Logo Parlement Buxellois

De administratie van het Parlement

De diensten vormen de “griffie” en werken zowel voor het gewestelijk Parlement als voor de Verenigde Vergadering.

De diensten zijn samengesteld uit het secretariaat-generaal en uit vier algemene directies (Personeel en Financiën, Wetgevende diensten, infrastructuur en Logistiek en Verslaggeving).

In totaal tellen de diensten ongeveer 125 voltijdse equivalenten, waarvan ongeveer 49% vrouwen en 51% mannen. De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden is 45 jaar.

Demi-cercle

De griffier en de adjunct-griffier

De griffier, de heer Hugues Timmermans

Hugues Timmermans is griffier en secretaris-generaal van het Brussels Parlement.

Brusselaar Hugues Timmermans is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij behaalde zijn diploma van licentiaat-vertaler Engels-Nederlands aan het Institut supérieur de Traducteurs et Interprètes de la Communauté française (vroeger ISTI, nu ULB).

Nadat hij in 1989, bij de oprichting van het Brussels Gewest, zijn loopbaan was begonnen als vertaler bij het kabinet van de eerste minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd hij van 1992 tot 1995 attaché-vertaler bij de dienst Concordantie van de Raad van State. Daarna keerde hij terug naar het kabinet van de Brusselse minister-president als informaticaverantwoordelijke, naast zijn taken als vertaler.

Hij zette zijn loopbaan voort als attaché-vertaler bij de Belgische Senaat gedurende bijna 18 jaar (van 1998 tot 2016), waar hij bijdroeg tot de informatisering van de procedures binnen zijn dienst. In 2009 werd hij directeur van de Taaldienst en na de zesde staatshervorming werd hij strategisch directeur en nam hij in die hoedanigheid deel aan de interne aansturing van de herorganisatie van de diensten van de Senaat met de directieraad.

In 2017, nadat hij vanuit de Senaat bijna twee jaar verantwoordelijk was geweest voor de verslaggeving van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel, richtte hij binnen datzelfde Parlement de dienst Verslaggeving op, waarover hij de leiding heeft tot juli 2021.

Hugues Timmermans doceert niet alleen aan de Faculteit Letteren, Vertalen en Communicatie van de ULB, maar heeft ook meegewerkt aan de vertaling van talrijke werken. Tevens is hij medeauteur van het nieuwe “Le Docte”, meertalig juridisch woordenboek. 

De adjunct-griffier, de heer Michel Beerlandt

Michel Beerlandt is Directeur-generaal, adjunct-griffier van het Brussels Parlement.

Het secretariaat-generaal

De diensten worden geleid door de griffier, ook secretaris-generaal genoemd, die wordt bijgestaan en, zo nodig, vervangen door de adjunct-griffier.

De griffier en de adjunct-griffier moeten tot verschillende taalrollen behoren en de andere landstaal voldoende kennen.

De griffier wordt door het Parlement benoemd en is belast met de tenuitvoerlegging van de beslissingen. Namens het Bureau bewaart hij het archief van het Parlement en oefent hij gezag uit over het personeel. Hij woont de vergaderingen van het Parlement, het Bureau en het Bureau in uitgebreide samenstelling bij en adviseert de voorzitter en de parlementsleden over de interpretatie van de regels en de parlementaire jurisprudentie.

De dienst Preventie maakt deel uit van het Secretariaat-generaal.

Diensten van de griffie of het Secretariaat-generaal (Eikstraat 22)
Postadres: Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel
Telefoon: 02 549 62 11
griffie@parlement.brussels

Griffier (Secretaris-generaal)
Hugues Timmermans
Tel.: 02 549 62 97
griffie@parlement.brussels

Adjunct-griffier (Directeur-generaal)
Michel Beerlandt
Tel.: 02 549 62 97
griffie@parlement.brussels

De interne dienst preventie en bescherming op het werk (DPBW): is belast met alle aspecten van de preventie en de bescherming op de werkvloer voor de diensten van het Parlement. Deze oefent zijn functie uit in samenwerking met het Comité voor Preventie en bescherming op het Werk (CPBW). Dit comité, dat paritair is samengesteld, behandelt de verscheidene aspecten betreffende het welzijn van de personeelsleden en hun veiligheid.
Preventieadviseur: Sabine Depoorter
Tel. Secretariaat: 02 549 67 63
preventie@parlement.brussels

Directie Personeel en Financiën

De directie personeel en financiën bestaat uit volgende diensten: de dienst Volksvertegenwoordigers en personeel, de dienst Human Resources, Gewezen volksvertegenwoordigers, de dienst Financiën en boekhouding, de dienst Communicatie en Externe Relaties.

