Logo Parlement Buxellois

Activiteiten voor de scholen

Demi-cercle

rondleidingen

Het Brussels Parlement organiseert, op voorafgaande afspraak, bezoeken voor groepen scholieren, studenten of volwassenen met een inleidende uiteenzetting, de vertoning van een korte film over het Parlement en zijn werking en een vragenuurtje met de mogelijkheid om, op verzoek, in dialoog te treden met parlementsleden.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84 – communicatie@parlement.brussels.

Workshops voor leerlingen van 15 tot 18 jaar: van september tot december 2022

“Jouw stem, jouw keuze. Jij gaat stemmen!” – Animatie

Bedacht in samenwerking met “Infor Jeunes Bruxelles” en Brussel-J, biedt “Jouw stem jouw keuze. Jij gaat stemmen!” de mogelijkheid tot een experiment met de politiek op gewestelijk niveau. Het is de bedoeling om de leerlingen inzicht te verstrekken in het Belgisch institutioneel en politiek landschap en hen op speelse wijze vertrouwd te maken met het stemrecht, met actief en verantwoordelijk burgerschap, met de bevoegdheden van het Brussels Parlement en met de werking van de democratie. 

De workshop heeft plaats in het halfrond van het Brussels Parlement, waar de stemgerechtigde jongeren een blik achter de schermen kunnen werpen. Bovendien kunnen ze een voormiddag lang de plaats van de Brusselse volksvertegenwoordigers innemen.

Praktisch:

De jongeren worden verdeeld in subgroepen en zijn kandidaat bij de verkiezingen in een fictief gewest. Ze bekijken eerst een video waarin de grote uitdagingen voor dat gewest worden voorgesteld. Ze richten hun partij op, stellen het partijprogramma op en bepalen de prioriteiten. Vervolgens stellen ze hun programma voor aan hun collega’s. Daarna wordt er gestemd in het halfrond van het Brussels Parlement en elke jongere wordt dan kiezer. De ochtendsessie wordt afgesloten met een quiz over de instellingen.

De workshop in beelden:

Pedagogische doelstellingen:

 • Actief luisteren naar en inzicht krijgen in de voorgelezen teksten, leren ontdekken van tekstschrijvers (auteurs) en deze contextualiseren;
 • Aanmoedigen om deel te nemen aan tegenstrijdige debatten, op basis van een variatie van tekstlezingen (literaire, filosofische, politieke en geschiedkundige …), tussen leerlingen en Brusselse parlementsleden, met de hulp van deskundigen uit het maatschappelijk middenveld;
 • Stimuleren om na te denken en te argumenteren rond actuele en/of maatschappelijke thema’s die in relatie staan tot het ‘samenleven’.

 Pedagogische doelstellingen:

 • De belangstelling van de jongeren wekken voor de verkiezingen en hun rol als kiezer. In het algemeen, hun relatie tot burgerparticipatie aan de orde stellen;
 • De rol en werking van de Belgische politieke instellingen begrijpen;
 • Zich informeren over de gewestelijke bevoegdheden en doen nadenken over het belang van de gewestelijke verkiezingen;
 • De rol van de partijen en de verschillende politieke kleuren begrijpen;
 • Actief luisteren ontwikkelen en onderhandelings- en overtuigingstechnieken bijbrengen;
 • De leerlingen kennis laten maken met de tweetaligheid in Brussel en het belang om de andere taal te beheersen;
 • Ervaring met participatieve democratie opdoen.

Meer info:

 • Tweetalige animatie Nederlands-Frans (met simultaanvertaling in het halfrond);
 • Deelname van verschillende scholen aan elke sessie;
 • Leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs;
 • Duur van de activiteit: 4u;
 • Datums en uren: 10, 11 en 12 oktober 2022 van 8u30 tot 12u30 – VOLZET
 • Plaats: Brussels Parlement – Lombardstraat 69 te 1000 Brussel.

Contact:
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84 – communicatie@parlement.brussels.

Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ) – Schoolproject” – Parlementaire simulatie

Met meer dan 12 jaar ervaring op de teller in de organisatie van simulaties van parlementair werk gedurende een week voor jongeren tussen 18 en 25 jaar in de Senaat, organiseert het JPJ in samenwerking met het Brussels Parlement een tweetalige simulatie van een dag parlementair werk. Een honderdtal Nederlandstalige en Franstalige jongeren kunnen discussiëren en ideeën uitwisselen over een fictief ontwerp van ordonnantie.

Dit jaar luidt het ontwerp van ordonnantie als volgt: “De Brusselse openbare ruimte reorganiseren in het licht van inclusiviteit en diversiteit: een goed idee?”.

