Logo Parlement Buxellois

De bevoegdheidsgebieden

Demi-cercle

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor dezelfde aangelegenheden als het Vlaams Gewest en het Waals Gewest. De gewestelijke bevoegdheden zijn ruim en omvatten voornamelijk :

 • ruimtelijke ordening, stedenbouw, stadsvernieuwing, aankoop, inrichting en toerusting van terreinen voor industrie, ambachtswezen en diensten, vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimten, grondbeleid, bescherming van monumenten en landschappen;
 • leefmilieu en waterbeleid, bescherming van het leefmilieu tegen de aantasting en de vervuiling, de bestrijding van de geluidshinder, het afvalstoffenbeleid, het toezicht op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven, de waterproductie en watervoorziening, met inbegrip van de kwaliteitsnormen, en de zuivering van afvalwater;
 • natuurbescherming en natuurbehoud, groene ruimten, parken, bossen, jacht en visvangst, waterlopen;
 • landbouwbeleid;
 • huisvesting, met inbegrip van de bijzondere regels voor het verhuren van gebouwen of delen ervan als woning, de sociale woningen en de middelgrote woningen;
 • economie, economisch beleid en buitenlandse handel, handelshuur en toerisme;
 • energiebeleid, gewestelijke aspecten van de energie, met onder andere plaatselijke distributie van elektriciteit en gas, nieuwe energiebronnen en terugwinning van energie, rationeel energieverbruik;
 • ondergeschikte besturen (gemeentes, intercommunales, …), de financiering ervan en het toezicht op die besturen; de regelgeving voor de organisatie ervan;
 • werkgelegenheidsbeleid, met de arbeidsbemiddeling en de programma’s inzake wedertewerkstelling van de werklozen;
 • openbare werken;
 • mobiliteit, verkeersveiligheid en vervoer, met de wegen, de waterwegen, de havens en hun aanhorigheden, gewestelijk openbaar vervoer;
 • dierenwelzijn;
 • wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de gewestelijke aangelegenheden;
 • internationale betrekkingen in de voormelde aangelegenheden.

De leden van het Brussels Parlement behandelen ook aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de vroegere Brusselse agglomeratie behoorden, namelijk brandbestrijding, dringende medische hulpverlening, het ophalen en verwerken van huisvuil, bezoldigd vervoer van personen. Daarbij komen met de zesde Staatshervorming de nieuwe bevoegdheden inzake veiligheid.