Bestuursdirecteur: Dirk Lichtert

Dienst Volksvertegenwoordigers en personeel: belast met het beheer van de personeelsdossiers vanaf de indiensttreding tot de pensionering, de berekening en uitbetaling van de wedden en vergoedingen van de volksvertegenwoordigers, de personeelsleden van de permanente diensten, de medewerkers van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap en enkel met de uitbetaling van de wedden van de individuele medewerkers van de volksvertegenwoordigers en de medewerkers van de politieke fracties. De dienst houdt zich ook bezig met de fiscale en sociale lasten, de verzekeringen en de sociale dienst.
Diensthoofd: Séverine Vandemeersche
Tel. Secretariaat: 02 549 63 85
personeel@parlement.brussels

De cel voor de transparantie van de inkomsten in alle Brusselse organismen van openbaar nut is belast met de uitvoering van de ordonnantie van december 2017:

Cel Transparantie van de bezoldigingen
Riet Straetmans
T : 02 549 67 68
François Robert
T : 02 549 67 67
transparantie@parlement.brussels

Dienst Human Resources: belast met de aanwervingen en het beheer van alle processen inzake Human Resources (HR) zoals de evaluatie, de cursussen en opleidingen, …
Diensthoofd: Sophie Pêtre
Tel. Secretariaat: 02 549 62 02
HRM@parlement.brussels

Dienst Gewezen volksvertegenwoordigersstaat in voor de berekening en betaling van de rustpensioenen aan de gewezen volksvertegenwoordigers ten laste van de vzw Pensioenkas.
Directeur- gevolmachtigde: Dirk Lichtert
Tel. Secretariaat: 02 549 62 02
pensioenkas@parlement.brussels

Dienst Financiën en boekhoudingmaakt de begroting op en voert de begrotingscontroles en begrotingaanpassingan van het Parlement door, voert de betalingen uit, int de ontvangsten, beheert de thesaurie, stelt de jaarlijkse rekeningen op, enz.
Diensthoofd: Philippe Schins
Tel. Secretariaat: 02 549 62 02
boekhouding@parlement.brussels 

Dienst Communicatie en Externe relaties: is belast met de bevordering van het imago en de bekendheid van het Parlement, zijn externe en interne communicatie, de relaties met de pers, de Public relations van het Parlement (evenementen, tentoonstellingen, officiële recepties, ontvangst van delegaties en geleide bezoeken…, het protocol, de terbeschikkingstelling van zalen aan derden, alsook met de activiteiten ter bevordering van de burgerzin voor diverse doelgroepen (scholen, verenigingen, jongeren, enz.).
Diensthoofd: Marie Strowel
Tel. Secretariaat: 02 549 62 04
communicatie@parlement.brussels

Directie Wetgevende diensten

De directie wetgevende diensten bestaat uit volgende diensten: Plenaire vergaderingen, Commissies en studies, de Juridische dienst, Archief en documentatie, Europese Aangelegenheden, Vertaling naar het Nederlands, Vertaling naar het Frans.

Bestuursdirecteur: Jean-Luc Robert

Dienst Plenaire vergaderingen: stelt de agenda van de plenaire vergaderingen op, overeenkomstig de beslissingen van het Bureau in uitgebreide samenstelling, alsook de gids van de voorzitter, beheert de amendementen, interpellaties, mondelinge en schriftelijke vragen.
Diensthoofd: Catherine Van Loo
Tel. Secretariaat: 02 549 62 86
plenairevergaderingen@parlement.brussels

Dienst Commissies en studies: bereidt de commissievergaderingen voor en redigeert de verslagen ervan.
Diensthoofd: Jacques Ponjée
Tel. Secretariaat: 02 549 62 69
commissies@parlement.brussels

Juridische dienst: deze dienst wordt momenteel opgericht en is in hoofdzaak belast zijn met het secretariaat van de Brusselse Controlecommissie. Op termijn zal hij eveneens belast zijn met de geschillen en het leveren van interne juridische bijstand aan de diensten van het Parlement.
Diensthoofd: Magali Cornelissen, secretaris van de Brusselse Controlecommissie.
Tel. Secretariaat: 02 549 63 39
griffie@parlement.brussels

Dienst Archief en documentatie: beheert onder meer de bibliotheek, de parlementaire stukken, de bijwerking van de website (wetgevende data) en, op termijn, met het beheer van het archief van het Parlement.
Diensthoofd: Stéphane Vansantvoet
Tel. Secretariaat: 02 549 62 69
documentatie@parlement.brussels

Dienst Europese Aangelegenheden: is hoofdzakelijk belast met de follow-up van de controleprocedure van het subsidiariteitsprincipe door middel van ontwerpen van Europese wetgevende Akten, met de follow-up van de werkzaamheden van het Brussels parlement binnen de Conferentie van de regionale assemblees met wetgevende bevoegdheid (CALRE) en met de interparlementaire samenwerking met het Europees parlement.
Diensthoofd: Ludwick Kurzeja
Tel. Secretariaat: 02 549 62 69
lkurzeja@parlement.brussels

Dienst Vertaling naar het Nederlands
Diensthoofd: Jean-Lou Van Wassenhove
Tel. Secretariaat: 02 549 62 57
vertalingnl@parlement.brussels

Dienst Vertaling naar het Frans
Diensthoofd: Marie Pochet
Tel. Secretariaat: 02 549 62 57
vertalingfr@parlement.brussels

Directie Infrastructuur & Logistiek

De directie infrastructuur en logistiek bestaat uit volgende cellen: de dienst infrastructuur, de dienst logistiek, de dienst administratief beheer, de Informaticadienst.

