Logo Parlement Buxellois

De administratie van het Parlement

De diensten vormen de “griffie” en werken zowel voor het gewestelijk Parlement als voor de Verenigde Vergadering.

De diensten zijn samengesteld uit het secretariaat-generaal en uit vier algemene directies (Personeel en Financiën, Wetgevende diensten, infrastructuur en Logistiek en Verslaggeving).

In totaal tellen de diensten 150 personeelsleden, waarvan ongeveer 49% vrouwen en 51% mannen. De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden is 50 jaar.

Demi-cercle

 

 

De griffier en de adjunct-griffier

De griffier, de heer Hugues Timmermans

Hugues Timmermans is griffier en secretaris-generaal van het Brussels Parlement.

Brusselaar Hugues Timmermans is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij behaalde zijn diploma van licentiaat-vertaler Engels-Nederlands aan het Institut supérieur de Traducteurs et Interprètes de la Communauté française (vroeger ISTI, nu ULB).

Nadat hij in 1989, bij de oprichting van het Brussels Gewest, zijn loopbaan was begonnen als vertaler bij het kabinet van de eerste minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd hij van 1992 tot 1995 attaché-vertaler bij de dienst Concordantie van de Raad van State. Daarna keerde hij terug naar het kabinet van de Brusselse minister-president als informaticaverantwoordelijke, naast zijn taken als vertaler.

Hij zette zijn loopbaan voort als attaché-vertaler bij de Belgische Senaat gedurende bijna 18 jaar (van 1998 tot 2016), waar hij bijdroeg tot de informatisering van de procedures binnen zijn dienst. In 2009 werd hij directeur van de Taaldienst en na de zesde staatshervorming werd hij strategisch directeur en nam hij in die hoedanigheid deel aan de interne aansturing van de herorganisatie van de diensten van de Senaat met de directieraad.

In 2017, nadat hij vanuit de Senaat bijna twee jaar verantwoordelijk was geweest voor de verslaggeving van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel, richtte hij binnen datzelfde Parlement de dienst Verslaggeving op, waarover hij de leiding heeft tot juli 2021.

Hugues Timmermans doceert niet alleen aan de Faculteit Letteren, Vertalen en Communicatie van de ULB, maar heeft ook meegewerkt aan de vertaling van talrijke werken. Tevens is hij medeauteur van het nieuwe “Le Docte”, meertalig juridisch woordenboek. 

De adjunct-griffier, de heer Michel Beerlandt

Michel Beerlandt is Directeur-generaal, adjunct-griffier van het Brussels Parlement.

Het secretariaat-generaal

De diensten worden geleid door de griffier, ook secretaris-generaal genoemd, die wordt bijgestaan en, zo nodig, vervangen door de adjunct-griffier.

De griffier en de adjunct-griffier, benoemd door het parlement, moeten tot verschillende taalrollen behoren en de andere landstaal voldoende kennen.

De griffier is belast met de tenuitvoerlegging van de beslissingen. Namens het Bureau bewaart hij het archief van het parlement en oefent hij gezag uit over het personeel. Hij woont de vergaderingen van het parlement, het Bureau en het Bureau in uitgebreide samenstelling bij en adviseert de voorzitter en de parlementsleden over de interpretatie van de regels en de parlementaire jurisprudentie.

De interne dienst preventie en bescherming op het werk (IDPBW) maakt deel uit van het Secretariaat-generaal.

