laatste lijkt me een interessant systeem, maar ik vrees dat het een beetje te laat komt. Als ik het goed begrijp, gaat het om het systeem dat ook de VDAB toepast?

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Het zou een combinatie van het Franstalige en het Vlaamse systeem zijn: enerzijds een terugbetaling van de kosten (zoals in het Vlaamse systeem) en anderzijds een vergoeding (zoals in het Franstalige systeem). Het is bedoeld voor alle werkzoekenden die een opleiding volgen.

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Er is weinig tijd om dat te verwezenlijken.

U hebt niets gezegd over de hoogte van de vergoeding (3 of 4 euro), maar de antwoorden daarover zijn duidelijk.

Ik zal de studie van het Iweps zeker eens bekijken. De armoedegrens is inderdaad relatief, maar niet voor de betrokkenen. Als je onder de 60% van het gemiddelde inkomen zit in een stad waarin het gemiddelde inkomen al laag is en waarin de prijzen uit de pan swingen, dan is dat een reëel probleem voor die mensen, of ze nu een opleiding volgen, werkzoekend zijn of werken en ondanks hun inkomen toch materieel in armoede leven. Dat is een andere discussie, maar het is belangrijk om dat hier ook te vermelden.

- Het incident is gesloten.

M. Pepijn Kennis (Agora).- Ce serait intéressant, mais je crains qu'il ne soit un peu tard. S'agit-il du système appliqué par le VDAB ?

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Il s'agirait d'une combinaison d'un remboursement des frais, comme dans le système flamand, et d'une indemnité, comme dans le système francophone. Il s'adresse à tous les demandeurs d'emploi en formation.

M. Pepijn Kennis (Agora).- Il reste peu de temps.

Vous n'avez rien dit à propos du montant horaire de l'indemnité.

N'oublions pas qu'être en dessous de 60 % du revenu moyen dans une ville où il est bas et où les prix sont élevés, c'est un vrai problème, que l'on soit au chômage, en formation ou actif. C'est un autre débat, mais il est important de le mentionner.

- L'incident est clos.

Partager
09:57 § 131 → Vidéo
Partager

Question orale de Mme Clémentine Barzin

à M. Bernard Clerfayt, ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,

concernant l'absence de mise à jour de la base de données « Information sur le marché du travail à Bruxelles » (IMT-B) utilisée par la Cité des métiers de Bruxelles.

Mondelinge vraag van mevrouw Clémentine Barzin

aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn,

betreffende het uitblijven van de update van de database met Informatie over de Arbeidsmarkt (IAM-B) die het Beroepenpunt gebruikt.

Partager
09:57 § 133 → Vidéo
Partager

Mme Clémentine Barzin (MR).- La Cité des métiers de Bruxelles représente pour la Région un coût considérable et joue essentiellement un rôle d’information sur les métiers et les formations, contribuant ainsi à l'orientation professionnelle des citoyens. Néanmoins, des préoccupations sérieuses sont soulevées quant à la qualité et à l'actualité des informations disponibles au sein de cette institution.

Il apparaît que la Cité des métiers s'appuie sur une base de données fournie par Actiris et établie par view.brussels. Baptisée IMT-B, cette base de données constitue le socle sur lequel repose toute l'information transmise aux visiteurs. Malheureusement, il a été révélé lors d'une visite récente que cette base de données n'a pas été mise à jour depuis quelque temps. Des exemples concrets d'informations incorrectes ont été recensés lors de la visite, notamment en ce qui concerne la définition et la description de certains métiers. La direction de la Cité des métiers de Bruxelles a confirmé que la base de données était désuète et que plusieurs métiers n'avaient pas été mis à jour, tout en nous assurant qu'elle travaillait sur la question.

Un autre point d'inquiétude est le fait que la Cité des métiers de Bruxelles n'a pas le pouvoir de modifier les informations fournies par Actiris et Bruxelles Formation, ce qui entrave sa capacité d'offrir un service de qualité. Cette situation soulève la question de la qualité et de la pertinence des réponses apportées au public en vue de l'orienter au mieux.

Je tiens à rappeler que l'octroi du label « Cité des métiers » repose sur le respect de principes de qualité et que cette institution doit être un instrument actif au sein d'un écosystème en constante évolution. Cela nécessite de proposer des informations actualisées et fiables pour servir au mieux les citoyens dans un environnement en perpétuel mouvement.

Comment pouvez-vous répondre aux besoins des individus à la recherche d'une orientation professionnelle lorsque la Cité des métiers de Bruxelles se base sur des informations et des définitions de métiers erronées ? Quelles mesures prenez-vous actuellement pour mettre à jour la base de données IMT-B ? Pourquoi la Cité des métiers de Bruxelles est-elle contrainte de dépendre exclusivement de la base de données IMT-B, même lorsque celle-ci contient des informations qui ne sont pas à jour ?

Quelles garanties sont-elles prévues pour assurer la qualité des informations fournies par la Cité des métiers de Bruxelles aux demandeurs d'emploi et aux personnes en réorientation professionnelle ?

Comment envisagez-vous de renforcer la collaboration entre la Cité des métiers de Bruxelles, Actiris et Bruxelles Formation afin de garantir des informations à jour sur le marché de l'emploi ?

Enfin, existe-t-il un mécanisme de retour d'information ou de signalement à Actiris permettant aux utilisateurs de la Cité des métiers de Bruxelles de signaler des informations incorrectes ou obsolètes ?

Mevrouw Clémentine Barzin (MR).- Het Beroepenpunt van Brussel, dat informatie over beroepen en opleidingen geeft, kost het gewest een flinke duit, maar er is ernstige bezorgdheid over de kwaliteit van de verstrekte informatie.

Blijkbaar werkt het Beroepenpunt met IAM-B, een database van view.brussels die het van Actiris heeft gekregen. Alle informatie die aan bezoekers wordt gegeven, is op die database gebaseerd, maar helaas dateert de recentste update alweer van enige tijd geleden. Daardoor kloppen onder andere de omschrijvingen van bepaalde beroepen niet meer.

Een andere zorg is dat het Beroepenpunt de informatie van Actiris en Bruxelles Formation niet kan wijzigen, waardoor het geen hoogstaande service kan bieden.

Het Beroepenpunt zou een kwaliteitslabel moeten zijn. De instelling zou een actieve rol moeten spelen als verstrekker van actuele en betrouwbare informatie.

Hoe kunnen mensen geholpen worden met hun beroepsoriëntatie als het Beroepenpunt vertrekt van foute gegevens? Wat doet u om IAM-B bij te werken? Waarom werkt het Beroepenpunt uitsluitend met IAM-B, als de gegevens niet kloppen?

Welke garanties zijn er over de juistheid van de informatie die het Beroepenpunt verstrekt? Hoe wilt u de samenwerking tussen het Beroepenpunt, Actiris en Bruxelles Formation verbeteren?

Is er een feedbackprocedure voor gebruikers van het Beroepenpunt die merken dat ze onjuiste informatie krijgen?

Partager
10:00 § 135 → Vidéo
Partager

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je suis très heureux que la commission ait pu aller sur place et se rendre compte du travail qui est fait par la Cité des métiers de Bruxelles - qui, globalement, fonctionne très bien et remporte un franc succès.

Je suis totalement d’accord avec vous quant à la nécessité de disposer des informations les plus pertinentes, à jour et complètes possibles, en vue d’orienter au mieux les Bruxellois. C’est pourquoi, dans le cadre du plan national pour la reprise et la résilience, j’ai déposé un projet visant à adapter et enrichir le site d’information sur le marché du travail à Bruxelles (IMT-B), qui alimente celui de la Cité des métiers de Bruxelles. Les développements sont en cours et la première version de ce nouveau site devrait être mise en production en mars prochain. Je préfère ne pas m'engager sur le calendrier, mais j'imagine que vous me réinterrogerez prochainement sur le sujet.

Mme Clémentine Barzin (MR).- On n'aura plus beaucoup de temps !

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Cette nouvelle version de la plateforme regroupera des informations à jour, structurées et cohérentes, articulant l’emploi et les formations y menant ; soit des informations sur les métiers et leur évolution depuis la dernière mise en ligne de la base de données, les secteurs professionnels, les offres d'emploi, et d'autres améliorations.

Les adaptations prévues sont, entre autres :

- une mise à jour du référentiel « métiers », afin de mieux suivre leur dénomination et leur contenu ;

- un nouveau service d'appui, ce qui concerne surtout les opérateurs ;

- une ergonomie et une interactivité plus attrayantes ;

- un enrichissement des données avec des informations sur les salaires et conditions de travail, les perspectives d’emploi, les formations qui y mènent, etc.

L'objectif est de mettre cet outil essentiel à jour, de le moderniser et l'adapter aux besoins des publics auxquels il s'adresse. Dans l’intervalle, les informations mises à disposition ne sont pas erronées, comme vous le prétendez, mais ne sont simplement plus mises à jour jusqu’à la mise en production de la nouvelle plateforme.

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Ik ben het helemaal met u eens dat de verstrekte informatie correct moet zijn. Daarom heb ik een project ingediend dat de website van Actiris met informatie over de gewestelijke arbeidsmarkt (IAM-B), waar het Beroepenpunt van Brussel zijn informatie haalt, moet verbeteren. De eerste versie van de nieuwe website zou in maart online moeten staan. Ik geef liever geen deadline, maar ik neem aan dat u er binnenkort op terugkomt.

Mevrouw Clémentine Barzin (MR).- Dan rest ons niet meer veel tijd!

De heer Bernard Clerfayt, minister.- De nieuwe versie van de website zal actuele, gestructureerde en coherente informatie over beroepen en opleidingen bieden.

Partager
10:03 § 139 → Vidéo
Partager

Rappelons, en conclusion, que la Cité des métiers de Bruxelles n’est pas un service distinct des organismes que vous avez évoqués. Il s’agit d’un projet multipartenarial où est affecté du personnel d’Actiris, de Bruxelles Formation et du personnel et des moyens du VDAB, de la Communauté française, etc.

Il en va de même pour la plateforme multipartenariale « IMT-B ». Ce site internet produit par view.brussels, l'observatoire de l’emploi au sein d’Actiris, est utilisé tant par les coachs d’Actiris, dans leur travail quotidien, que par les opérateurs d’Actiris ou leurs partenaires à la Cité des métiers de Bruxelles pour répondre aux questions des visiteurs sur l’orientation vers l’emploi ou vers les formations.

Une structure distincte s’appuyant sur sa propre base de données n’aurait guère de sens ; mieux vaut une seule banque de données globale intégrant les informations de Bruxelles Formation, du VDAB, des filières de formation et d’enseignement des deux Communautés, ainsi que les études de view.brussels et des partenaires privés d’Actiris. Cet outil unique peut ainsi servir à toutes les modalités d’intervention et d’interaction avec les personnes en recherche d’un emploi ou de la bonne formation pour aller vers l’emploi.

U mag niet vergeten dat het Beroepenpunt van Brussel geen aparte dienst is van de organisaties waarnaar u verwijst. Het is een multipartnerproject waaraan personeel van Actiris, Bruxelles Formation, de VDAB, de Franse Gemeenschap enzovoort samenwerkt.

Hetzelfde geldt voor IAM-B, de website van view.brussels die Actiris en het Beroepenpunt van Brussel dagelijks gebruiken om vragen van bezoekers te beantwoorden.

Een globale database met gegevens van Bruxelles Formation, de VDAB de opleidings- en onderwijsinstellingen van beide gemeenschappen en de onderzoeken van view.brussels en de privépartners van Actiris heeft meer zin dan een aparte database.

Partager
10:05 § 141 → Vidéo
Partager

Mme Clémentine Barzin (MR).- Monsieur le Ministre, je constate par votre réponse que nous effectuons le même constat et que vous entendez améliorer la situation à travers une plateforme beaucoup plus efficace. On peut cependant se demander pourquoi cette plateforme n'a pas été optimisée plus tôt.

Toutefois, la Cité des métiers de Bruxelles est déjà active et possède une base de données avec des références. Or, certaines personnes doivent attendre plusieurs heures avant d'avoir accès à des ordinateurs pour être orientées. Si les visiteurs sont mal orientés, c'est toute la confiance dans l'outil et le service qui peut être remise en question, ainsi que l'image même de l'institution. Pourquoi la plateforme n'a-t-elle pas été améliorée plus tôt et pourquoi les sécurités nécessaires n'ont-elles pas été garanties ?

