Logo Parlement Buxellois

De bevoegdheidsgebieden

 

 
Demi-cercle

De bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement behandelt de gewestelijke aangelegenheden, de agglomeratieaangelegenheden en de provincieaangelegenheden die verband houden met de gewestaangelegenheden.

 

Gewestelijke aangelegenheden

– ruimtelijke ordening, stedenbouw, stadsvernieuwing, aankoop, inrichting en toerusting van terreinen voor industrie, ambachtswezen en diensten, vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimten, grondbeleid, bescherming van monumenten en landschappen;

– leefmilieu en waterbeleid, bescherming van het leefmilieu tegen de aantasting en de vervuiling, de bestrijding van de geluidshinder, het afvalstoffenbeleid, het toezicht op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven, de waterproductie en watervoorziening, met inbegrip van de kwaliteitsnormen, en de zuivering van afvalwater;natuurbescherming en natuurbehoud, groene ruimten, parken, bossen, jacht en visvangst, waterlopen;

– landbouwbeleid;

– huisvesting, met inbegrip van de bijzondere regels voor het verhuren van gebouwen of delen ervan als woning, de sociale woningen en de middelgrote woningen;

– economie, economisch beleid en buitenlandse handel, handelshuur en toerisme;

– energiebeleid, gewestelijke aspecten van de energie, met onder andere plaatselijke distributie van elektriciteit en gas, nieuwe energiebronnen en terugwinning van energie, rationeel energieverbruik;

– ondergeschikte besturen (gemeentes, intercommunales, …), de financiering ervan en het toezicht op die besturen; de regelgeving voor de organisatie ervan;

– werkgelegenheidsbeleid, met de arbeidsbemiddeling en de programma’s inzake wedertewerkstelling van de werklozen;

– openbare werken;

– mobiliteit, verkeersveiligheid en vervoer, met de wegen, de waterwegen, de havens en hun aanhorigheden, gewestelijk openbaar vervoer;

– dierenwelzijn;

– wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de gewestelijke aangelegenheden;

– internationale betrekkingen in de voormelde aangelegenheden.

De zesde staatshervorming heeft het toepassingsgebied van deze aangelegenheden uitgebreid en een reeks nieuwe bevoegdheden overgedragen aan de Gewesten (huur van voor bewoning bestemde goederen, dierenwelzijn, het bepalen van de snelheidsgrenzen op de openbare weg, plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, voorwaarden voor toegang tot het beroep, rampenfonds).

Bovendien kent de zesde staatshervorming het Gewest bevoegdheden in een aantal nieuwe aangelegenheden toe, te weten de “culturele aangelegenheden” (inzake sport, omscholing en bijscholing) en “biculturele aangelegenheden” (schone kunsten, cultuurpatrimonium, musea en wetenschappelijke instellingen van gewestelijk belang).

 

Agglomeratieaangelegenheden

Het Parlement behandelt ook aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de voormalige Brusselse agglomeratie behoorden (brandbestrijding, dringende medische hulpverlening, het ophalen en verwerken van huisvuil, bezoldigd vervoer van personen, coördinatie van de gemeentelijke activiteiten).

De zesde staatshervorming voegt daaraan een reeks aangelegenheden toe op het vlak van veiligheid en preventie, in het bijzonder de opdrachten van de provinciegouverneur, die voortaan worden uitgeoefend door de minister-president van de Brusselse regering.

 

Provincieaangelegenheden

Tot slot werden bepaalde provinciebevoegdheden geërfd van de voormalige provincie Brabant, met name inzake de samenstelling van de lijsten voor de assisenjury, de vergunning voor de gewestelijke tombola’s en toezicht op de giften en legaten voor het Rode Kruis, enz.

 

De bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

De Brusselse volksvertegenwoordigers zijn tegelijkertijd lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Bij de parlementaire werking wordt echter een strikt onderscheid gemaakt tussen de aangelegenheden die aan elk van beide assemblees worden toegekend.

De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behandelt de persoonsgebonden aangelegenheden die niet behoren tot de respectieve bevoegdheid van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. In deze zogenaamde “bipersoonsgebonden” aangelegenheden is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd ten aanzien van de openbare en private instellingen die niet hebben geopteerd voor een eentalige werking, alsook ten aanzien van de personen.

Het betreft de volgende aangelegenheden:

– het gezondheidsbeleid (verzorgingsbeleid binnen en buiten de verzorgingsinstellingen, hygiënische opvoeding, preventieve geneeskunde, toezicht op besmettelijke ziekten en follow-up van de ziekten met een aangifteverplichting);

– hulp aan personen (gezinsbeleid, sociaal beleid, personen met een handicap, derde leeftijd, jeugd, migranten, sociale hulp aan gevangenen, enz.).

De Verenigde Vergadering kan, indien het aangelegenheden van gemeenschappelijk belang betreft, verordeningen uitvaardigen voor aangelegenheden die de Grondwet aan de Vlaamse en de Franse Gemeenschap toekent (art. 61 van de wet betreffende de Brusselse instellingen), teneinde onder andere bicommunautaire instellingen op te richten of te subsidiëren.

De zesde staatshervorming (2014) heeft het toepassingsgebied van deze aangelegenheden uitgebreid en de GGC nieuwe bevoegdheden toegekend (justitiehuizen en elektronisch toezicht, jeugdsanctierecht, gezinsbijslag, filmkeuring en promotie van Brussel).