Diensten van de griffie of het Secretariaat-generaal (Eikstraat 22)
Postadres: Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel
Telefoon: 02 549 62 11
griffie@parlement.brussels

Griffier (Secretaris-generaal)
Hugues Timmermans
Telefoon: 02 549 63 64
griffie@parlement.brussels

Adjunct-griffier (Directeur-generaal)
Michel Beerlandt
Telefoon: 02 549 63 64
griffie@parlement.brussels

De interne dienst preventie en bescherming op het werk (IDPBW)
De interne dienst preventie en bescherming op het werk (IDPBW) is belast met alle aspecten van de preventie en de bescherming op de werkvloer voor de diensten van het parlement. Deze oefent zijn functie uit in samenwerking met het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Dit comité, dat paritair is samengesteld, behandelt de verscheidene aspecten betreffende het welzijn van de personeelsleden en hun veiligheid.
Preventieadviseur: Sabine Depoorter – Secretariaat: 02 549 67 63 – preventie@parlement.brussels

Transversale diensten

Dienst Communicatie en audiovisueel beheer: belast met de coördinatie tussen de dienst Communicatie en Externe Relaties en de dienst beheer van de audiovisuele installaties.
Coördinator: Erik Hulsbosch– 02 549 62 23 – ehulsbosch@parlement.brussels  

 • Dienst Communicatie en Externe Relaties: belast met de bevordering van het imago en de bekendheid van het parlement, zijn externe  en interne communicatie (publicaties, website/intranet, sociale media enz.), de relaties met de pers, de externe relaties van het parlement (evenementen, tentoonstellingen, officiële recepties, ontvangst van delegaties en geleide bezoeken…), het protocol, de terbeschikkingstelling van zalen aan derden, alsook met de activiteiten ter bevordering van de burgerzin voor diverse doelgroepen (scholen, verenigingen, jongeren, enz.).
  Diensthoofd: Marie Strowel – Secretariaat: 02 549 62 04 – communicatie@parlement.brussels
 • Dienst Audiovisueel Beheer (multimedia): belast met de audiovisuele productie van het parlement (foto’s, video…) enz.).
  Diensthoofd: Erik Hulsbosch – 02 549 62 23 – ehulsbosch@parlement.brussels  

Dienst Onthaal en Veiligheid
Belast met de coördinatie tussen de diensten Onthaal, Veiligheid en de militaire politie.
Coördinator: Alain De Bock – 02 549 62 37 – adebock@parlement.brussels

 • Dienst Onthaal: is belast met het onthaal, identiteitscontrole aan de ingangen, catering en assistentie bij vergaderingen, recepties, evenementen, enz.
  Hoofdkamerbewaarder: Bruno Van Eeckhout – 02 549 62 18 – hoofdkamerbewaarder@parlement.brussels
 • Dienst Veiligheid: staat in voor de veiligheidscontrole, bewaking, tussenkomsten bij incidenten, in samenwerking met het detachement van de militaire politie en met behulp van de beveiligingsinstallaties.
  Diensthoofd: Alain De Bock – 02 549 62 37 – adebock@parlement.brussels

Dienst Ondersteuning:
Belast met de coördinatie tussen de diensten Human Resources, Archivering, Informatica en Vertaling.
Coördinator: functie nog niet ingevuld

 • Dienst Human Resources: belast met de aanwervingen en het beheer van alle processen inzake Human Resources (HR) zoals de evaluatie, de opleidingen, enz.
  Diensthoofd: Sophie Pêtre – 02 549 63 36 – HRM@parlement.brussels
 • Dienst Archivering: belast, op termijn, met het archief van het parlement.
 • Dienst informatica: staat het personeel bij, bij het gebruik van het materieel en de software, zorgt voor de aankoop van materiaal en software, doet de analyse en de programmering van de toepassingen, doet het netwerkbeheer, zorgt voor aangepaste opleidingen, enz.
  Diensthoofd: Emmanuel Willems – 02 549 60 00 – informatica@parlement.brusselshelpdesk@parlement.brussels
 • Dienst Vertaling: belast met de vertaling van alle documenten naar het Nederlands en het Frans (uitgezonderd de wetgevende documenten van de Directie Verslaggeving).
  Diensthoofd: Sandra Noben – 02 549 68 12 – traductionf@parlement.brusselsvertalingn@parlement.brussels

Directie Personeel en Financiën

Directeur: Dirk Lichtert (bestuursdirecteur)

De directie Personeel en Financiën bestaat uit volgende diensten: de dienst Volksvertegenwoordigers en personeel, de dienst Human Resources, Gewezen volksvertegenwoordigers, de dienst Financiën en boekhouding, de dienst Communicatie en Externe Relaties.