Concernant l'utilisation des données de différents partenaires (Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB), la base de données se limite-t-elle à des formations déjà dispensées par Bruxelles Formation et à des annonces d'Actiris ou le champ est-il plus large ? En effet, un visiteur - pas nécessairement en recherche d'emploi - a peut-être d'autres envies et aptitudes qui lui permettraient de s'orienter plus largement. La Cité des métiers de Bruxelles est-elle contrainte de se limiter aux outils existants des organismes d'intérêt public ou ouvre-t-elle davantage le champ des possibilités ?

Mevrouw Clémentine Barzin (MR).- Je kunt je wel afvragen waarom er niet eerder werk is gemaakt van een efficiëntere databank. Als bezoekers verkeerde informatie krijgen, wordt het vertrouwen in het Beroepenpunt van Brussel geschaad.

Blijft de database beperkt tot de opleidingen van Bruxelles Formation en de werkaanbiedingen van Actiris?

Partager
10:06 § 143 → Vidéo
Partager

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je ne suis pas au cœur des décisions quotidiennes de gestion des priorités au sein d'Actiris et de view.brussels. Ce dernier a été chargé d'effectuer un gros travail d'évaluation des dispositifs mis en place en Région bruxelloise ces dernières années. Cela explique peut-être sa difficulté à mettre à jour rapidement la base de données IMT-B. Dès ma prise de fonction, j'ai demandé un financement pour sa mise à jour.

View.brussels a réalisé des études très intéressantes, notamment avec Bruxelles Formation, sur le taux de reprise d'emploi des personnes sortant de formation. Ces études sont pertinentes pour l'analyse de nos politiques économiques de manière générale, mais je ne suis pas au cœur des décisions. C'est la tâche d'Actiris au quotidien.

Par ailleurs, view.brussels ne se limite pas aux seules données fournies par les seuls partenaires que vous avez évoqués. En effet, la Cité des métiers de Bruxelles est un consortium plus large, la Communauté française et la Communauté flamande en font partie. Toutes les formations offertes sur l'ensemble du territoire, par les deux Communautés, sont intégrées dans la base de données.

De la même manière, view.brussels ne se contente pas d'examiner les offres d'emploi émanant d'Actiris ou de ses deux services partenaires, c'est-à-dire le Forem et le VDAB, pour analyser le marché du travail. L'observatoire se fonde aussi sur toutes les autres informations statistiques pouvant être recueillies sur l'évolution de l'emploi dans les secteurs, à partir des données fournies par l'Office national de sécurité sociale ou d'autres organismes, pour exploiter au mieux l'information certaine et disponible. J'insiste sur « certaine » car view.brussels et Actiris sont toujours confrontés à une grande difficulté s'agissant d'un sujet qui est depuis longtemps d'actualité, à savoir les métiers en pénurie.

Il est toujours difficile de faire concilier, si l'on veut être statistiquement objectif, les discours parfois tenus par le monde patronal sur leur difficulté à trouver du personnel, alors que cela ne se matérialise pas dans des offres d'emploi, avec contrat, salaire et conditions de travail. Il existe parfois un hiatus entre les déclarations et les informations disponibles.

Nous sommes demandeurs pour obtenir le plus d'informations concrètes sur les métiers qui recrutent, car cela permettrait d'aider nos organismes d'orientation, comme la Cité des métiers de Bruxelles, d'accompagnement à la recherche d'emploi, comme Actiris, ou de formation, à définir leur politique. Cela relève de la qualité du dialogue avec les partenaires sociaux et le monde patronal en particulier, qui est l'une des nouvelles stratégies d'Actiris. Cet organisme essaye d'offrir une garantie de solution aux employeurs pour améliorer le partenariat et l'échange d'informations.

- L'incident est clos.

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Ik ben niet nauw betrokken bij het dagelijks beheer van de prioriteiten bij Actiris en view.brussels. Dat laatste heeft de aanzienlijke taak om alle gewestelijke maatregelen van de voorbije jaren te evalueren. Misschien vormt dat een verklaring waarom het zo lang duurt om de IAM-B-database bij te werken.

View.brussels heeft erg interessante onderzoeken gedaan, met name in samenwerking met Bruxelles Formation, over het aandeel mensen dat na een opleiding opnieuw aan het werk gaat.

View.brussels beperkt zich trouwens niet tot de gegevens van de partners die u hebt opgesomd. Het Beroepenpunt van Brussel is immers een ruimere samenwerking, waarbij ook de Franse en de Vlaamse Gemeenschap betrokken zijn. Ook de opleidingen van beide gemeenschappen zitten in de database.

View.brussels beperkt zich niet tot de werkaanbiedingen van Actiris, de Forem en de VDAB om de arbeidsmarkt te analyseren, het gebruikt ook andere informatie over de evolutie van de werkgelegenheid van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en andere instellingen.

Het is altijd moeilijk om de uitspraken van werkgevers over hoe moeilijk het is om personeel te vinden, te verzoenen met het feit dat concrete werkaanbiedingen uitblijven. Soms spreken de verklaringen en de beschikbare informatie elkaar tegen.

We willen zoveel mogelijk concrete informatie over beroepen met toekomst, want daarmee kunnen we het Beroepencentrum van Brussel, Actiris en de opleidingsinstellingen helpen hun beleid vorm te geven.

- Het incident is gesloten.

Partager
10:10 § 147 → Vidéo
Partager

Question orale de Mme Farida Tahar

à M. Bernard Clerfayt, ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,

concernant la réforme des contrats article 60.

Mondelinge vraag van mevrouw Farida Tahar

aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn,

betreffende de hervorming van de artikel 60-contracten.

Partager
10:10 § 149 → Vidéo
Partager

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Il y a un an, je vous ai interrogé sur le dispositif des contrats d'insertion article 60 et leur impact sur les chercheurs d’emploi bénéficiant du revenu d’intégration sociale. Un an plus tard, il me semble nécessaire de dresser un état des lieux de ce dispositif et de l'évaluer. La réforme du dispositif d’insertion article 60 fête aujourd'hui son quatrième anniversaire, l'occasion pour moi de vous réinterroger sur les avancées.

Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement bruxellois s’est engagé à poursuivre « les réformes initiées en matière d’aide à l’emploi, y compris celle du dispositif ACS et pour les personnes sous statut dit article 60 ». L’objectif de cette réforme était de permettre aux bénéficiaires du CPAS d’acquérir une expérience professionnelle et de renforcer le volet qualitatif du dispositif article 60, notamment par l’offre des formations.

Lors de ma précédente question, vous avez précisé qu’au regard de l’évaluation, les chiffres n’étaient pas à la hauteur de vos ambitions. En raison de la crise sanitaire, l’activité économique s’est vue considérablement ralentie, avec des répercussions sur le chômage. Vous envisagiez alors d’améliorer les rémunérations et le rehaussement des salaires des bénéficiaires de niveau D.

Je rappelle que ces emplois sont toujours considérés comme précaires. Le risque pour ces bénéficiaires est le retour au chômage, voire au CPAS. Or, ce dispositif d'insertion est censé maintenir ces personnes sur le marché de l'emploi.

En outre, comme vous l'aviez fait remarquer, plusieurs témoins ont pointé la différence minime entre le revenu d’intégration sociale et le revenu dans le cadre d’un contrat d’insertion article 60. Cette différence pourrait expliquer le manque de succès du dispositif et freiner la motivation des personnes souhaitant s’inscrire dans cette démarche.

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo).- De regering beloofde in het regeerakkoord verder te gaan met de opgestarte hervormingen van de tewerkstellingssteun, onder meer van de artikel 60-contracten. Het doel van de hervorming was om leefloners in staat te stellen werkervaring op te doen en de kwaliteit van de artikel 60-regeling te verbeteren, met name door opleidingen aan te bieden.

Toen ik u een jaar geleden ondervroeg, antwoordde u dat de cijfers niet overeenkwamen met uw ambities. Als gevolg van de gezondheidscrisis was de economische activiteit aanzienlijk vertraagd. U was onder meer van plan om de vergoedingen op te trekken.

Vandaag zijn de artikel 60-banen nog steeds onzeker. De begunstigden lopen het risico dat ze nadien werkloos worden of opnieuw bij het OCMW moeten aankloppen, terwijl de maatregel bedoeld is om mensen aan het werk te houden.

Daarnaast hebben verschillende getuigen gewezen op het minimale verschil tussen het leefloon en het inkomen bij een artikel 60-contract. Dat zou het gebrek aan succes van de regeling kunnen verklaren.

Partager
10:13 § 151 → Vidéo
Partager

Vu les chiffres déplorables de 2022, vous aviez proposé de poser un diagnostic sérieux et pertinent. L'avez-vous fait ? Vous invitiez également les CPAS à vous adresser des propositions d’amélioration. Qu’en est-il ?

Comment soutenez-vous le développement de compétences des travailleurs engagés sous contrat d’insertion article 60 ?

Enfin, qu’en est-il de la valorisation des barèmes et du rehaussement au niveau D ? Cette piste est-elle toujours envisagée ?

(Mme Clémentine Barzin, première vice-présidente, prend place au fauteuil présidentiel)

Gezien de slechte cijfers voor 2022 stelde u een serieuze doorlichting voor. Is die uitgevoerd? Hebben de OCMW's voorstellen voor verbetering gestuurd?

Hoe ondersteunt u de ontwikkeling van vaardigheden bij werknemers met een artikel 60 contract?

Overweegt u nog steeds de lonen te verhogen?

(Mevrouw Clémentine Barzin, eerste ondervoorzitter, treedt als voorzitter op)

Partager
10:13 § 155 → Vidéo
Partager

M. Bernard Clerfayt, ministre.- L'article 60, désormais appelé emploi d'insertion, est un mécanisme par lequel nous veillons à insérer sur le marché du travail le public qui en est le plus éloigné.

À la sortie de la crise sanitaire, j'avais constaté que les mises à l'emploi par des emplois d'insertion - visés par l'article 60, § 7, de la loi organique fédérale des centres publics d'action sociale, mais qui sont une compétence régionale - restaient bien en deçà des ambitions de la réforme préparée par mon prédécesseur en 2018-2019. Après la mise en œuvre du système en 2019, la crise du Covid-19 en 2020-2021 a eu un impact négatif sur les ambitions de la réforme. Elle a même aggravé la situation des personnes les plus précaires.

S'y est ajoutée la faible différence entre le revenu d'intégration dont bénéficient les allocataires sociaux inscrits au CPAS et le salaire des emplois qui leur étaient proposés.

Tout cela a rendu assez compliquée l'identification, par les CPAS, des bénéficiaires du revenu d'intégration en mesure de rejoindre ce parcours d'insertion socioprofessionnelle.

Rappelons que le mécanisme prévu par la loi fédérale n'est pas conçu comme un dispositif de retour à l'emploi mais d'amélioration des droits sociaux, puisque le bénéficiaire relève dès lors du chômage plutôt que du CPAS.

De heer Bernard Clerfayt, minister.- De artikel 60-banen, die zijn omgedoopt tot inschakelingsbanen, hebben tot doel mensen die het verst van de arbeidsmarkt staan een job te bezorgen.

Door de gezondheidscrisis lag het aantal mensen die aan het werk werden gezet via een inschakelingsbaan, veel minder hoog dan beoogd werd met de hervorming die mijn voorganger in 2018-2019 had voorbereid.

Daarbij kwam nog het kleine verschil tussen het leefloon en het loon van de baan die hun werd aangeboden. Dat maakte het ingewikkeld voor de OCMW's om leefloners warm te maken voor dit inschakelingstraject.

Het mechanisme in de federale wet is geen tewerkstellingsmaatregel, maar eerder een maatregel om de sociale rechten te verbeteren, aangezien de begunstigde dan gedekt wordt door de werkloosheid en niet langer ten laste van het OCMW is.

Partager
10:16 § 157 → Vidéo
Partager

L'objectif de l'article 60 est, à long terme, le retour à l'emploi, mais aussi et d'abord de passer à un statut légèrement meilleur. Ces constats ont d’ailleurs fait l’objet d’un colloque ici même, au Parlement. L’analyse par les CPAS ne semble pas être terminée.

