Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de middelen die worden ingezet voor de implementatie van handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 35)

 
Datum ontvangst: 06/01/2020 Datum publicatie: 10/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 16 december 2019 heeft in het Brussels Parlement het colloquium “Handistreaming, partout et surtout, overal en vooral” plaatsgevonden. Dat colloquium bood de gelegenheid om, onder andere, de balans op te maken van de uitdagingen in verband met handistreaming en de aanspreekpunten handistreaming, de implementatie ervan in de ministeriële kabinetten en de besturen, en de te maken vorderingen op het vlak van toegankelijkheid in gebouwen, vervoer, straten en parken, woningen, op websites…
Met handistreaming bereiden we de samenleving van morgen voor door rekening te houden met handicaps in alle beleidsmaatregelen en projecten, via een preventieve, transversale en systematische aanpak, zodat personen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan de samenleving.
Graag wil ik u, in uw hoedanigheid van leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn EN wat betreft handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren, de volgende vragen stellen:
1. Hebben leden van uw bestuur deelgenomen aan het colloquium van 16 december 2019?
2. Werden aanspreekpunten handistreaming aangeduid? Zo ja, waar (besturen, andere)?
3. Welke denkpistes en/of vorderingen werden gemaakt op het vlak van toegankelijkheid?
4. Inzake de kosten en financieringsbronnen, en wat uw eigen bevoegdheden betreft, welke bedragen van de begrotingen werden uitgetrokken voor de inachtneming van handicaps?
5. Wat uw eigen bevoegdheden betreft, werden er statistische gegevens verzameld? Zo ja, welke en door wie? Zijn er eventueel indicatoren aan het licht gekomen?
 
 
Antwoord    Op 16 december heeft het colloquium ‘Handistreaming, partout et surtout, overal en vooral’ plaatsgevonden in het Brussels Parlement. Dit colloquium vormde onder meer een gelegenheid om de balans op te maken van de uitdagingen van de Handistreaming en de Handistreamingreferenten, de implementatie ervan in de ministeriële kabinetten en de besturen, alsook van de vooruitgang die geboekt moet worden op het vlak van de toegankelijkheid van gebouwen, het vervoer, straten en parken, woningen, websites, enz.

Met de Handistreaming bereiden we de maatschappij van morgen voor door in alle beleidsvormen en projecten rekening te houden met handicaps, door middel van een preventieve, transversale en systematische benadering, om mensen met een handicap in staat te stellen een volwaardige rol te spelen in de maatschappij.

In uw hoedanigheid van lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor het gezondheids- en welzijnsbeleid, EN wat de Handistreaming betreft in de domeinen die onder uw bevoegdheid vallen:

1. Hebben er leden van uw bestuur deelgenomen aan het colloquium van 16 december 2019?

2. Zijn er Handistreamingreferenten aangeduid? Zo ja, waar (besturen, andere)?


3. Welke zijn de denkpistes en/of gemaakte vorderingen op het vlak van toegankelijkheid?

4. Betreffende de kosten en de financieringsbronnen, en wat uw eigen bevoegdheden betreft, welke begrotingsbedragen zijn gereserveerd voor het in aanmerking nemen van handicaps?
5. Wat uw eigen bevoegdheden betreft, zijn er statistische gegevens verzameld? Zo ja, welke en door wie? Zijn er eventueel indicatoren vastgesteld?1. Twee medewerkers van Iriscare, dienst Personen met een handicap, hebben het colloquium ‘Handistreaming, partout et surtout, overal en vooral ‘ bijgewoond.

2. De ordonnantie houdende integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewoonlijk de ordonnantie ‘Handistreaming’ genoemd, is op 23 december 2016 goedgekeurd. Dat is dus net iets meer dan drie jaar geleden.

De opvallende evolutie van het institutionele landschap van de GGC in de afgelopen jaren, de overdracht van bevoegdheden van de federale overheid aan de GGC en de overname ervan door Iriscare op 1 januari 2019 hebben ertoe geleid dat sommige bepalingen van de ordonnantie achterhaald zijn en dus moeten worden aangepast.

Immers, aangezien het beleid voor personen met een handicap binnen het actieterrein van Iriscare valt, zou Iriscare moeten worden opgenomen in het wetgevingskader en zou de openbare dienst die belast is met de opvolging van de Handistreaming binnen de GGC (Iriscare of de Diensten van het Verenigd College) moeten worden geïdentificeerd.

De ordonnantie schrijft ook voor dat het ontwerpplan en het ontwerpverslag worden voorgelegd aan de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, afdeling Instellingen en diensten voor gehandicapte personen. Deze afdeling is echter opgeheven bij de ordonnantie van 25 april 2019 houdende diverse betalingen betreffende gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag.

In deze context zijn de Handistreaming-referenten nog niet als zodanig aangewezen binnen Iriscare, maar de dienst Personen met een handicap werkt actief aan dit dossier.