Dienst Volksvertegenwoordigers en Personeel
Belast met de berekening en uitbetaling van de wedden en vergoedingen van de volksvertegenwoordigers, de personeelsleden van de permanente diensten, de medewerkers van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap en enkel met de uitbetaling van de wedden van de individuele medewerkers van de volksvertegenwoordigers en de medewerkers van de politieke fracties alsook met de verdeling van de maaltijdcheques die ze ontvangen. De dienst houdt zich ook bezig met de fiscale en sociale lasten, de verzekeringen, de sociale dienst.
Diensthoofd: Dirk Lichtert – Secretariaat: 02 549 62 19 – personeel@parlement.brussels

 • De cel Transparantie van de bezoldigingen: in alle Brusselse organismen van openbaar nut is belast met de uitvoering van de ordonnantie van december 2017.
  François Robert Telefoon – 02 549 67 67 en Riet Straetmans Telefoon – 02 549 67 68 –transparantie@parlement.brussels

Dienst Gewezen volksvertegenwoordigers
Staat in voor de berekening en betaling van de rustpensioenen aan de gewezen volksvertegenwoordigers ten laste van de vzw Pensioenkas.
Directeur- gevolmachtigde: Dirk Lichtert – Secretariaat: 02 549 62 19 – pensioenkas@parlement.brussels

Dienst Financiën en boekhouding
Maakt de begroting op en voert de begrotingscontroles en begrotingsaanpassingen van het parlement door, voert de betalingen uit, int de ontvangsten, beheert de thesaurie, stelt de jaarlijkse rekeningen op, enz.
Diensthoofd: Philippe Schins – Secretariaat: 02 549 62 19 – boekhoudingl@parlement.brussels

Directie Wetgevende diensten

Directeur: Jean-Luc Robert (bestuursdirecteur)

De directie wetgevende diensten bestaat uit volgende diensten: Plenaire vergaderingen, Commissies en studies, de Juridische dienst, Archief en documentatie, Europese Aangelegenheden, Vertaling naar het Nederlands, Vertaling naar het Frans.

Dienst Plenaire vergaderingen
Stelt de agenda van de plenaire vergaderingen op, overeenkomstig de beslissingen van het Bureau in uitgebreide samenstelling, alsook de gids van de voorzitter, beheert de amendementen, interpellaties, mondelinge en schriftelijke vragen.
Diensthoofd: Catherine Van Loo – Secretariaat: 02 549 62 86 plenairevergaderingen@parlement.brussels

Dienst Commissies en studies
Deze dienst bereidt de commissievergaderingen voor en redigeert de verslagen ervan.
Diensthoofd: Jacques Ponjée – Secretariaat: 02 549 62 69 – commissies@parlement.brussels

Dienst Europese aangelegenheden
Deze dienst is hoofdzakelijk belast met de follow-up van de controleprocedure van het subsidiariteitsprincipe door middel van ontwerpen van Europese wetgevende Akten, met de follow-up van de werkzaamheden van het Brussels Parlement binnen de Conferentie van de regionale assemblees met wetgevende bevoegdheid (CALRE) en met de interparlementaire samenwerking met het Europees Parlement.
Diensthoofd: Ludwick Kurzeja – Secretariaat: 02 549 64 19 – lkurzeja@parlement.brussels

De Juridische dienst
Deze dienst is momenteel in hoofdzaak belast zijn met het secretariaat van de Brusselse Controlecommissie. Op termijn zal hij eveneens belast zijn met de geschillen en het leveren van interne juridische bijstand aan de diensten van het parlement.
Diensthoofd: Magali Cornelissen, secretaris van de Brusselse Controlecommissie – Secretariaat: 02 549 63 39 – griffie@parlement.brussels

Dienst documentatie
Deze dienst beheert onder meer de bibliotheek, de parlementaire stukken, de bijwerking van de website.
Diensthoofd: Stéphane Vansantvoet – Secretariaat: 02 549 62 54 – documentatie@parlement.brussels

Directie Gebouwen

Directeur: Valentine Gilbert

De directie Gebouwen bestaat uit volgende diensten: de dienst Gebouwenbeheer en de dienst Administratief beheer.