Le fait que nous n'avons pas atteint les objectifs ambitieux fixés par mon prédécesseur ne signifie pas que la situation soit catastrophique. En effet, si les CPAS peinent à recenser un plus grand nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale en mesure de retourner à l’emploi, il s'avère que ceux qui passent par un emploi d’insertion ont de bonnes chances de retrouver un emploi. Ainsi, en 2021, 41 % des personnes issues de la cohorte 2020 ont trouvé un emploi après le passage par un emploi d'insertion, et elles étaient 51 % dans la cohorte 2021.

Bien entendu, l'objectif est d'augmenter encore ce taux. Je ne dispose pas des chiffres relatifs à la période post-Covid, mais j'espère qu'ils seront encore meilleurs. Le but est d'atteindre un taux de deux tiers de retours à l'emploi, ce qui correspond au taux minimal fixé pour les personnes inscrites auprès de Bruxelles Formation.

Parallèlement, un élément essentiel de la réforme voulue par mon prédécesseur Didier Gosuin est la montée en compétences. Longtemps, les personnes sous article 60 ont presté pour recouvrer leur droit au chômage, mais leurs employeurs ne veillaient pas assez à les doter d'un plan d'acquisition de compétences, ce qui les laissait dans une situation difficile lors de leur « retour » au chômage.

Désormais, le volet compétences est intégré dans la période de travail sous article 60 pour recouvrer le droit au chômage. C'est une innovation majeure. En 2022, 1.831 plans d’acquisition de compétences ont été formalisés, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2021. Le contrat d'insertion article 60 devient donc plus formateur.

Het feit dat we de ambitieuze doelstellingen van mijn voorganger niet hebben gehaald, betekent niet dat de situatie rampzalig is. Wie een inschakelingsbaan heeft gehad, heeft immers een goede kans om weer aan het werk te kunnen. In 2020 was dat 41% en in 2021 51%.

Het doel is natuurlijk om dat percentage nog te verhogen. We willen uiteindelijk twee derde van de mensen aan het werk krijgen, wat overeenkomt met het minimumpercentage dat is vastgesteld voor wie bij Bruxelles Formation is ingeschreven.

Tegelijkertijd is een essentieel onderdeel van de hervorming het verbeteren van de vaardigheden. Lange tijd gebruikten mensen artikel 60 om hun recht op werkloosheid terug te krijgen, maar de werkgevers stelden geen competentieverwervingsplan op. Van nu af aan maakt het competentieverwervingsplan deel uit van het artikel 60-contract. Dat is een belangrijke vernieuwing.

Partager
10:19 § 159 → Vidéo
Partager

En 2022, 971 travailleurs ont bénéficié d'une formation, contre 467 en 2021. Nous avons ainsi quasiment doublé le nombre de gens qui ont bénéficié, dans le cadre d'un emploi article 60, d'une véritable formation. Les CPAS s'approprient donc cet outil et les résultats montrent qu'ils l'exploitent mieux qu'avant. Même si les objectifs ambitieux fixés avant la crise ne sont toujours pas atteints, certains dispositifs portent leurs fruits.

En plus de développer les compétences professionnelles, cet outil permet de structurer tout le plan d'accompagnement vers l'emploi des services d'insertion socioprofessionnelle des CPAS. Par conséquent, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain : construisons au contraire sur ce qui fonctionne pour développer au mieux cette politique de retour à l'emploi.

Concernant les barèmes applicables aux emplois d'insertion visés à l'article 60, § 7, la réglementation prévoit, depuis le 1er janvier 2022, que « la rémunération appliquée ne peut être inférieure à la rémunération minimum applicable en exécution de la circulaire du 28 avril 1994 relative à la charte sociale applicable aux pouvoirs locaux ».

Je n'ai pas l'information précise relative aux niveaux D et E, mais, de mémoire, il y avait une forte demande - notamment syndicale - pour supprimer le niveau E dans les communes. Tous les niveaux E passeraient dès lors au niveau D, moyennant une légère augmentation de la rémunération.

Cette étape, pourtant prévue dans les plans, n'a pas été franchie pour une raison simple : les conditions d'accès aux emplois de niveau D sont plus élevées que celles relatives aux emplois de niveau E. En supprimant ces derniers, on aurait rendu impossible l'entrée dans l'emploi de personnes provenant souvent de l'étranger, et dont les diplômes ne sont pas reconnus, dans des fonctions qui ne réclamaient aucune formation, tel balayeur de rue.

Le niveau E a donc été maintenu, si bien que cette option d'entrée dans l'emploi au niveau E est toujours d'actualité, même si, encore une fois, ce niveau est peu ou mal rémunéré. Reste donc ce problème d'écart de rémunération entre la perception d'une allocation sociale du CPAS et la rémunération pour un travail au niveau E. L'écart est souvent à ce point minime que trop peu de candidats dans les CPAS acceptent malheureusement de passer par cette étape.

In 2022 werden er 1.831 competentieverwervingsplannen opgesteld, een stijging van 21% ten opzichte van 2021, en hebben 971 werknemers een opleiding gevolgd in het kader van artikel 60, tegenover 467 in 2021. De OCMW's gebruiken het instrument beter dan vroeger. Laten we dus niet het kind met het badwater weggooien, maar voortbouwen op wat werkt.

De reglementering bepaalt sinds 1 januari 2022 dat de bezoldiging voor inschakelingsbanen niet lager mag zijn dan de minimumbezoldiging bij de plaatselijke besturen.

De vakbonden hadden aangedrongen op de afschaffing van niveau E bij de gemeenten. Alle niveaus E zouden dan naar niveau D gaan, met een lichte loonsverhoging. Dat voorstel heeft het evenwel niet gehaald omdat de toegangsvereisten voor niveau D hoger zijn dan voor niveau E. Het afschaffen van banen op niveau E zou het voor mensen zonder kwalificaties of erkende kwalificaties onmogelijk hebben gemaakt om de arbeidsmarkt te betreden.

Niveau E is daarom gehandhaafd, ook al is het loon erg laag. Het probleem blijft inderdaad dat het verschil tussen het leefloon en een job op niveau E vaak zo klein is dat te weinig leefloners die fase willen doorlopen.

Partager
10:22 § 161 → Vidéo
Partager

Si l'on devait imposer un niveau de rémunération plus élevé pour les personnes sous article 60, la question se poserait de le faire également pour celles de niveau E. Cela ramène à l'enjeu compliqué du coût de ces emplois pour les communes et les pouvoirs publics. Nous espérons tous depuis longtemps une réforme fiscale qui permette d'augmenter le salaire net sans modifier le salaire brut, du moins pour les bas et moyens revenus, mais je laisse ce débat pour les semaines à venir.

Je travaille activement avec la Fédération des CPAS bruxellois pour définir les leviers qui permettraient de mettre plus de Bruxellois à l'emploi pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à travers le dispositif d'emploi d'insertion visé à l'article 60, § 7, de la loi organique fédérale des centres publics d'action sociale.

Je reste intimement convaincu de l'importance de développer les compétences de tous les Bruxellois qui veulent travailler. C'est à cet effet que j'ai renforcé la collaboration entre Bruxelles Formation et les CPAS en vue de mobiliser une offre de formation adaptée aux caractéristiques et aux besoins des travailleurs en emploi d'insertion visés à l'article 60, § 7. J'espère que ce dialogue avec les CPAS nous permettra d'améliorer prochainement ce mécanisme qui, même s'il ne produit pas les résultats espérés au niveau des objectifs chiffrés, donne tout de même des résultats pertinents et utiles, vu le contexte de l'emploi en Région bruxelloise.

Als we het loon voor artikel 60-banen zouden verhogen, moeten we dat ook doen voor niveau E-banen. Dat jaagt de gemeenten en openbare besturen evenwel op kosten en is dus een ingewikkeld debat.

Ik bekijk samen met de Federatie van Brusselse OCMW's hoe we de doelstellingen kunnen bereiken die we onszelf gesteld hebben voor de inschakelingsbanen. Ik blijf overtuigd van het belang om de vaardigheden van de Brusselaars te ontwikkelen. Daarom heb ik de samenwerking tussen Bruxelles Formation en de OCMW's versterkt. Ik hoop dat we door de dialoog met de OCMW's het mechanisme in de nabije toekomst nog zullen kunnen verbeteren.

Partager
10:24 § 163 → Vidéo
Partager

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Merci pour cette réponse très complète contenant nombre d'informations chiffrées. J'entends votre volonté, qui est aussi la mienne, de développer davantage les compétences pour ce public très éloigné du marché de l'emploi.

Le processus d'évaluation ne me paraît pas abouti. Vous dites avoir interpellé la Fédération des CPAS bruxellois. Dans vos réponses, vous faites aussi référence aux CPAS, qui sont des partenaires incontournables dans ce processus d'évaluation. J'espérais néanmoins que nous aurions des éléments un peu plus factuels et qualitatifs pour pouvoir avancer dans ce processus.

Au départ, il avait été conçu pour remettre les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale au sein des CPAS dans le circuit des allocations de chômage et des allocations sociales. Mais sur le long terme, le but est la mise à l'emploi, et surtout le maintien dans l'emploi. Il faudrait une réflexion sur l'objectif premier de ces dispositifs et mettre davantage en avant l'objectif du maintien de l'activité professionnelle. À défaut, la tendance est de voir ce public tomber dans le cercle vicieux de la réactivation des allocations de chômage suivie par le retour au CPAS.

Concernant la difficulté pour les CPAS d’identifier le public cible, j'ai du mal à vous comprendre. Les CPAS disposent en effet de services d'insertion professionnelle et de bases de données qui leur permettent d'identifier les personnes en demande de formation ou en recherche d'emploi.

Il me paraît contradictoire que vous disiez d'une part qu'il s'agit un public difficilement identifiable, mais que de l'autre vous disposez de chiffres, plutôt intéressants, concernant le plan d'acquisition des compétences, chiffres obtenus par l'intermédiaire des CPAS. Je comprends toutefois que ce dispositif n'est pas évident et qu'il doit être évalué. Je relirai la réponse afin de pouvoir vous interroger par écrit sur l'un ou l'autre élément.

Enfin, s'agissant de la valorisation des barèmes, vous vous étiez engagé à poursuivre la réflexion et à les rehausser. Vous dites qu'une hausse des barèmes de salaires impliquera de rehausser également les niveaux E. Or, il existe une demande importante au sein de ce public qu'il faut pouvoir insérer sur le marché de l'emploi. L'un n'empêche néanmoins pas l'autre. Il faut vraiment s'inscrire dans la valorisation des barèmes et des conditions des travailleurs afin de maintenir les travailleurs dans l'emploi.

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo).- Het is een goede zaak dat u de vaardigheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verder wilt ontwikkelen.

Ik hoor dat het evaluatieproces nog niet is afgerond. Ik had gehoopt dat u al wat meer informatie zou hebben.

Artikel 60 werd in de eerste plaats ingevoerd om leefloners recht op werkloosheidssteun te geven. Op de lange termijn is het echter de bedoeling dat mensen aan het werk blijven. We moeten dus nadenken over de hoofddoelstelling van de regeling en meer de nadruk leggen op het aan het werk houden van mensen. Anders bestaat het risico dat zij in een vicieuze cirkel terechtkomen en ze na hun werkloosheidsuitkering opnieuw bij het OCMW terechtkomen.

Ik begrijp niet waarom de OCMW's zo moeilijk kandidaten voor inschakelingsbanen vinden. Zij hebben immers diensten voor professionele inschakeling en databanken waarmee ze mensen die een opleiding volgen of werk zoeken, kunnen identificeren. Tegelijkertijd kunnen de OCMW's vrij interessante cijfers voorleggen met betrekking tot de competentieverwervingsplannen. Een evaluatie is dus noodzakelijk.

Tot slot blijf ik ervan overtuigd dat we de lonen en arbeidsvoorwaarden van werknemers moeten verbeteren om hen aan het werk te houden.

Partager
10:27 § 167 → Vidéo
Partager

M. Bernard Clerfayt, ministre.- En tant que ministre de l'Emploi, je ne décide pas des barèmes applicables. Le débat doit être mené plus globalement par les autorités publiques.

Ensuite, je rappelle que les contrats article 60 sont différents des contrats article 61, bien que le mécanisme soit le même. L'article 60 concerne les emplois dans le secteur public et associatif totalement non marchand, tandis que l'article 61 concerne les emplois en entreprise.