Praktisch:

De simulatie van een dag parlementair werk gebeurt op basis van een ontwerp van ordonnantie dat een lid van het JPJ heeft opgesteld over een actueel thema. Drie fictieve politieke partijen (links/centrum/rechts) nemen deel aan de bespreking van het ontwerp. De leerlingen van de verschillende klassen worden in die drie subgroepen verdeeld. Het door de “minister van het JPJ” ingediend ontwerp van ordonnantie wordt vervolgens besproken, geamendeerd en onderworpen aan een stemming door de jonge parlementsleden uit de drie partijen. Voordat de simulatie in het Parlement plaatsheeft, organiseert het JPJ eerst een voorbereiding van 50 minuten in de klas.

Pedagogische doelstellingen:

 • De rol en werking van een Parlement leren begrijpen;
 • Inzicht krijgen in het parlementaire werk en meer in het bijzonder met het parcours van een ordonnantie of Brussels Wet (gedachtewisseling, amendementen en stemming);
 • De rol van de partijen en de verschillende politieke kleuren begrijpen;
 • Andere jongeren van verschillende scholen en met verschillende achtergronden ontmoeten;
 • Actief luisteren ontwikkelen en onderhandelings- en overtuigingstechnieken bijbrengen;
 • Ervaring opdoen met de tweetaligheid in Brussel en het belang om de andere taal te beheersen;
 • Kennis maken met participatieve democratie.

De workshop in beelden:
Ontdek het televisiejournaal van het team van het JPJ:

Meer info:

 • Tweetalige animatie Nederlands-Frans (met simultaanvertaling in het halfrond);
 • Deelname van verschillende scholen aan elke sessie;
 • Leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs;
 • Duur van de activiteit : een ganse dag en 50 ‘ voorbereiding in klas voorafgaand de simulatie;
 • Datum en uren: 17 oktober 2022 van 8u30 tot 17u
 • Inschrijvingen: schoolproject@jeugdparlementjeunesse.be.
 • Plaats: Brussels Parlement – Lombardstraat 69 te 1000 Brussel.

Contact:
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84.
Jeugd Parlement Jeunesse: schoolproject@jeugdparlementjeunesse.be.

Is de tijdgeest van Cordoba vandaag mogelijk? Workshop

Cordoba en zijn tijdgeest, die zelden in de schoolprogramma’s zijn opgenomen, staan symbool voor de mogelijke verstandhouding tussen de christelijke, joodse en islamitische gemeenschappen op Europese bodem.

Tussen de 8ste en de 12de eeuw was Cordoba immers een voorbeeld van vreedzame co-existentie tussen de drie monotheïstische godsdiensten. In het zuiden van Spanje was Cordoba, als hoofdstad van het kalifaat van de Omajjaden, het grootste economische en culturele centrum van het Westen, dat het patronaat van dichters en filosofen, letterkundigen en wetenschappers van alle overtuigingen aantrok.

Deze eeuwen van harmonieuze co-existentie blijven, ondanks periodes van conflicten of spanningen, een lange en lichtende periode in het geheugen van de Europese beschaving. De tijdgeest van Cordoba toont de wereld dat verschillen, in plaats van elkaar tegen te werken, juist de kracht hebben om mensen samen te brengen en zelfs uit te nodigen om te verbroederen, samen te werken en op te bouwen. Zou het mogelijk zijn deze gemeenschappelijke erfenis hier, in Brussel, vandaag tot leven te brengen?

Het collectief ‘D’accord de ne pas être d’accord’ stelt voor om, in samenwerking met Foyer vzw en het Brussels Parlement, een evenement te organiseren om de interculturele dialoog te bevorderen, door middel van participatieve workshops, geleid door een team van kunstenaars/pedagogen, met ‘de tijdgeest van Cordoba’ als historische referentie en didactische leidraad.

Praktisch:

Aan de hand van zang, poëzie, muziek en dans worden de leerlingen uitgenodigd om zelf de culturele verbanden te ontdekken tussen de choreografische en muzikale kunsten die werden beoefend in de mediterrane culturen waaruit de drie monotheïstische godsdiensten zijn voortgekomen.

De kunstenaars die instaan voor de pedagogische begeleiding zullen bijzondere aandacht besteden aan de gevoeligheden van de verschillende klassen en van de jongeren die aan de workshops deelnemen.

In de ingeschreven klassen zal vooraf een bezoek worden georganiseerd door twee gespecialiseerde opvoeders (Frans- en Nederlandstalig) om de leerlingen voor te bereiden op de ontmoeting in het Brussels Parlement. Er zal een pedagogisch dossier aan de leerkrachten worden bezorgd. Hier kunt u het document met de toelichting downloaden.