Gebouwenbeheer
Zorgt voor het beheer en het onderhoud van alle gebouwen van het parlement, de follow up van de verschillende overheidsopdrachten, de opvolging bij het verhuren van een gebouw, het bekomen van stedenbouwkundige- en milieuvergunningen bij werken en verbouwingen, het toezicht op de voortgang van al de werken en de verrichte aankopen, de opvolging van de door externe bedrijven uitgevoerde werken, alsook het gecentraliseerd technisch beheer, het rationeel energieverbruik, de elektrische en sanitaire installaties, de verwarming, enz.
Diensthoofd: functie nog niet ingevuld – 02 549 66 81 – gebouwen@parlement.brussels

Administratief beheer
Beheert de uitrusting (meubels, kunstwerken, …) in de lokalen, de administratieve dossiers van het gebouwenbeheer (verzekeringen, belastingen, …), beheert de reservaties van de vergaderzalen, de follow-up van de bestellingen, de MIVB-abonnementen, de P-nummerplaten, de garage, de parkeerruimten, de inventaris en de telefoonlijsten.
Diensthoofd: Christophe Heyneman – 02 549 62 16 – administratiefbeheer@parlement.brussels

Directie Verslaggeving

Directeur: Bert Van Elsacker (bestuursdirecteur)

De directie Verslaggeving bestaat uit volgende diensten: de dienst Revisie en Hoofdredactie, de dienst Redactie en Vertaling en de dienst Tolken.

De voorlopige (zonder vertaling) en definitieve (tweetalige) versies van het verslag kunnen geraadpleegd worden op de website van het parlement: www.parlement.brussels/parlementaire-stukken.

De verslagen zijn voortaan ook in multimediaversie terug te vinden op: www.parlement.brussels/media-db/agenda/?lang=nl.

Dienst Revisie en Hoofdredactie
Deze dienst staat in voor de correctie van de basistekst en van de vertalingen, en voor de definitieve goedkeuring voor publicatie van de integrale verslagen. De hoofdredacteurs stellen ook de werkverdeling op en coördineren de activiteiten van het team van gelegenheidsmedewerkers en vast personeel dat nodig is voor de verslaggeving.
Diensthoofd: Kathy De Vleminck – Secretariaat: 02 549 68 02 – kdevleminck@parlement.brussels

Dienst Redactie en Vertaling 
Deze dienst zet de mondelinge debatten volgens de regels van de kunst om in een eerste tekstversie en staat ook in voor de samenvattende vertaling van de goedgekeurde basisteksten.
Diensthoofd: Frank Vanzeer – Secretariaat: 02 549 68 02 – fvanzeer@parlement.brussels

Dienst Tolken
Deze dienst zal binnenkort functioneel geïntegreerd worden binnen de diensten van het parlement.

Het kabinet van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap

Voorzitter van het Brussels Parlement: Rachid Madrane
Kabinetsdirecteur: Stephan Durviaux
Tel .: 02 549 63 25 
presidence@parlement.brussels
sdurviaux@parlement.brussels

Eerste ondervoorzitter: Guy Vanhengel
Kabinetsdirecteur : Martine Raets (½) en Frederik Ceulemans (½)
Tel : 02 549 63 41 – Fax : 02 549 63 50
gvanhengel@parlement.brussels
mraets@parlement.brussels
fceulemans@parlement.brussels