L'article 61 remporte très peu de succès et c'est bien dommage. En effet, le retour vers un vrai emploi aurait plus de sens dans cette configuration puisque, à terme, l'employeur a la faculté de prolonger cet emploi d'insertion au-delà de la période maximale pour récupérer le droit au chômage et de créer un véritable emploi ensuite.

Dans le secteur associatif, si l'employeur n'a pas les moyens, une fois que la personne arrive au terme de son contrat article 60, le contrat prend fin, la personne retourne au chômage et une nouvelle personne est engagée sous contrat article 60.

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Et le secteur public ?

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Le secteur public doit aussi tenir compte des règles budgétaires. Il ne vend pas de services et un engagement n'entraîne pas de recettes supplémentaires. Son budget dépend des recettes fiscales et des dotations, il n'est donc pas dans la même dynamique qu'une activité privée qui, en engageant quelqu'un, peut créer de la valeur, vendre cette valeur et créer les recettes qui paient le salaire de la personne engagée. De ce fait, il convient de se demander pourquoi l'article 61 n'a pas plus de succès que l'article 60, qui présente cette contrainte particulière.

Cela dépend des CPAS, certains étant plus actifs que d'autres, mais de mémoire, environ 6 à 7 % seulement des personnes percevant un revenu d'intégration sociale étaient affectées à des emplois article 60. L'ambition de mon prédécesseur était de monter à 10 %. La crise économique n'a malheureusement pas permis d'augmenter ce taux. En outre, les chiffres variant d'un CPAS à l'autre, l'analyse doit se faire au cas par cas. Cela dépend de la dynamique, des équipes et des relais pour placer des travailleurs.

La Fédération des CPAS bruxellois a déclaré ne pas être parvenue à augmenter le nombre, or je vois que certains CPAS y sont arrivés. Par conséquent, il convient de se demander comment l'on peut s'inspirer des bons exemples et diffuser les bonnes pratiques. C'est le dialogue que nous menons avec les CPAS. Il n'est pas question de supprimer le mécanisme, mais de mieux le mettre en œuvre pour qu'il donne plus de résultats.

- L'incident est clos.

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Als minister van Werk beslis ik niet over de loonschalen.

Het mechanisme in artikel 60 en artikel 61 is hetzelfde, maar artikel 60 heeft betrekking op banen in overheidsdiensten en vzw's, terwijl artikel 61 betrekking heeft op banen in bedrijven.

Artikel 61 heeft weinig succes en dat is jammer, want de werkgever zou de inschakelingsbaan kunnen verlengen na de maximumperiode om zo een echte baan te creëren.

Verenigingen beschikken vaak niet over de middelen om dat te doen en nemen na afloop van het contract een nieuwe persoon aan via artikel 60.

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo).- En in de publieke sector?

De heer Bernard Clerfayt, minister.- De publieke sector verkoopt geen diensten en iemand in dienst nemen levert geen extra inkomsten op. Het budget is afhankelijk van belastinginkomsten en dotaties. Een privébedrijf kan daarentegen waarde creëren door iemand in dienst te nemen en die waarde verkopen, en met die inkomsten het loon van de betrokkene betalen. Dat roept de vraag op waarom artikel 61 niet succesvoller is dan artikel 60.

Slechts 6 of 7% van de leefloners stapte in een artikel 60-baan. De ambitie van mijn voorganger was om dat percentage te verhogen tot 10%. De economische crisis gooide roet in het eten, maar sommige OCMW's zijn er toch in geslaagd om het percentage te verhogen. We bekijken nu hoe we die goede praktijken kunnen verspreiden. Dat is de dialoog die we met de OCMW's voeren. Het gaat er niet om het mechanisme af te schaffen, maar om het efficiënter te maken.

- Het incident is gesloten.

Partager
10:30 § 175 → Vidéo
Partager

Mondelinge vraag van de heer Pepijn Kennis

aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn,

betreffende Actiris-crèches voor werkzoekenden en eenoudergezinnen.

Question orale de M. Pepijn Kennis

à M. Bernard Clerfayt, ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,

concernant les crèches d'Actiris pour les chercheurs d'emploi et les familles monoparentales.

Partager
10:30 § 177 → Vidéo
Partager

De heer Pepijn Kennis (Agora).- De Brusselse Burgerassemblee vindt dat banen en werkopleidingen zo toegankelijk mogelijk moeten worden voor alle Brusselaars, ook voor de meest kansarmen, in het bijzonder voor alleenstaande ouders.

Het Gewestelijk plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen van 2021 benadrukt het economisch belang van de toegang tot crèches, aangezien alleenstaande ouders met jonge kinderen daar een beroep op kunnen doen om zelf betaald werk te kunnen verrichten, een opleiding te kunnen volgen of werk te kunnen zoeken.

In de algemene beleidsverklaring van de gewestregering staat dan ook dat “de regering [zal] investeren in oplossingen waarmee het aantal plaatsen in kinderdagverblijven voorbehouden voor werkzoekenden verhoogd kan worden, met voorrang voor eenoudergezinnen. In die context zal ook bijzondere aandacht besteed worden aan werkzoekenden die een beroepsopleiding willen volgen.”

Het recente onderzoek van de Ligue des familles toont nogmaals aan dat er een ernstig tekort is aan opvangplaatsen in crèches, vooral in de gemeenten van de arme sikkel in Brussel. Zo blijkt bijvoorbeeld dat in Sint-Jans-Molenbeek voor slechts 21 op 100 en in Anderlecht slechts 18 op 100 kinderen plaats is in de crèches. Dat zijn de gemeenten waar de werkloosheidscijfers het hoogst zijn en waar de uitdaging voor alleenstaande ouders met jonge kinderen om werk te zoeken, juist door het tekort aan kinderopvangplaatsen, extra groot is.

Daarom wil Agora, in naam van de Brusselse Burgerassemblee, de toegang tot werk en opleidingen toegankelijker maken door kinderopvang te garanderen voor kansarme werkzoekenden, waaronder alleenstaande ouders, vaak moeders.

Het initiatief van Actiris om zelf kinderopvang te creëren voor werkzoekenden en beginnende werknemers lijkt daarmee een pleister op een etterende wonde. Het tekort aan opvangplaatsen in de crèches lijkt immers toe te nemen en daarmee ook het tekort aan mogelijkheden voor alleenstaande werkzoekenden. De ambitie van de regering om banen en opleidingen toegankelijker te maken, wordt ingehaald door de realiteit dat velen hun job niet kunnen uitoefenen, geen werk kunnen vinden of een opleiding niet kunnen afronden, omdat er geen plaats is in de crèches voor hun kinderen.

M. Pepijn Kennis (Agora).- L'assemblée citoyenne bruxelloise (ACB) estime que l'emploi et la formation doivent être accessibles à tous les Bruxellois, y compris les plus défavorisés, en particulier les parents isolés.

Le plan monoparentalité 2021 souligne l'importance économique de l'accès aux crèches.

Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement régional s'engage à augmenter le nombre de places en crèche réservées aux chercheurs d’emploi et en priorité aux familles monoparentales.

Une récente étude de la Ligue des familles indique cependant une fois de plus que la pénurie de places en crèche est particulièrement aiguë dans les communes du croissant pauvre de Bruxelles.

Au nom de l'ACB, Agora entend favoriser l'accès à l'emploi et à la formation des demandeurs d'emploi défavorisés, dont les parents isolés, en garantissant l'accueil de leurs enfants.

Partager
10:33 § 179 → Vidéo
Partager

Uit uw antwoord op mijn schriftelijke vraag weten we dat de gebruikers van door Actiris georganiseerde of gefaciliteerde kinderopvang zo'n profiel hebben. Driekwart van hen zou een niet-erkend buitenlands diploma hebben. Het merendeel woont in Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht en Schaarbeek en het gaat vooral om vrouwen en eenoudergezinnen.

Bovendien laat uw antwoord vermoeden dat mensen die via Actiris aanspraak maken op kinderopvang, ook nadat ze aan het werk zijn, er langer een beroep op moeten doen omdat het reguliere circuit tekortschiet.

Hoe interpreteert u de jaarlijkse cijfers van de Actirisopvang in verband met de ingeschreven kinderen, de ouders en het personeel? Het pedagogisch project van de coördinatie van het onthaalnetwerk bevat de voorwaarden voor de toegang en het functioneren van de kinderdagverblijven. Zijn die van toepassing op alle kinderdagverblijven waar Actiris mee samenwerkt en zijn die kinderdagverblijven geëvalueerd? Mogen we verbeteringen verwachten?

Op basis van welke criteria worden de kosten van de kinderdagverblijven berekend voor kinderen van werkzoekenden die bij Actiris zijn ingeschreven en hoe worden die aangepast aan de situatie van de ouder? Is de kinderopvang volledig gratis voor bepaalde profielen? Hoe garandeert u dat alleenstaande werkzoekende ouders er terechtkunnen?

Biedt Actiris laagdrempelige informatie over de kinderopvang? Hoe eenvoudig verloopt de inschrijving? Hoeveel Oekraïense kinderen konden sinds mei 2022 in de kinderopvang van Actiris terecht? Zet dat extra druk op de opvang?

Les utilisateurs des services de garde d'enfants organisés ou facilités par Actiris correspondent à ce profil, qui y recourt souvent même après avoir trouvé du travail, par manque de places dans le circuit régulier.

Comment interprétez-vous les chiffres annuels du service de garde d'enfants d'Actiris ? Les conditions d'accès et de fonctionnement des crèches stipulées dans le projet pédagogique de la coordination du réseau d'accueil s'appliquent-elles à toutes les crèches qui collaborent avec Actiris ? Ces crèches sont-elles évaluées ?

Le tarif des crèches est-il adapté à la situation des parents demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris ? Comment garantissez-vous une place aux parents chômeurs isolés ?

L'information d'Actiris sur la garde d'enfants est-elle accessible et l'inscription, facile ? Combien d'enfants ukrainiens sont inscrits dans une crèche d'Actiris depuis mai 2022 ? Cela a-t-il augmenté la pression ?

Partager
10:36 § 181 → Vidéo
Partager

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Wie past op mijn kind terwijl ik een opleiding volg? Aan wie kan ik hulp vragen om voor mijn baby te zorgen terwijl ik een sollicitatiegesprek voer? Dat zijn enkele praktische vragen waarmee tal van Brusselse werkzoekenden geconfronteerd worden.

En hoewel de kinderopvang en de opvangvoorzieningen uitsluitend onder de bevoegdheden van de gemeenschappen vallen, ondersteunt het gewest de kinderdagverblijven van Actiris, zodat het ouderschap geen rem meer is om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen.

Het pedagogische project waarover u het heeft, dient om die crèches te ondersteunen, opdat de opvang van de kinderen zou stroken met het bestek.

De projecten - de vier crèches die onder de vzw Kinderdagverblijf van Actiris vallen - worden jaarlijks geëvalueerd met behulp van activiteitenverslagen die elk jaar aan de dienst Partnerschap van Actiris worden bezorgd via resultaats- en realisatie-indicatoren.

De kosten voor de crèche mogen geen belemmering vormen voor ouders die opnieuw de zoektocht naar werk aangaan. De financiële deelname van de ouders wordt berekend op basis van hun inkomen of van hun statuut als begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming, waardoor de dienstverlening gratis is. De luiers zijn in de prijs inbegrepen, net als de flesvoeding, zodat de kwetsbaarste ouders zich geen zorgen hoeven te maken over die extra kosten.

Om ervoor te zorgen dat de opvang aan de behoeften van de doelgroep beantwoordt, bieden de crèches verscheidene mogelijkheden. Zo kan het kind op elk moment in het jaar aankomen en vertrekken tussen 7 uur en 18 uur. Er is opvang mogelijk van één uur per dag tot enkele uren per week en daarbij wordt rekening gehouden met de behoeften van de ouders. Soms wordt een kind bijvoorbeeld slechts enkele weken opgevangen.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Qui garde mon enfant pendant que je suis en formation ? À qui demander de l’aide pour prendre en charge mon bébé lors de mon entretien d’embauche ? Voilà quelques questions pratiques auxquelles sont confrontés bon nombre de chercheurs d’emploi bruxellois.

Si la petite enfance et les milieux d’accueil relèvent exclusivement des compétences des Communautés, la Région soutient les maisons d’enfants d’Actiris pour que la parentalité ne soit plus un frein à l’accès au marché du travail.

