Logo Parlement Buxellois

Bescherming van klokkenluiders in het Brussels Parlement

Het Brussels Gewest heeft de Europese richtlijn over de bescherming van klokkenluiders omgezet via een gezamenlijk decreet en ordonnantie met betrekking tot de Brusselse ombudsman (hoofdstuk III – artikelen 14/1 tot 15/5).  

De regels en procedures ter bescherming van melders van  “veronderstelde integriteitsschendingen”  in het Brussels Parlement werden hierbij vastgelegd.
Deze regels en procedures zijn identiek voor het Brussels Parlement en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC) en zijn gebaseerd op beslissingen van 20 juli 2023.

Wat is een integriteitsschending?

De feiten die het onderwerp uitmaken van een melding moeten betrekking hebben op een laakbare daad op het vlak van het algemeen belang, zoals een onwettige daad, grove nalatigheid of misbruik, gepleegd in het Brussels Parlement.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • verduistering van activa
 • een onregelmatigheid in een openbare aanbestedingsprocedure
 • vriendjespolitiek
 • een belangenconflict
 • machtsmisbruik
 • oneerlijke concurrentie
 • schending van de privacy
 • iedere andere zware inbreuk op de deontologie

De procedure staat niet toe dat een specifiek belang wordt verdedigd. Gerechtelijke instanties (rechtbanken) of administratieve instanties (de afdeling administratie van de Raad van State) zijn bevoegd voor individuele geschillen.

Morele intimidatie, geweld op het werk en seksuele intimidatie vallen hier ook niet onder, aangezien deze feiten onder specifieke wetten vallen.

Wie kan een integriteitsschending melden?  

 • De personeelsleden (huidige of voormalige) van het Brussels Parlement
 • Stagiairs
 • Vrijwilligers
 • Werknemers op zelfstandige basis
 • Leveranciers en onderaannemers van het Brussels Parlement

Als deze personen op de hoogte zijn van informatie die zij beroepshalve hebben verkregen over een integriteitsschending gepleegd binnen het Brussels Parlement, kunnen zij “klokkenluiden” door een melding te doen.

Hoe kan een melding worden gedaan?

Er zijn twee mogelijke meldingskanalen:

De personeelsleden van het Brussels Parlement wordt verzocht het interne meldingskanaal te gebruiken alvorens een beroep te doen op het externe kanaal.

Welke bescherming krijgt de klokkenluider?  

De melder van een integriteitsschending wordt tegen iedere vorm van vergeldingsmaatregelen beschermd, met name tegen:

 • schorsing, tijdelijke buitendienststelling, ontslag of soortgelijke maatregelen;
 • degradatie of weigering van bevordering;
 • overdracht van functies, verandering van werkplek, loonsverlaging, verandering van de werktijden;
 • opschorting van opleiding
 • een negatieve prestatiebeoordeling of arbeidsreferentie
 • opgelegde of toegepaste tuchtmaatregelen, berisping of andere sanctie, zoals een financiële sanctie;
 • dwang, intimidatie, pesterij of uitsluiting;
 • discriminatie, nadelige of onrechtvaardige behandeling;
 • niet-omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, in het geval de werknemer de gerechtvaardigde verwachting had dat hem een dienstverband voor onbepaalde duur zou worden aangeboden;
 • niet-verlenging of vroegtijdige beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
 • schade, met inbegrip van reputatieschade, met name op sociale media, of financieel verlies, met inbegrip van omzetderving en inkomstenderving;
 • opname op een zwarte lijst op basis van een informele of formele overeenkomst voor een hele sector of bedrijfstak, waardoor de melder geen werk meer kan vinden in die sector of bedrijfstak;
 • vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor de levering van goederen of diensten;
 • intrekking van een licentie of vergunning;
 • verwijzing naar een psychiatrische of medische behandeling.

In geval van vergeldingsmaatregelen kan de klokkenluider een bescherming aanvragen bij het externe meldingskanaal Ombuds Brussel.

De meldingsprocedure is vertrouwelijk.  De identiteit van de melder wordt beschermd en de melding kan anoniem worden gedaan.

Wat gebeurt er na de melding?

Tenzij een melding anoniem werd gedaan, bezorgen de ontvangers van de meldingen aan de melder een ontvangstbewijs binnen de zeven dagen na ontvangst van de melding.

Zij houden vervolgens de melder binnen een redelijke termijn op de hoogte van het gevolg dat eraan werd gegeven.