Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming en de door Iriscare getroffen maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 6)

 
Datum ontvangst: 06/12/2019 Datum publicatie: 24/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 28 oktober 2019 heb ik alle ministeriële kabinetten van de drie Brusselse regeringen (Gewest, GGC en FGC) ondervraagd over de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming (LEDO). In mijn parlementaire vraag benadrukte ik dat, met het oog op het dringende klimaatprobleem, elk concreet gebaar en elke goede praktijk ter bevordering van een verantwoorde consumptie belangrijk, zelfs doorslaggevend is in onze strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Ik benadrukte eveneens dat het LEDO-certificaat voor een ministerieel kabinet of een overheidsdienst bijdraagt tot de voorbeeldfunctie (verantwoordelijkheid, duurzaamheid en circulaire karakter) om het beleid, de plannen en de strategieën voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concreet te ondersteunen. Zoals u weet, staat het LEDO-label sinds maart 2018 en het herontwerp ervan open voor elke instelling.
Naar aanleiding van de informatiesessie van 28 november 2019 voor de in aanmerking komende instellingen die een Ecodynamische aanpak wensen te volgen, wil ik vandaag, 6 december 2019, terugkomen op het bovengenoemde label alsook op de vooruitgang die de instelling genaamd: bicommunautaire dienst voor gezondheid “Iriscare” heeft geboekt ().
Graag wil ik van u als leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezinsbijslagen, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Filmkeuring, voor de instelling “Iriscare” het volgende weten:
1. Heeft de instelling de informatiesessie van 28 november 2019 bijgewoond?
2. Heeft de instelling zich kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming"?
3. Welke maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer worden in de instelling getroffen, per vestiging? Hoe worden zij concreet geïmplementeerd en uitgevoerd?
Iriscare, dat is sociale bescherming van en voor alle Brusselaars. Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die sinds eind 2017 instaat voor het beheer van de bevoegdheden die zijn overgekomen in het kader van de 6de Staatshervorming. Iriscare is vanaf 1 januari 2019 het uitgelezen contactpunt voor burgers en professionelen voor alles wat met sociale bescherming te maken heeft in het Brussels Gewest. Als gevolg van de 6de Staatshervorming is Iriscare bevoegd voor bijstand aan oudere personen en personen met een handicap, rusthuizen en verzorgingstehuizen, opvangcentra, hulp en zorg aan huis, rolstoelen, eerstelijnszorg, … in Brussel.,
https://be.brussels/over-het-gewest/gewestelijke-instellingen/iriscare, geraadpleegd op 6 december 2019.
 
 
Antwoord    1. Heeft de instelling deelgenomen aan de infosessie op 28 november 2019?
Iriscare heeft niet deelgenomen aan de informatiesessie op 28 november 2019.
Iriscare is wel ingeschreven voor de informatiesessie van 28 januari 2020.

2. Heeft de instelling zich kandidaat gesteld voor het nieuwe label van Ecodynamische Onderneming?
In zijn ontwerp van bestuursovereenkomst 2019-2022 heeft Iriscare zich ertoe verbonden om het label Ecodynamische Onderneming te behalen tegen 31 december 2021. De kandidatuurstelling zal gebeuren na de deelname aan de informatiesessie op 28 januari 2020.
3. Welke maatregelen en goede praktijken inzake ecobeheer heeft de instelling ingevoerd, site per site? Hoe werden zij concreet geïmplementeerd en uitgevoerd?
Iriscare is tot 31 december 2019 gehuisvest in het gebouw van FAMIFED (Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag) gelegen in de Trierstraat 70 te 1000 Brussel. Iriscare heeft bijgedragen aan de acties die door FAMIFED genomen werden en die onder meer betrekking hadden op de aankoop van groene energie en de afvalsortering.
Vanaf 1 januari 2020 is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie eigenaar van het gebouw gelegen in de Trierstraat. Vanaf dat moment zal Iriscare een eigen beleid ontwikkelen om zijn impact op het leefmilieu te beperken, wat als strategische doelstelling in zijn ontwerp van bestuursovereenkomst 2019-2022 opgenomen is. Om deze strategische doelstelling te verwezenlijken, werden volgende operationele doelstellingen geformuleerd:
- Verminderen van het elektriciteits-, water- en gasverbruik;
- Verminderen van het afvalvolume en een selectieve sortering bevorderen;
- Verminderen van het papierverbruik;
- Ontwikkelen van een meerjarenplan voor duurzame en ethische aankopen;
- Bevorderen van een groene mobiliteit;
- Behalen van het label Ecodynamische Onderneming.
Concreet heeft Iriscare reeds volgende initiatieven genomen:
- Aansluiting vanaf 1 januari 2020 bij de centrale NR Click van Sibelga voor de aankoop van groene elektriciteit;
- Aansluiting bij de aankoopcentrale van Leefmilieu Brussel voor de aankoop van kantoor- en papierbenodigdheden die vervaardigd zijn van milieuvriendelijke materialen en volgens milieuvriendelijke procedés;
- Ondertekening van de overeenkomst met Sibelga voor de terbeschikkingstelling van een dienst energieboekhouding;
- Ondertekening van de raamovereenkomst Solar Click met Sibelga voor de terbeschikkingstelling van zonnepanelen;
- Ondertekening van het Algemeen reglement van de aankoopcentrale van Sibelga voor de begeleiding van lokale besturen en gewestelijke overheden met het oog op de bevordering van energie-efficiëntiemaatregelen;
- Ondertekening van het aansluitingsformulier voor de HVAC-dienstverlening aangeboden door Sibelga.