Le projet pédagogique que vous évoquez vise à soutenir ces crèches, pour que l’accueil des enfants soit en conformité avec le cahier des charges.

Les projets sont évalués chaque année au moyen de rapports d’activités remis au service Partenariat d’Actiris.

La participation financière des parents est calculée en fonction de leur revenu. Un service gratuit est offert aux bénéficiaires de l'intervention majorée. Les langes et les biberons sont compris dans le prix.

Afin de s’assurer d’un dispositif répondant aux besoins du public, les heures d'ouverture et le temps d'accueil sont très flexibles, allant d'une heure par jour à quelques heures par semaine.

Partager
10:38 § 183 → Vidéo
Partager

Alle informatie is beschikbaar op de website van Actiris, maar ook bij de tewerkstellingsconsulent en het contactcenter met een gratis telefoonnummer. Actiris organiseert eveneens infosessies voor zijn partners om ze bewust te maken van het dienstenaanbod van de kinderdagverblijven.

Ten slotte werden zes Oekraïense kinderen opgevangen. Als u een schriftelijke vraag stelt over de statistieken, zal ik u alle informatie bezorgen.

De regering ziet erop toe dat alle hefbomen geactiveerd worden, zodat de Brusselaars naar het werk kunnen gaan. Het ouderschap hoeft niet te leiden tot uitsluiting van de arbeidsmarkt.

Toutes les informations sont disponibles sur le site web d'Actiris, auprès du conseiller emploi ou via le contact center. Des séances d'information sont également organisées pour les partenaires d'Actiris.

Six enfants ukrainiens ont été accueillis au sein des maisons d'enfants d'Actiris. Le gouvernement veille à activer l'ensemble des leviers permettant aux Bruxellois d'accéder à l'emploi. Être parent ne doit pas être synonyme d'exclusion du marché du travail.

Partager
10:39 § 185 → Vidéo
Partager

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Het ouderschap mag inderdaad geen drempel vormen voor deelname aan onze economie, in het bijzonder voor de steeds talrijker wordende eenoudergezinnen. Dat zou onze economie waarschijnlijk in elkaar doen storten. Het is dan ook een goede zaak dat u werk maakt van kinderopvang voor die gezinnen.

Tegelijkertijd kan ik mij voorstellen dat het opvanginitiatief geconfronteerd wordt met de algemene schaarste aan personen die in de kinderopvang willen en kunnen werken. Door de flexibiliteit zijn er weliswaar gemiddeld meer personeelsleden aanwezig, waardoor de medewerkers gemiddeld minder kinderen onder hun hoede hebben. Dat lijkt mij een goede zaak. Het maakt van de crèches van Actiris allicht een goede werkgever binnen de sector van de kinderopvang. Niettemin blijkt uit uw schriftelijke antwoord dat het tekort aan plaatsen net als het personeelstekort ook voor de crèches van Actiris een reëel probleem is. Hoe gaat u daarmee om?

U zegt dat de crèches via een activiteitenrapport geëvalueerd worden. Wat zijn de algemene trends in die evaluaties? Komen bepaalde aandachtspunten regelmatig terug? Hoe worden die aangepakt?

In verband met de flexibiliteit zei u dat kinderen van een uur per dag tot enkele uren per week kunnen worden opgevangen. Ik veronderstel dat het dan gaat om een minimum van een uur per week tot een maximum uren per dag. Ik begrijp dat er sprake is van een grote flexibiliteit, wat interessant en belangrijk is voor personen die, gezien hun onzekere situatie, tijdens hun zoektocht naar werk soms op een korte termijn een beroep moeten kunnen doen op de kinderopvang. Kunt u dat toelichten?

M. Pepijn Kennis (Agora).- La parentalité ne doit effectivement pas constituer un frein à la participation à notre économie, en particulier pour les familles monoparentales, de plus en plus nombreuses.

J'imagine que votre initiative en matière de garde d'enfants est confrontée à la pénurie générale de personnes désireuses et capables de travailler dans ce domaine. Comment gérez-vous ce problème ?

Quelles sont les tendances générales des évaluations ? Les points d'attention qui en ressortent sont-ils traités ?

La flexibilité sous-entend-elle un minimum d'heures par semaine et un maximum d'heures par jour ?

Partager
10:41 § 187 → Vidéo
Partager

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Iedereen is het erover eens dat Brussel met een algemeen tekort aan crèches kampt. Dat is echter een bevoegdheid van de gemeenschappen.

Het klopt dat een tekort aan crèches een impact heeft op de mogelijkheden van ouders om te werken. Daarom heeft Actiris enkele oplossingen voorgesteld. Die zullen niet volstaan, want Actiris kan niet alle problemen zelf oplossen. Met vier nieuwe crèches kan Actiris echter toch al een deel van de ouders tijdens hun zoektocht naar werk een oplossing bieden.

Het organiseren van kinderopvang vraagt een zekere flexibiliteit, die het moeilijk maakt om uw vragen te beantwoorden. Soms zullen er bijvoorbeeld minder kinderen in de crèche aanwezig zijn, omdat er plaatsen vrij moeten blijven voor ouders in specifieke situaties. Als u een schriftelijke vraag stelt, zal ik u de cijfers bezorgen waarover ik beschik.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- La pénurie de crèches est un constat que nous partageons tous, mais il s'agit d'une compétence communautaire.

Ce manque a effectivement un impact sur l'accès des parents au travail. Actiris propose quelques solutions, mais ne peut résoudre tous les problèmes.

Je vous invite à m'adresser une question écrite pour que je puisse vous transmettre les chiffres dont je dispose, qui sont très variables eu égard à la flexibilité nécessaire pour organiser ce type d'accueil.

Partager
10:43 § 189 → Vidéo
Partager

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Het is een gemeenschapsaangelegenheid waarover binnen de twee gemeenschappen vaak gediscussieerd wordt.

Er zijn structurele maatregelen nodig die in overeenstemming zijn met de resolutie van de Brusselse Burgerassemblee die stelt dat beroepen met een maatschappelijke meerwaarde, zoals in de kinderopvang, geherwaardeerd moeten worden.

U liet weten dat de crèches voor bepaalde profielen gratis zijn. Dat is zeker nodig, want sommige mensen beschikken niet over voldoende financiële middelen om een bijdrage te kunnen betalen.

Ik zal de cijfers grondig analyseren.

- Het incident is gesloten.

M. Pepijn Kennis (Agora).- Il s'agit d'une matière communautaire dont il est souvent débattu au sein des deux Communautés.

Des mesures structurelles s'imposent, qui vont dans le sens de la résolution de l'ACB de revaloriser les professions à valeur sociale ajoutée.

La gratuité des crèches pour certaines personnes est tout à fait justifiée.

J'analyserai les chiffres de manière approfondie.

- L'incident est clos.

Partager
10:44 § 193 → Vidéo
Partager

Mondelinge vraag van de heer Pepijn Kennis

aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn,

betreffende de onbezoldigde stages in de publieke en private sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Op 14 juni 2023 nam het Europees Parlement een resolutie aan over hoogwaardige stages in de Europese Unie. De resolutie veroordeelt het gebruik van stagiairs als verkapte werknemers, wat te vaak gebeurt, en pleit ervoor om jongeren vlottere en betere toegang te geven tot hoogwaardige betaalde en inclusieve stages. Die resolutie strookt met de vraag van de Brusselse Burgerassemblee om stages toegankelijker te maken voor alle Brusselaars. Stages zijn vaak onbezoldigd en moeilijk te vinden, maar kunnen evengoed de sleutel zijn tot werkervaring en een job.

In de commissie voor Tewerkstelling van 20 april 2022 beloofde u dat u erover zou waken dat de Brusselse instellingen en administraties geen onbezoldigde stages zouden aanbieden in plaats van werkelijke banen. In het licht van de Belgische veroordeling van het Europees Comité voor Sociale Rechten, dat stelde dat onbezoldigde stages in strijd zijn met het Europees Sociaal Handvest, verklaarde u dat de interministeriële vergadering van 21 maart 2022 maatregelen had getroffen tegen onbezoldigde stages. Bovendien kondigde u een campagne aan in Brussel die werkgevers en jongeren bewust moet maken van de gevolgen van onbezoldigde stages. Dat leken goede initiatieven, maar meer dan een jaar later hoor ik graag wat de verwezenlijkingen zijn.

De situatie in België en daarmee ook Brussel is immers penibel. België heeft het hoogste percentage van onbezoldigde stages in de Europese Unie. Slechts 18% van de stagiairs wordt betaald voor zijn of haar werk. Volgens een enquête van Eurobarometer heeft rond de 80% van de jonge Belgen al een stage gedaan en denkt 62% van de Belgen dat het hen aan een baan zal helpen. Dat is wellicht terecht, aangezien ze anders moeilijk ervaring kunnen opdoen. Ze zijn dus erg afhankelijk van onbezoldigde stages om werk te vinden, in het bijzonder in de vele internationale instellingen die aanwezig zijn in dit gewest. Onbezoldigde stages zijn de facto alleen voor de meest bevoordeelden in de maatschappij toegankelijk. Wie een onbezoldigde stage volgt, blijft ondertussen immers financieel afhankelijk van anderen. Dat versterkt uiteraard de sociale ongelijkheid.

Question orale de M. Pepijn Kennis

à M. Bernard Clerfayt, ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,

concernant les stages non rémunérés dans les secteurs public et privé en Région de Bruxelles-Capitale.

M. Pepijn Kennis (Agora).- Le 14 juin 2023, le Parlement européen a adopté une résolution sur les stages de qualité dans l'Union européenne. Ce texte condamne l'utilisation de stagiaires comme travailleurs déguisés et demande que les jeunes aient plus facilement accès à des stages de qualité, rémunérés et inclusifs. Cette initiative rejoint la demande de l'assemblée citoyenne bruxelloise de rendre les stages plus accessibles à tous les Bruxellois.

En avril 2022, vous vous êtes engagé devant cette commission à veiller à ce que les institutions et administrations bruxelloises ne proposent pas de stages non rémunérés en lieu et place d'emplois réels. Vous avez déclaré que la conférence interministérielle (CIM) de l'Emploi du 21 mars 2022 avait pris des mesures pour lutter contre ce phénomène. Qu'en est-il aujourd'hui ?

En effet, la situation en Belgique, et donc à Bruxelles, est désastreuse. Notre pays a le pourcentage le plus élevé de stages non rémunérés de l'Union européenne. Certes, les stages permettent d’acquérir une expérience qui aide à trouver un emploi, mais les stages non rémunérés ne sont accessibles qu'aux plus privilégiés, qui peuvent se passer d’un revenu. Cela renforce évidemment l'inégalité sociale.

Partager
10:47 § 195 → Vidéo
Partager

In augustus waren er in Brussel iets meer dan 8.000 jongeren werkloos. Door hun sociaal-economische profiel zijn die jongeren extra kwetsbaar. In de commissie van 3 mei 2023 maakte u de prioriteiten van de regering bekend en zei u dat de jongeren het beste kunnen worden geholpen door hun competenties te verhogen. Het verwerven van die competenties via een onbezoldigde stage is evenwel moeilijk voor wie sociaal-economisch kwetsbaar is.

Hoeveel stages werden sinds het begin van de regeerperiode uitgevoerd in de Brusselse instellingen en administraties, en hoeveel in de privésector? Hoeveel van die stages waren onbezoldigd?

Hoe hebt u tijdens deze regeerperiode voorkomen dat onbezoldigde stagiairs als verkapte werknemers in de Brusselse instellingen en administraties worden ingezet?

Welke doelstellingen hebt u vastgelegd en welke maatregelen hebt u genomen naar aanleiding van de interministeriële conferentie Tewerkstelling van 21 maart 2022, waarop werd beslist om geen onbezoldigde stages meer te creëren na de veroordeling door de Raad van Europa?

Welke impact hadden de beslissingen van de interministeriële conferentie op de onbezoldigde stages in de publieke en private sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Hoe zit het met de bewustmakingscampagne over onbezoldigde stages voor werkgevers en jongeren?

Worden de huidige stages voor werkzoekenden en jongeren, zoals de First stages, vergoed of zijn er nog onbezoldigde stages? Hoe voorkomt u dat die onbezoldigde stages worden gebruikt als verkapte banen?