3. Op het gebied van toegankelijkheid is Iriscare voor zijn website een
Anysurfer-certificeringstraject gestart. Hiervoor heeft Iriscare een beroep gedaan op de diensten van Blindenzorg Licht en Liefde vzw. De afdeling Communicatie van Iriscare voert momenteel de nodige aanpassingen uit zodat de website van Iriscare voldoet aan de eisen van het Anysurfer-label.

Wat het Iriscare-gebouw betreft, zijn er verschillende aanpassingen gedaan om de toegang tot het gebouw te vergemakkelijken voor mensen met een handicap (lift aan de ingang in de Belliardstraat, toegangshelling aan de ingang in de Trierstraat, installatie van een onthaalbalie die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, indiening van aanvragen voor parkeerplaatsen voor gehandicapten in de omgeving van Iriscare (de plaatsen zijn verkregen), installatie van PMB-toiletten op de benedenverdieping, aanduiding van een plaats die specifiek voorbehouden is voor een scooter voor gehandicapte personen, enz.).

4. Op het niveau van het door Iriscare gevoerde beleid dat rechtstreeks gericht is op personen met een handicap, kunnen de in de bijgevoegde tabel vermelde basisallocaties en begrotingskredieten worden geïdentificeerd.

5. Wat de statistische gegevens betreft, zijn de meeste gegevens voor 2019 nog niet beschikbaar.

Voor de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden waren er op 31 juli 2019 7.284 begunstigden (Bron: FOD Sociale Zekerheid - DG Gehandicapten).

Wat de instellingen die diensten aan personen met een handicap aanbieden betreft, zijn er (Bron: Iriscare, dienst Instellingen voor personen met een handicap en bejaarde personen):
- 167 plaatsen die worden gefinancierd voor verblijven in instellingen
- 265 plaatsen in dagcentra
- 100 plaatsen voor begeleid wonen
- 72 begunstigden van de hulp verstrekt door een van de diensten voor Hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven.

Voor de andere maatregelen die onder de bevoegdheid van Iriscare vallen, aangezien het statuut van ‘persoon met een handicap’ geen voorwaarde is om voor deze maatregelen in aanmerking te komen, wordt dit statuut dus niet als zodanig geregistreerd. Bijgevolg zijn er over dit onderwerp geen gegevens beschikbaar. Dit is met name het geval voor mobiliteitshulpmiddelen, waarbij alleen rekening wordt gehouden met de functionele beperking en niet met het feit of de persoon als persoon met een handicap is erkend, of voor andere gezondheidsmaatregelen waarbij bepaalde specifieke functionele beperkingen in aanmerking worden genomen om de maatregel te kunnen genieten. Dit gezegd zijnde, zou het nuttig zijn om na te denken over dit onderwerp met het oog op de Handistreaming.

Annexe :

Bijlage:

AB

BA

Crédits budgétaires (Initial 2020)

Begrotingskredieten (Initieel 2020)

Subventions de fonctionnement aux institutions agrées pour personnes handicapées (secteur privé : associations)

Werkingssubsidies aan erkende instellingen voor personen met een handicap

(privésector: verenigingen)

03.001.31.16.3432

16.280.000 (B)

16.472.000 (C)

Subventions de fonctionnement aux institutions agrées pour personnes handicapées (secteur public : CPAS)

Werkingssubsidies aan erkende instellingen voor personen met een handicap

(openbare sector: OCMW)

03.001.31.17.3432

2.267.000 (B)

2.408.000 (C)

Subvention de fonctionnement pour le logement accompagné

(secteur privé : associations)

Werkingssubsidie voor begeleid wonen

(privésector: verenigingen)

03.001.31.18.3432

967.000 (B)

1.022.000 (C)

Subvention de fonctionnement pour le logement accompagné

(secteur public : CPAS)

Werkingssubsidie voor begeleid wonen

(openbare sector: OCMW)

03.001.31.19.3432

967.000 (B)

1.022.000 (C)

Subvention de fonctionnement aux services d'aide aux actes de la vie journalière

Werkingssubsidie aan diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven

03.001.31.20.3432

4.532.000 (B)

4.630.000 (C)

Subvention de fonctionnement à des associations privées pour des initiatives dans le secteur des handicapés

(secteur privé : associations)

Werkingssubsidie aan privéverenigingen voor initiatieven in de sector van personen met een handicap

(privésector: verenigingen)

03.001.38.02.3132

1.164.000 (B)

1.320.000 (C)

Interventions pour les aides à la mobilité - bandagistes

Tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen - bandagisten

03.002.31.02.3432

5.968.000 (B)

5.968.000 (C)

APA - Allocation pour l'aide aux personnes âgées

THAB - Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

03.002.31.03.3432

29.578.000 (B)

29.578.000 (C)