Programma

 • Korte historische en didactische presentatie over de tijdgeest van Cordoba
 • Artistieke voorstelling ter illustratie van het samenleven in de tijdgeest van Cordoba, met een combinatie van muziek, dans, poëzie en zang in Judeo-Spaans en Andalusisch-Arabisch
 • Verdeling van de leerlingen over twee participatieve workshops naar keuze: een workshop zang en poëzie en een workshop muziek en dans
 • Delen van ervaringen en uitwisselingen tussen de deelnemers aan beide workshops

Pedagogische doelstellingen

 • Het samenleven en de interculturele dialoog ervaren door middel van dans, poëzie, zang en muziek.
 • Andere jongeren met verschillende achtergronden ontmoeten.
 • Vertrouwd maken met de realiteit van tweetaligheid in Brussel en met de openheid naar een andere gemeenschap/cultuur toe.
 • De rijkdom van een historische periode en de lessen ervan voor vandaag ontdekken.

Meer info

 • Tweetalige animatie Nederlands-Frans
 • Deelname van verschillende scholen aan elke sessie
 • Leerlingen van de 3de graad van het secundair onderwijs
 • Duur van de activiteit: 3 uur
 • Datum en uren: 4 sessies: – VOLZET
  • Maandag 14 november van 9 tot 12 uur
  • Maandag 14 november van 13 tot 16 uur
  • Dinsdag 15 november van 9 tot 12 uur
  • Dinsdag 15 november van 13 tot 16 uur
 • Inschrijvingen: via het online formulier
 • Plaats: Brussels Parlement – Lombardstraat 69 te 1000 Brussel.

Contact:

 • Voor het collectief ‘D’accord de ne pas être d’accord’ (info over de workshops): Danielle Perez : 0476 81 23 43, danielle.perez@hotmail.com
 • Voor het Brussels Parlement (dienst Communicatie en Externe Relaties): Sophie Dierickx (FR): 0496 95 84 82, sdierickx@parlement.brussels
Reporters in het Brussels Parlement” – Workshop

Deze workshop werd uitgewerkt in samenwerking met het Belvue-museum, en bestaat uit een videoreportage van een Brussels parlementslid door een klas, verdeeld in groepjes. De videoreportage wordt in de namiddag gemonteerd in het Belvue-museum.

Praktisch:

Het interview wordt voorbereid door de leerkracht, die van het Belvue-museum educatief materiaal krijgt, alsook een biografische fiche van de te interviewen volksvertegenwoordiger en informatie over diens wetgevende activiteiten.

Op de dag van de workshop bereiden de leerlingen, verdeeld in groepjes, in het Belvue-museum de vragen voor, die ze vervolgens aan de volksvertegenwoordiger zullen stellen. Het interview heeft plaats in het Brussels Parlement. De reportage wordt in de namiddag gemonteerd in het Belvue-museum.

Pedagogische doelstellingen

 • Inzicht krijgen in het werk van een journalist door een videoreportage te maken over een Brussels volksvertegenwoordiger;
 • Kennis maken met de rol van het Parlement, het belang van het parlementaire werk en het parcours van een ordonnantie.

Meer info

 • De workshops zijn bestemd voor leerlingen vanaf 15 jaar (4e jaar van het secundair onderwijs);
 • Duur van de activiteit: een ganse dag;
 • De workshops hebben enkel plaats op vrijdag, dagen waarop het Brussels Parlement zijn plenaire vergaderingen organiseert. Dit geeft de leerlingen tevens de gelegenheid de plenaire vergadering even bij te wonen en de Brusselse parlementsleden aan het werk te zien;
 • Belangrijk: de beschikbare datums staan op de internetsite van het Belvue‑museum, dat ook de inschrijvingen beheert: https://www.belvue.be/nl/activities/reporters-van-de-democratie;
 • Plaats: het Belvue-museum – Paleizenplein 7 te 1000 Brussel en het Brussels Parlement – Lombardstraat 69 te 1000 Brussel.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84.

Workshops voor leerlingen van 11 tot 14 jaar

“Democracity” – Animatie

Tijdens dit educatief rollenspel richten de deelnemers een politieke partij op en stellen ze het partijprogramma op. Ze discussiëren en wisselen argumenten uit met andere partijen, bouwen vervolgens hun ideale stad en stemmen in het halfrond.

Praktisch
De leerlingen worden verdeeld in kleine groepen en spelen verschillende rollen bij het oprichten van hun partij en het bouwen van hun ideale stad. Vervolgens stemt iedereen over de voorstellen.

Pedagogische doelstellingen

 • Inzicht krijgen in burgerschap en politiek;
 • Een plaats leren kennen waar het politieke leven zich afspeelt.

Meer info

 • Bent u leraar en wenst u ingelicht te worden over de datums van de toekomstige workshops, stuur dan uw e-mailadres naar communicatie@parlement.brussels;
 • Workshop voor leerlingen van 11 tot 14 jaar.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84 – communicatie@parlement.brussels.