Combien de stages ont-ils été effectués dans les institutions et administrations bruxelloises depuis le début de la législature, et combien dans le secteur privé ? Combien n'étaient pas rémunérés ?

Comment avez-vous empêché que des stagiaires non rémunérés soient utilisés comme employés déguisés dans les organismes publics ?

Quels objectifs vous êtes-vous fixés et quelles mesures avez-vous prises à la suite de la CIM de mars 2022, durant laquelle il a été décidé de ne plus créer de stages non rémunérés ?

Quel a été l'impact des décisions de la CIM sur les stages non rémunérés dans les secteurs public et privé à Bruxelles ?

Qu'en est-il de la campagne de sensibilisation des employeurs et des jeunes ?

Les stages actuels pour les demandeurs d'emploi et les jeunes, comme les stages First, sont-ils rémunérés ?

Partager
10:50 § 197 → Vidéo
Partager

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Als we alle soorten stages optellen (meeloopstage, first stage, stage in het buitenland ...), hebben sinds 2019 meer dan 12.000 werkzoekenden een stage gevolgd. Met uitzondering van observatiestages tijdens de opleiding zijn alle stages die wij organiseren, bezoldigd. Het is echter niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen stages in een overheidsdienst of een privébedrijf.

Het al dan niet bezoldigen van stages valt onder de wetgeving met betrekking tot de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Studenten- en opleidingscontracten vallen onder de sociale wetgeving. Dat zijn voornamelijk federale aangelegenheden.

De kritiek van de Raad van Europa waarnaar u verwijst, ging niet over studiestages of stages die deel uitmaken van een beroepsopleiding. Studiestages kunnen onbezoldigd blijven, zolang ze deel uitmaken van een onderwijs- of beroepsopleidingstraject.

Met andere woorden, als iemand werk vindt in de privésector en een onbezoldigde stageperiode moet volbrengen, dan is dat een federale bevoegdheid. Wij werken alleen met werkzoekenden die bij Actiris zijn ingeschreven of jonge werkzoekenden die begeleiding van onze diensten krijgen.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Plus de 12.000 demandeurs d'emploi ont effectué un stage depuis 2019, mais les données disponibles ne permettent pas de savoir si c’est dans un service public ou dans une entreprise privée. À l'exception des stages d'observation en cours de formation, tous les stages que nous organisons sont rémunérés  ; nous ne travaillons qu'avec des demandeurs d'emploi inscrits auprès d'Actiris ou des jeunes accompagnés par nos services.

Le caractère rémunéré ou non des stages, ainsi que les contrats d'étudiant et de formation, sont principalement des matières fédérales.

À noter que les stages inclus dans le cursus scolaire ou dans la formation professionnelle peuvent rester non rémunérés.

Partager
10:52 § 199 → Vidéo
Partager

Wat de beslissingen van de interministeriële conferentie Tewerkstelling, Vorming en Sociale Economie betreft, die moeten voornamelijk verwezenlijkt worden door de federale overheid. De gewestelijke regering organiseert geen onbezoldigde stages binnen haar bevoegdheid die onder dit besluit van de Raad van Europa vallen.

Als minister van Tewerkstelling dring ik erop aan dat Actiris en Bruxelles Formation de verschillende stagemogelijkheden promoten bij werkgevers en de mensen die ze begeleiden. Die stages zijn immers vaak toegangspoorten tot de arbeidsmarkt, maar ook een manier om kennis te maken met de professionele wereld en om je vaardigheden te kunnen gebruiken. Alle informatie is beschikbaar op de websites van beide organisaties en wordt systematisch gepromoot. De cijfers die ik eerder aanhaalde, zijn daarvan het beste bewijs.

Alle opleidingen die Bruxelles Formation organiseert, zijn onderworpen aan specifieke reglementaire bepalingen. Ze maken deel uit van de beroepsopleiding en hebben een educatief doel dat 'schijnstages' of 'verkapte banen' uitsluit. Zoals ik eerder gezegd heb, zijn die trouwens allemaal bezoldigd, met uitzondering van de meeloopstages in bedrijven, waarin de stagiair geen taken uitvoert, maar de werkomstandigheden observeert.

In het kader van de regelingen voor de individuele beroepsopleiding hebben stagiairs recht op een door hun werkgever betaalde vergoeding die tot een bepaald plafond kan worden gecombineerd met socialezekerheidsuitkeringen.

Voor de andere stageformules die Bruxelles Formation aanbiedt, ontvangt de stagiair de opleidingsvergoeding. Bovendien kan hij of zij tijdens de stage worden vrijgesteld van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en een werkloosheidsvergoeding blijven ontvangen.

Actiris organiseert de stage eerste werkervaring (First stage). De stagiairs ontvangen momenteel 26,82 euro per gepresteerde dag, met een vaste vergoeding van 200 euro netto. Wat deze vergoeding betreft, kan ik u nu al meedelen dat ik na de evaluatie van de werkgelegenheidssteun een hervorming voorstel waardoor die vergoeding die de werkgever betaalt, zal worden verhoogd.

Tot slot is er de stage in het kader van een alternerende opleiding. De vergoeding daarvoor bedraagt tussen 287  en 965 euro per maand, afhankelijk van het kwalificatieniveau.

Ik herhaal dat de stages die het Brussels Gewest organiseert, altijd bezoldigd zijn en dus niet onder de kritiek van de Raad van Europa vallen.

Les décisions de la CIM doivent surtout être réalisées au niveau fédéral. Le gouvernement régional n'organise pas de stages non rémunérés que vise cette décision du Conseil de l'Europe.

Actiris et Bruxelles Formation font la promotion des différents stages auprès des employeurs et des publics qu’ils accompagnent et publient ces informations sur leurs sites internet.

Tous les stages organisés par Bruxelles Formation excluent réglementairement les emplois déguisés. Ils sont d’ailleurs tous rémunérés, à l’exception du stage d’observation en entreprise.

Dans le cadre des formations professionnelles individuelles, les stagiaires peuvent, en respectant un plafond, cumuler l'indemnité versée par l'employeur et des allocations sociales.

Pour les autres stages de Bruxelles Formation, le stagiaire perçoit l'allocation de formation. En outre, il peut être dispensé de l'obligation d'être disponible sur le marché de l'emploi et continuer à percevoir des allocations de chômage.

Dans le cadre du stage de première expérience professionnelle organisé par Actiris, les stagiaires perçoivent 26,82 euros par jour de travail et une indemnité forfaitaire de 200 euros.

Enfin, la rémunération des stages (alternance) est comprise entre 287 et 965 euros par mois.

Partager
10:56 § 203 → Vidéo
Partager

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Het is goed dat Actiris alleen zorgt voor toegang tot bezoldigde stages. Onbezoldigde stages zijn immers niet voor iedereen toegankelijk. De regering moet er wel over waken dat werkgevers de stagiairs niet als goedkope werkkrachten beschouwen. Ik kan me voorstellen dat werkgevers die geen extra middelen hebben om een werknemer in dienst te nemen, het een interessant idee vinden om via een stage een extra werkkracht te krijgen. De regering moet erover waken dat de kwaliteit van de stages en de pedagogische begeleiding voldoende hoog blijven. Het is belangrijk dat de werkzoekenden kunnen groeien.

Ik hoor dat er veel stages worden georganiseerd. Het algemene stagebeleid is veeleer een federale aangelegenheid. U hebt echter niet gesproken over de stages in de publieke sector. U zult wellicht antwoorden dat dat uw bevoegdheid niet is en dat ik de vraag aan minister Gatz moet richten, maar goed. De vraag is hoeveel stages de publieke sector organiseert en of daar onbezoldigde stages bij zijn. Ik begrijp dat Actiris de werkzoekenden niet naar dergelijke stages leidt, maar de vraag is of dergelijke stages bestaan. De regering beschikt ongetwijfeld over cijfers daarover.

Ik heb ook niets gehoord over de bewustmakingscampagne die er in Brussel zou komen voor werkzoekenden en werkgevers. Kunt u daarover iets zeggen?

- Het incident is gesloten.

(Mevrouw Farida Tahar, oudste lid in jaren, treedt als voorzitter op)

M. Pepijn Kennis (Agora).- La question est de savoir combien de stages sont organisés par le secteur public et, parmi ceux-ci, combien sont non rémunérés. Je me réjouis d’entendre qu'Actiris n'oriente pas les demandeurs d'emploi vers ces derniers. En outre, le gouvernement doit veiller à ce que les employeurs ne considèrent pas les stagiaires comme de la main-d'œuvre bon marché et à ce que la qualité des stages et de l'encadrement pédagogique reste suffisamment élevée.

Je n'ai pas non plus entendu parler de la campagne de sensibilisation qui devait être menée à Bruxelles auprès des demandeurs d'emploi et des employeurs. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

- L'incident est clos.

(Mme Farida Tahar, doyenne d'âge, prend place au fauteuil présidentiel)

Partager
10:59 § 209 → Vidéo
Partager

Question orale de Mme Clémentine Barzin

à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Transition économique et de la Recherche scientifique,

concernant le bilan des aides énergie régionales pour les entreprises.

Mondelinge vraag van mevrouw Clémentine Barzin

aan mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

betreffende de balans van de gewestelijke energiesteun voor bedrijven.

Partager
10:59 § 211 → Vidéo
Partager

Mme Clémentine Barzin (MR).- Dans le contexte de la crise énergétique, le gouvernement a mis en place une série d'aides. La prime énergie compensatoire instaurée en mars dernier afin d'apporter un soutien aux entreprises confrontées à la montée des prix a été étendue en juillet à l'ensemble des entreprises éligibles, y compris celles qui n'avaient pas encore reçu leur dernière facture de décompte. Les demandes devaient être rentrées pour le 15 novembre 2023.

D’autres dispositifs ont été mis sur pied par la Région : la prime énergie consultance, la prime énergie investissements, la prime énergie entreprises sociales, le prêt Energy & Reno, le fonds de transition économique, l’assouplissement du fonds Brucircle et le pack énergie. Concernant ces primes, nous avons plaidé pour une meilleure communication en vue d’une plus grande efficacité.

En novembre dernier, la Fédération Horeca Bruxelles déplorait une tendance lourde à la baisse de fréquentation. De nouvelles faillites sont aussi à déplorer.

Quel bilan tirez-vous de ces dispositifs et, surtout, de la prime énergie compensatoire ? Combien d’indépendants et d’entreprises y ont eu recours, de quels secteurs et pour quel budget total ? Y a-t-il eu des refus ? Si oui, pour quels motifs ?

Avez-vous connaissance du nombre de bénéficiaires de la prime énergie investissements, de la prime énergie consultance et de la prime énergie entreprises sociales ? Pour quels budgets ?

Combien d’indépendants et d’entreprises ont eu recours aux prêts Energy & Reno de finance&invest.brussels ? Pour quel montant en moyenne ? Combien y a-t-il eu de refus, et pour quels motifs ?

Combien d’indépendants et d’entreprises ont eu recours, en tant que propriétaires, aux primes Rénolution de Bruxelles Environnement ?

À ce jour, à combien d’indépendants et d’entreprises le fonds de transition économique et le fonds Brucircle ont-ils bénéficié ?

Selon vos informations, quel succès connaît le pack énergie ?

Compte tenu des nouvelles réalités de crise et des conséquences des crises successives, le gouvernement va-t-il adapter les aides énergie aux indépendants et entreprises ?

Mevrouw Clémentine Barzin (MR).- In de context van de energiecrisis heeft de regering een reeks steunmaatregelen ingevoerd. De compensatiepremie voor energie uit maart 2023 werd in juli 2023 uitgebreid naar alle ondernemingen, ook als ze nog geen afrekening gekregen hadden. De aanvragen moesten ingediend zijn tegen 15 november 2023.

Daarnaast voerde het gewest nog heel wat andere zaken in: een energiepremie voor consultancy, voor investeringen en voor sociale ondernemingen, de lening Energy & Reno, het fonds voor de economische transitie, de versoepeling van het fonds Brucircle en het Energiepack.

Wat is de balans van al die instrumenten en vooral van de compenserende energiepremie? Hoeveel zelfstandigen en ondernemingen hebben er gebruik van gemaakt, in welke sectoren en voor welk budget? Zijn er aanvragen geweigerd? Zo ja, waarom?

