Logo Parlement Buxellois

Transparantie voor de Brusselse openbare mandatarissen

 

 

Op 1 december 2018 trad de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen volledig in werking (u kunt deze regelgeving raadplegen op www.belgielex.be).

 De Brusselse openbare mandatarissen moeten binnen de zeven maanden na hun eedaflegging of installatie de lijst van mandaten, functies en afgeleide functies indienen, evenals de bezoldigingen, voordelen van alle aard en de representatiekosten die zij ontvangen. Die aangifte gebeurt bij de gemeentesecretaris, de OCMW-secretaris of het controleorgaan, namelijk de cel “Transparantie van de bezoldigingen” die werd opgericht binnen de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Uiterlijk op 1 oktober van elk jaar zullen de mandatenlijsten van de burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters, evenals hun private inkomsten, per inkomensschijf, ook op de website van de betrokken gemeente gepubliceerd worden.

Ten slotte zullen de gemeentesecretarissen, de OCMW-secretarissen en de voorzitters van de raad van bestuur of de leidende ambtenaren van de openbare instellingen uiterlijk op 30 juni van elk jaar een jaarverslag moeten publiceren.

De Brusselse wetgever heeft twee instanties gecreëerd die belast zijn met de naleving van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017, namelijk het controleorgaan (de cel Transparantie van de bezoldigingen) en het sanctieorgaan (de Brusselse Commissie voor de Deontologie).

Vademecum “Transparantie voor de Brusselse openbare mandatarissen

De cel Transparantie stelt u een vademecum ter beschikking. Het bevat een beschrijving van de wettelijke bepalingen en ook een reeks praktische aanbevelingen om de naleving van de verplichtingen uit de gezamenlijke ordonnantie beter te kunnen nakomen.

De cel raadt u vooral aan om de rubriek 1.4 van het vademecum te bekijken. Deze bevat een algemeen overzicht van de drie verschillende administratieve stappen inzake de transparantie.

Het merendeel van de documenten (waaronder de modelformulieren) zijn beschikbaar in meerdere formaten, zodat ze gemakkelijker gebruikt kunnen worden. Gelieve te klikken op het icoon van uw favoriete formaat.

Gelieve op te merken dat de mandatenlijsten en jaarverslagen absoluut op een papieren drager moeten worden ingediend. De aangifteplichtige moet zijn aangifte schriftelijk doen, ze dateren en ondertekenen.

  • Vademecum voor de aangifteplichtigen, met bijlagen : Pdf
  • Bijlage 1: modelformulier voor een mandatenlijst : PdfWordExcel
  • Bijlage 2: modelformulier voor de aangifte met het oog op publicatie op de website van elke gemeente : Pdf – Word
  • Bijlage 3: modelformulier voor het jaarverslag : PdfWord
  • Bijlage 4: volmachtformulier : Pdf – Word

Adres
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Cel Transparantie van de bezoldigingen
Eikstraat 22
B – 1005 – Brussel

Gelieve uitsluitend dit adres te gebruiken voor om het even welke briefwisseling inzake de mandatenlijsten en de jaarverslagen, alsmede voor het met de post of persoonlijk indienen van de mandatenlijsten en de jaarverslagen.

Contact
Cel Transparantie van de bezoldigingen

De heer François ROBERT 
Attaché
transparantie@parlement.brussels

Tel: (+32) 02 549 67 67

 

Mevrouw Riet STRAETMANS
Attaché
transparantie@parlement.brussels

Tel: (+32) 02 549 67 68

 

Indien u vragen heeft over de regelgeving over de transparantie, verzoekt de cel uitdrukkelijk dat u zich eerst wendt tot de personen die door de gezamenlijke ordonnantie voorzien werden als “informatieverstrekkers”, namelijk de gemeentesecretaris, OCMW-secretaris of de voorzitter van de raad van bestuur/leidende ambtenaar van een openbare instelling.