Bestuursdirecteur: Joëlle Rosenoër

Dienst Infrastructuur

  • De cel gebouwenbeheer zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, alsook voor het REG (rationeel energieverbruik) zorgt voor het beheer en het onderhoud van alle gebouwen van het Parlement, de follow up van de verschillende overheidsopdrachten, de opvolging bij het verhuren van een gebouw, het bekomen van stedenbouwkundige- en milieuvergunningen bij werken en verbouwingen, het toezicht op de voortgang van al de werken en de verrichte aankopen, de opvolging van de door externe bedrijven uitgevoerde werken, alsook het gecentraliseerd technisch beheer, het rationeel energieverbruik, de elektrische, sanitaire en veiligheidsinstallaties, de verwarming, enz…
  •  Audiovisuele cel zorgt voor de telefooninstallaties, de fotokopieertoestellen, de steminstallatie, …

Diensthoofd: Valentine Gilbert
Tel.: 02 549 62 38
Infrastructuur en logistiek: infralogi@parlement.brussels
Audiovisuele cel: technischedient@parlement.brussels

Dienst Logistiek: het gaat om de kamerbewaarders, het economaat, de telefonie, het onthaal, de verzending, de keuken en de conciërge
Diensthoofd: Christophe Heyneman
Tel. Secretariaat: 02 549 62 16
Economaat: economaat@parlement.brussels
Verzending: verzending@parlement.brussels
Ecolabel: ecolabel@parlement.brussels

Dienst Administratief beheerbeheert de uitrusting (meubels, kunstwerken, …) in de lokalen, de administratieve dossiers van het gebouwenbeheer (verzekeringen, belastingen, …), stelt de bestelbons op, beheert de reservaties van de vergaderzalen, de follow-up van de bestellingen, de MIVB/MTB-abonnementen, de P-nummerplaten, de garage, de parkeerruimten, de inventaris en de telefoonlijsten.
Diensthoofd: Alain De Bock
Tel. Secretariaat: 02 549 62 61
administratiefbeheer@parlement.brussels

Dienst Informatica: staat het personeel bij, bij het gebruik van het materieel en de software, zorgt voor de aankoop van materiaal en software, doet de analyse en de programmering van de toepassingen, doet het netwerkbeheer, zorgt voor aangepaste opleidingen, …
Diensthoofd: Emmanuel Willems
Tel. Secretariaat: 02 549 64 21
informatica@parlement.brussels

Directie Verslaggeving

De directie Verslaggeving is verantwoordelijk voor de tweetalige publicatie van het integraal verslag van de plenaire vergadering en van de interpellaties en mondelinge vragen in de commissievergaderingen. Het verslag bevat een weergave van de parlementaire debatten met inbegrip van spontane reacties en gebeurtenissen in de zaal. Met het oog op de leesbaarheid wordt het opgesteld in een heldere en nauwkeurige stijl, zonder af te dingen op waarheidsgetrouwheid. De directie Verslaggeving is ook belast met het samenvattend vertalen van de betogen, de opmaak van het verslag en het aanbrengen van correcties op vraag van de sprekers.

In de eerste uren na de vergaderingen wordt er een voorlopige versie opgesteld van de betogen in de taal die de sprekers gebruikten. Zij hebben de gelegenheid om de tekst van de voorlopige versie na te lezen en zo nodig wijzigingen aan te vragen. Die mogen alleen maar betrekking hebben op het eigen betoog en worden aanvaard voor zover ze niet indruisen tegen de geluidsopnamen. De definitieve versie wordt samen met een samenvattende vertaling gepubliceerd.

De voorlopige en definitieve versies van het verslag kunnen geraadpleegd worden op de website van het parlement.
Tel. Secretariaat: 02 549 68 02
criv@parlement.brussels

Het kabinet van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap

Voorzitter van het Brussels Parlement: Rachid Madrane
Kabinetsdirecteur: Stephan Durviaux
Tel .: 02 549 63 25 
presidence@parlement.brussels
sdurviaux@parlement.brussels

Eerste ondervoorzitter: Guy Vanhengel
Kabinetsdirecteur : Martine Raets (½) en Frederik Ceulemans (½)
Tel : 02 549 63 41 – Fax : 02 549 63 50
gvanhengel@parlement.brussels
mraets@parlement.brussels
fceulemans@parlement.brussels