Hoeveel bedrijven ontvingen een energiepremie voor investeringen, consultancy of sociale ondernemingen? Voor welk gemiddeld bedrag? Hoeveel aanvragen werden geweigerd en waarom?

Hoeveel zelfstandigen en eigenaars deden een beroep op de Renolutionpremies, het fonds voor de digitale transitie of Brucircle? Hoeveel succes heeft het Energiepack?

Zal de regering de energiesteun aanpassen in het licht van de opeenvolgende crisissen?

Partager
11:02 § 213 → Vidéo
Partager

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Madame la Députée, j'ai fourni une partie des chiffres, mais pas tous, en réponse à la question écrite n° 754 que vous m’avez adressée. Dans ma réponse, j'en donnerai d'autres. Ceux-ci seront repris, avec plus de détails, dans une annexe que je vous transmettrai. Toutes les données ont été mises à jour le 9 janvier.

En ce qui concerne la prime énergie compensatoire, 1.863 entreprises et indépendants ont introduit un dossier. Quelque 1.266 primes ont été octroyées pour un montant total de 6,9 millions d'euros, et 597 dossiers ont été refusés.

Les principaux secteurs bénéficiaires de la prime énergie compensatoire sont les restaurants, cafés, discothèques et traiteurs. Ils représentent 56,4 % des bénéficiaires, C'est assez logique, car nous pensions tous à ces secteurs lorsque le dispositif a été instauré. Viennent ensuite les commerces de détail, qui représentent 18,85 % des bénéficiaires, puis les salons de coiffure et les établissements de soins de beauté, blanchisserie, entretien corporel, tatouage et piercing, pour 7 %.

J'ai déjà répondu en détail au sujet des motifs de refus, mais vous les communique à nouveau en annexe. Il peut s'agir d'un chiffre d'affaires insuffisant, d'un montant calculé de la prime inférieur à 500 euros, d'un dépôt des comptes et du bilan non effectué à la date du 13 mars 2022 -, d'un dossier incomplet, d'un permis d'environnement non conforme, du régime de franchise TVA ou le non-respect d'enregistrement d'un hébergement touristique.

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris.- Een deel van de cijfers vindt u in het antwoord op schriftelijke vraag nr. 754. Ik zal u bovendien een bijlage bezorgen met de rest van de cijfers. Alle gegevens gelden voor de periode tot en met 9 januari 2024.

1.863 ondernemingen en zelfstandigen vroegen de compensatiepremie voor de energieprijzen aan. Er werden 1.266 premies toegekend voor een totaalbedrag van 6,9 miljoen euro. 597 aanvragen werden geweigerd.

De ondernemingen die de premies kregen, waren in de eerste plaats restaurants, cafés, discotheken en traiteurs (samen 56,4%). Daarnaast gaat het ook om detailhandel (18,85%) en kapperszaken, schoonheidssalons, tattooshops en dergelijke (7%).

Redenen voor een weigering zijn een te lage omzet, een premiebedrag onder de 500 euro, het niet indienen van de rekeningen en balans tegen 13 maart 2022, een onvolledig dossier, een niet-conforme milieuvergunning, een vrijstelling van de btw of het niet correct registreren van een toeristisch logies.

Partager
11:04 § 215 → Vidéo
Partager

Pour en venir à la prime énergie investissements, 182 sociétés et indépendants se sont vus octroyer 250 dossiers pour un montant total de 5.525.572,14 euros. Cette prime sera bientôt pérennisée avec l’entrée en vigueur de la réforme des aides que vous avez adoptée récemment.

En ce qui concerne la prime énergie consultance, 15 entreprises se sont vu octroyer une prime, pour un montant total de 101.222,50 euros.

Dans le cadre de la prime énergie entreprises sociales gérée par mon collègue Bernard Clerfayt, 20 dossiers ont été octroyés, pour un montant de 256.000 euros.

Quant au prêt Energy & Reno, depuis son lancement en 2022, il a soutenu 12 indépendants et petites entreprises, pour un montant total de 850.000 euros. Aucune demande n’a fait l’objet d’un refus.

Entre la création du mécanisme Rénolution en 2022 et le 3 janvier 2024, 1.854 primes ont été octroyées à 606 entreprises privées, pour un montant total de 6.248.053,55 euros ; 914 autres primes ont été accordées et seront payées sur le budget de 2024.

Par rapport aux fonds de transition économique et de transition économique starter, anciennement Brucircle, depuis leur lancement en 2022, des décisions positives ont été prises pour 4 entreprises, pour un montant total de 1,75 million d'euros. Pour rappel, le fonds de transition économique a réformé et amplifié le dispositif Brucircle mis en place lors de la précédente législature, qui avait financé des prêts à hauteur de seulement 250.000 euros en quatre ans.

182 ondernemingen en zelfstandigen kregen de energiepremie voor investeringen, voor een totaalbedrag van 5.525.572,14 euro. Die premie wordt binnenkort van onbepaalde duur. De premie voor consultancy ging naar 15 ondernemingen, voor in totaal 101.222,50 euro. 20 ondernemingen kregen de premie voor sociale ondernemingen, voor in totaal 256.000 euro.

Sinds 2022 kregen 12 zelfstandigen en kleine ondernemingen een Energy & Reno-lening, voor een totaalbedrag van 850.000 euro. 1.854 Renolutionpremies werden uitbetaald aan 606 privéondernemingen, voor in totaal 6.248.053,55 euro, en 914 andere premies zullen worden uitbetaald uit de begroting van 2024.

In het kader van het fonds voor de economische transitie en dat voor de economische transitie van beginnende bedrijfjes, die vroeger onder Brucircle vielen, kregen sinds 2022 vier ondernemingen een positieve beslissing, voor in totaal 1,75 miljoen euro. Dat is een veel hoger bedrag dan in de jaren daarvoor.

Partager
11:07 § 219 → Vidéo
Partager

Enfin, en ce qui concerne le pack énergie, en 2023, l’Union des classes moyennes a accompagné 66 entreprises, initiative qui a débouché sur autant de diagnostics et de plans d’actions. L’augmentation du budget a également permis de réaliser des accompagnements plus qualitatifs avec un meilleur taux de mesures prises par l’entreprise après le diagnostic.

De son côté, Bruxeo a réalisé 83 diagnostics et 36 assistances de travaux en 2023.

Afin de compléter l'information succincte que je viens de vous transmettre dans le cadre limité d'une réponse à une question orale, je vous invite à consulter les détails des documents que je transmettrai au secrétariat de la commission. Vous y trouverez des tableaux détaillés, mais aussi les renseignements relatifs aux campagnes de communication menées autour des mesures que nous avons prises.

In het kader van het Energiepack begeleidde de Union des classes moyennes 66 ondernemingen, wat leidde tot evenveel actieplannen. Dankzij de verhoging van het budget kon ook de begeleiding verbeterd worden, met als resultaat dat veel meer acties ook werden uitgevoerd. Bruxeo van zijn kant voerde 83 audits van ondernemingen uit en begeleidde 36 ondernemingen bij de uitvoering van werken.

Partager
11:08 § 221 → Vidéo
Partager

Mme Clémentine Barzin (MR).- Il est important, à la suite des crises que la Région a traversées, de faire le point sur cette série de données détaillées. Ces dernières trouveront sans doute en effet mieux leur place dans le cadre d'une réponse à une question écrite. Merci d'avance pour la transmission des données.

Quelque 6,9 millions d'euros sont donc utilisés pour la prime énergie compensatoire qui constitue malheureusement un échec : même avec les nuances que vous apportez quant à la cible - 39.000 entreprises et vous avez diminué la voilure -, 1.266 octrois reste un chiffre modeste. Nous souhaitons entendre votre bilan, votre appréciation de cette action qui, lors des débats budgétaires de novembre 2022, était présentée comme une mesure majeure.

Au vu des dégâts causés par la crise, je ne m'explique pas comment plus d'entreprises n'ont pas pu être soutenues. Se serait-on focalisé sur les secteurs dégagés par l'étude de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse ? Ou les critères que vous venez de répéter, qui ont justifié les refus, étaient-ils trop stricts ? Dans l'affirmative, avez-vous envisagé de les modifier ? Cette prime a en outre été proposée durant de très longs mois, durant lesquels les critères auraient pu être modifiés. Ou alors a-t-on confié le traitement des dossiers à une société extérieure ? Quel est votre bilan de l'opération et quels retours les entreprises vous font-elles ?

Je ne parviens pas à comprendre cet échec regrettable pour les entreprises et les indépendants de la Région.

Mevrouw Clémentine Barzin (MR).- De compensatiepremie voor de energieprijzen blijkt een mislukking: 1.266 premies is een erg laag cijfer als u weet dat er zo'n 39.000 ondernemingen in aanmerking kwamen. Hoe evalueert u die maatregel zelf?

Hebt u misschien te veel gefocust op bepaalde sectoren? Waren de criteria te streng? Zult u die eventueel aanpassen? Daarvoor hebt u al tijd genoeg gehad. Werden de dossiers verwerkt door een externe firma? Wat zeggen de ondernemingen zelf over de premie en de resultaten ervan?

Partager
11:11 § 223 → Vidéo
Partager

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Je ne veux pas éluder les questions, et vous invite même à faire une demande d'interpellation, si vous désirez que l'on puisse développer le sujet en commission plus en profondeur.

Les enseignements de la crise sanitaire nous font conclure à un excès de prudence de la part de notre gouvernement. Quand un ministre ou secrétaire d'État imagine un dispositif et demande les moyens nécessaires au gouvernement, on constate par la suite - systématiquement dans mon cas - qu'on a demandé beaucoup trop, par souci de couvrir tous les bénéficiaires éventuels. À ma prise de fonction en début de législature, j'avais dû demander 30 millions d'euros, épisode qui m'est resté sur l'estomac et que je ne voulais pas revivre, surtout pas en période de crise. Pour cette prime-ci, nous avions donc estimé devoir nous baser sur un montant de 117 millions d'euros, pour éviter de nous retrouver devant un budget épuisé.

Le dispositif a, pour sa part, été imaginé avec les secteurs concernés et le nombre d'entreprises potentiellement visées est très rapidement passé de 38.000 à la moitié, en fonction du chiffre d'affaires ou du contrat fixe, données qui ne nous étaient pas connues au départ. Tout comme vous, je constate l'énorme différence entre les 38.000 entreprises ciblées et les 1.266 octrois finaux.

Par ailleurs, le dispositif a été imaginé avec les partenaires sociaux, les secteurs concernés et Sibelga. Tout au long de l'année, nous aurions en effet pu le revoir, mais aucune demande ne nous est parvenue en ce sens. Et même après le 15 novembre, nous n'avons reçu aucune demande de réouverture.

Enfin, je n'aime pas les comparaisons avec les autres Régions, mais je vous invite à observer la situation en dehors des frontières de la nôtre.

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris.- De voornaamste les uit de gezondheidscrisis was dat de regering te voorzichtig was. Ik heb daarom bij deze crisis meteen een voldoende groot budget opzijgezet, 117 miljoen euro, om zeker te zijn dat aan alle correcte aanvragen voldaan kon worden.

Ik heb de energiepremie samen met de betrokken sectoren uitgewerkt. Het geschatte aantal bedrijven dat in aanmerking zou komen, 38.000, werd al snel gehalveerd door de voorwaarden, onder meer met betrekking tot de omzet, maar dan nog is 1.266 toegekende premies inderdaad weinig.

Naast de sectoren waren ook de sociale partners en Sibelga betrokken bij de uitwerking van de premie. We hadden inderdaad tijd genoeg om die te herzien, maar niemand van de betrokkenen heeft daar ooit om gevraagd. Na 15 november kregen we ook geen vraag om de premie opnieuw open te stellen.

Overigens hebben wij het nog goed gedaan in vergelijking met de andere gewesten.

Partager
11:13 § 225 → Vidéo
Partager

Mme Clémentine Barzin (MR).- J'entends ce que vous dites, mais 1.266 octrois, cela représente vraiment un chiffre extrêmement faible. Nous avions demandé une plus grande ouverture et une meilleure communication.

Vous indiquez que les partenaires sociaux n'ont pas demandé de modification des critères ni de réouverture de la prime. Nous attendons toutefois un minimum d'analyse de la part des opérateurs chargés des octrois - en l'occurrence Bruxelles Économie et Emploi - pour ce qui concerne la qualité de la prime et sa mise en œuvre. Nous ne pouvons nous satisfaire du constat que les partenaires sociaux n'ont formulé aucune demande. Suffisamment de temps s'est écoulé entre mars et novembre pour se montrer proactif en analysant l'origine du problème, afin de corriger le tir.

Un élément a dû nous échapper, car je ne peux concevoir que seules 1.266 entreprises aient été confrontées à des problèmes d'énergie en 2022 et 2023.

- L'incident est clos.

Mevrouw Clémentine Barzin (MR).- 1.266 premies is wel erg weinig. We hadden nochtans gevraagd om de criteria te versoepelen en beter te communiceren.

U zegt dat de sociale partners geen aanpassingen of nieuwe openstelling gevraagd hebben. Dat ontslaat Brussel Economie en Werkgelegenheid niet van de plicht om de premie grondig te evalueren en eventueel alsnog aan te passen. Dat er zo weinig premies werden toegekend, kan alleen maar betekenen dat een of andere factor aan onze aandacht ontsnapt is.

- Het incident is gesloten.

Partager
11:15 § 229 → Vidéo
Partager

Question orale de Mme Clémentine Barzin

à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Transition économique et de la Recherche scientifique,

concernant les « chasseurs de primes » pour le compte d'entreprises en Région bruxelloise.

Mondelinge vraag van mevrouw Clémentine Barzin

aan mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

betreffende de premiejagers die optreden voor rekening van bedrijven in het Brussels Gewest.

Partager
11:15 § 231 → Vidéo
Partager

Mme Clémentine Barzin (MR).- De nombreuses entreprises bruxelloises ont recours à ce que l’on appelle des chasseurs de primes. Ces personnes se chargent de rechercher et d’obtenir toutes les primes possibles en fonction des projets de l’entreprise, moyennant, généralement, un pourcentage sur lesdites primes. Bien que ce phénomène ne soit pas nouveau, nous nous interrogeons sur sa présence marquée.

Le système d'octroi des primes tel qu'il existe semble manquer de lisibilité. Nous le voyons sur le terrain, la majorité des entreprises ne sont pas conscientes de toutes les primes dont elles pourraient bénéficier, même si votre réforme a changé la donne. Un tel manque de lisibilité suscite des inquiétudes légitimes quant au fonctionnement du système et son efficacité directe auprès des premiers intéressés, à savoir les entrepreneurs.

Il est essentiel de reconnaître que la lisibilité du système est déterminante pour instaurer la confiance des acteurs impliqués. Par conséquent, des modifications et des améliorations sont nécessaires pour en accroître la transparence et la compréhension.

Comment appréhendez-vous le phénomène des chasseurs de primes en Région bruxelloise et son évolution ? Assurez-vous une forme de suivi ? Ces chasseurs de primes sont-ils soumis à certaines règles ?

Pour ce qui concerne l’ancienne ordonnance de 2018 sur les aides à l’expansion économique, une analyse de la lisibilité des critères pour les différentes primes a-t-elle été opérée ? Dans l'affirmative, à part la réduction du nombre d’aides, quelles conclusions ont été intégrées dans la nouvelle ordonnance que nous avons récemment discutée au Parlement ?

Avez-vous des contacts avec les entreprises au sujet de la lisibilité des primes régionales ? Quels sont les freins évoqués ?

Bruxelles Économie et Emploi réalise-t-il des évaluations de la lisibilité des critères fixés pour les différentes primes qu’il propose ? Dans l'affirmative, à quelle fréquence ? En particulier, comment le service explique-t-il que seules 4.000 entreprises bruxelloises en moyenne profitent chaque année de ces aides au développement économique, et cela, sur plus de 115.000 petites et moyennes entreprises présentes en Région bruxelloise ?

Qu’est-il mis sur la table de votre administration pour améliorer l’accès direct, et donc entier, aux aides économiques régionales ?

Mevrouw Clémentine Barzin (MR).- Veel Brusselse ondernemingen vragen aan premiejagers voor hen op zoek te gaan naar alle premies waarop het bedrijf recht heeft. Voor veel bedrijven is dat immers niet duidelijk. Het systeem werkt dus niet goed, waardoor ondernemers hun vertrouwen verliezen. U moet het premiesysteem duidelijker en begrijpelijker maken.

Hoe staat u tegenover het toenemende gebruik van premiejagers? Zorgt u voor follow-up? Gelden er regels voor de premiejagers?

Liet u onderzoeken of de criteria voor de verschillende premies ter ondersteuning van de economische expansie in het kader van de ordonnantie uit 2018 duidelijk zijn? Zo ja, welke conclusies nam u op in de nieuwe ordonnantie?

Overlegt u met de ondernemers over de gewestelijke premies? Welke belemmeringen zien zij om premies aan te vragen?

Evalueert Brussel Economie en Werkgelegenheid de criteria voor zijn premies? Zo ja, hoe vaak doet het dat? Hoe verklaart de dienst dat gemiddeld slechts 4.000 van de meer dan 115.000 kmo's steun krijgen?

Hoe wilt u de toegang tot de gewestpremies verbeteren?

Partager
11:17 § 233 → Vidéo
Partager

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Il n’existe pas d'outil de suivi des chasseurs de primes et il n’y a pas de réglementation particulière en la matière. Faire appel à ce type de services relève de la liberté d’entreprendre et de la liberté des entrepreneurs.

Les chasseurs de primes doivent fournir, dans le cadre de chaque dossier, un mandat signé attestant qu’ils sont bien missionnés par l’entreprise pour le compte de laquelle ils gèrent des dossiers.

Ma responsabilité consiste à mettre en place des systèmes de primes qui soient les plus simples possible. Pendant la période de Covid-19, cela a d'ailleurs figuré parmi nos chevaux de bataille. Nous avons dû conclure des accords pour que tout soit automatisé et que l'introduction des dossiers ne demande qu'un minimum de données. Nous essayons d'appliquer aux primes courantes les enseignements que nous avons tirés de cette expérience.

Comme évoqué lors du débat parlementaire en septembre 2023, l’un des objectifs de la réforme des aides économiques était de rendre celles-ci plus pertinentes, plus simples et plus en phase avec les besoins des entreprises et les objectifs de la Région bruxelloise. Elle visait une simplification et la suppression d’un certain nombre d’aides, comme vous le mentionnez dans votre question.

Par ailleurs, les arrêtés adoptés par le gouvernement en deuxième lecture le 14 décembre 2023 parachèveront la mise en œuvre de l'ordonnance, à travers, notamment :

- la réorganisation des aides en ensembles plus cohérents et plus lisibles réalisés sur la base du stade de développement de l’entreprise (création, développement et transition des entreprises) ;

- l'allégement des barrières administratives afin de faciliter l’accès aux aides tout en veillant à cibler au mieux les bénéficiaires ;

- la multiplication des portes d'entrée pour l’aide au lancement, pour jouer sur la complémentarité entre offre privée et publique ;

- pour les investissements en soutien à la transition, la suppression de la condition sur l’objet social de l’entreprise ;

- pour les acteurs économiques du non-marchand, la suppression des barrières discriminatoires à l’entrée ;

- la réduction des délais de liquidation des aides ;

- l'élargissement des catégories de dépenses éligibles.

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris.- Er bestaat geen tool voor de follow-up van of regelgeving voor premiejagers. Het staat ondernemers vrij om dergelijke dienstverleners in te schakelen. Die moeten voor elk dossier een volmacht van de onderneming voorleggen.

Mijn bevoegdheid behelst de invoering van zo eenvoudig mogelijke premiesystemen. Die heb ik tijdens de coronaperiode sterk vereenvoudigd en gedigitaliseerd.

Een van de doelstellingen van de hervorming van de premies was om ze relevanter en eenvoudiger te maken en ze beter af te stemmen op de behoeften van de ondernemingen.

De besluiten die de regering in verband daarmee op 14 december 2023 goedkeurde, betreffen de groepering van de premies in duidelijke groepen; de vereenvoudiging van de administratie; de uitbreiding van de aanvraagmogelijkheden voor steun aan starters; de afschaffing van de voorwaarde betreffende de sociale doeleinden voor transitiepremies; de afschaffing van discriminerende belemmeringen voor non-profitspelers; de inkorting van de betalingstermijnen, en tot slot de uitbreiding van de categorieën van uitgaven die aanmerking komen.

Partager
11:20 § 235 → Vidéo
Partager

Nous rencontrons régulièrement de nombreuses entreprises dans le cadre du travail quotidien mené par mon cabinet et Bruxelles Économie et Emploi. En concertation avec les partenaires sociaux, nous avons mis en place la plateforme Agile d'identification des contraintes administratives, identification autrefois limitée à celles qui compliquaient l'économie circulaire. Hub.brussels tient également à jour une liste des besoins des entrepreneurs alimentée par des témoignages recueillis auprès des fédérations, des entreprises, des conseillers, du service 1819, des guichets d'économie locale et des projets d'autocréation d'emploi.

Les principales remarques portant sur la lisibilité des aides ou les freins rencontrés peuvent être résumées de la façon suivante :

- des difficultés d’accès aux aides pour les associations ayant une activité économique, ainsi que pour les entrepreneurs actifs en coopérative d’emploi qui exercent pourtant, eux aussi, une activité économique. Nous avons donc ouvert les primes aux indépendants actifs en coopérative d’emploi ;

- des difficultés d’accès aux aides pour les entreprises ou associations ayant une activité économique dans les secteurs étiquetés non marchands (par exemple les industries culturelles et créatives). Nous avons dès lors élargi les primes à ces secteurs ;

- des catégories de dépenses éligibles qui n'étaient pas assez larges au regard des besoins des entreprises, notamment en matière de communication. À l'avenir, certaines aides permettront ainsi de couvrir des missions relatives à la stratégie de communication ;

- un manque de clarté sur les aides existantes, que nous avons dès lors simplifiées et restructurées.

Vous constaterez que nous avons été à l’écoute des entreprises pour concevoir la réforme.

En parallèle, Bruxelles Économie et Emploi mène une réflexion continue sur la manière d’améliorer ses dispositifs d’aides face aux difficultés rencontrées dans la pratique.

À noter que, dans le cadre de la réforme des aides aux entreprises, on s’attend à recevoir un nombre plus important de demandes. En effet, l'augmentation de l’accessibilité des aides, spécialement pour les plus jeunes et les plus petites entreprises, était l’un des objectifs de la réforme.

Je transmettrai la liste des besoins établie par hub.brussels au secrétariat de la commission.

Ik ontmoet geregeld verscheidene ondernemers. In overleg met de sociale partners voerde ik voor de administratieve verplichtingen het platform Agile in. Voorts werkt hub.brussels regelmatig zijn overzicht van de behoeften van de ondernemers bij. Dat overzicht zal ik u bezorgen.

De belangrijkste opmerkingen over de premies en de belemmeringen om ze aan te vragen, hebben te maken met de beperkte toegang voor verenigingen met een economische activiteit en coöperatieven; de beperkte toegang voor non-profitbedrijven of -verenigingen, en een gebrek aan zicht op de bestaande premies.

Ik heb met die opmerkingen rekening gehouden en de nodige aanpassingen doorgevoerd. Daarnaast is Brussel Economie en Werkgelegenheid voortdurend op zoek naar manieren om de problemen die de bedrijven bij de premieaanvragen ondervinden, weg te werken.

Ik verwacht dat de hervorming zal leiden tot een toename van het aantal premieaanvragen.

Partager
11:23 § 237 → Vidéo
Partager

Mme Clémentine Barzin (MR).- Nous nous réjouissons que vous soyez consciente de ce problème de lisibilité et ne pouvons qu'apprécier la mise en place d'initiatives à cet égard. Il reste à voir dans quelle mesure cet accès plus direct pourra être renforcé.

Je regrette que la Région ne dispose pas d'un instrument de suivi en la matière. Même si ce phénomène n'est pas uniquement bruxellois, il est fâcheux de constater que les mesures prévues par la Région sont opaques pour les premiers concernés.

- L'incident est clos.

Mevrouw Clémentine Barzin (MR).- Het verheugt me dat u zich van het probleem bewust bent en het wilt aanpakken. Ik betreur het echter dat het gewest geen instrument heeft voor de follow-up van de premiejagers.

- Het incident is gesloten.

Partager