Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de follow-up bij de verzorging van bewoners in de RH’s en RVT’s en de steun aan het verzorgend personeel.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 102)

 
Datum ontvangst: 15/04/2020 Datum publicatie: 16/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op het ogenblik van schrijven blijven veel burgers zich vragen stellen over de maatregelen die worden genomen in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen en die het mogelijk zouden maken om tegemoet te komen aan de explosie van de huidige behoeften.

Die behoeften hebben zowel betrekking op de noodzaak om een optimale verzorging van de patiënten en bewoners te verzekeren – in geval van vermoedelijke besmetting met COVID-19 bijvoorbeeld – als op de maximale steun die moet worden geboden aan het verzorgend personeel in deze bijzondere context.

Kunt u preciseren welke voorzieningen, protocollen en andere maatregelen werden ingevoerd en meegedeeld aan alle RH’s en RVT’s onder uw toezicht, die het mogelijk zouden maken om tegemoet te komen aan de volgende situaties:

- Welke procedures werden aan het personeel van de RH’s en RVT’s meegedeeld voor het geval dat een van de bewoners en/of verzorgers vermoedelijk besmet is met COVID-19?

- Hebben de RH’s en RVT’s onder uw toezicht voldoende verzorgend personeel om tegemoet te komen aan de verzoeken van de bewoners en patiënten?

- Welke acties hebt u op gang gebracht om steun te bieden aan de rusthuizen waarvoor het onmogelijk zou zijn om hun taak behoorlijk uit te voeren, zoals vandaag het geval is in ten minste één rusthuis in Brussel?

- Wat is de procedure wanneer een bewoner en/of verzorger positief test op COVID-19 of wanneer een geval van besmetting wordt vermoed? Wordt systematisch een overplaatsing naar een ziekenhuisinstelling aangeraden?

- Kunt u ons garanderen dat het beschermingsmateriaal in de RH’s en RVT’s voldoende is? Zo niet, zullen de bestellingen die Iriscare heeft geplaatst het mogelijk maken om daaraan te voldoen binnen een redelijke termijn?
 
 
Antwoord    Inzake de procedures die werden meegedeeld aan ROB- en RVT-personeel in het geval van een vermoedelijke COVID-19-besmetting van een van de bewoners en/of zorgkundigen:

In overleg met de federaties en vakbondsorganisaties heeft Iriscare circulaires gepubliceerd en meegedeeld met precieze richtlijnen voor rusthuizen.

Deze richtlijnen, die gebaseerd zijn op de instructies van Volksgezondheid, werden al meerdere malen geactualiseerd, met name naar aanleiding van de Verklaring van de Eerste Minister van woensdag 15 april, die voorziet in de mogelijkheid van bezoeken aan ROB-RVT’s.


Inzake de aanwezigheid van voldoende zorgkundig personeel in de ROB's en RVT's:

Het valt niet te ontkennen dat de werkdruk van het personeel zeer hoog is en dat een aanzienlijk aantal personeelsleden zelf hun baan heeft moeten opgeven omdat ze besmet waren met COVID-19.

De situatie is soms erg verschillend in functie van het betrokken rusthuis.

Daarom hebben Iriscare en de Diensten van het Verenigd College sinds het begin van de epidemie ten minste om de twee dagen contact gehad met alle instellingen.

Deze regelmatige contacten met de directie van elk rusthuis maken het mogelijk om de balans op te maken en op de hoogte te blijven van elke moeilijke situatie of behoefte aan ondersteuning die aanleiding zou kunnen geven tot een van de hieronder genoemde acties.

Vanaf 20 maart, werd een structurele samenwerking met de Diensten van het Verenigd College, Dienst Preventie-Gezondheid, opgezet en sinds 30 maart worden er dagelijks vergaderingen van de Dienst Preventie-Gezondheid van Iriscare georganiseerd.

Op 6 april, werd een crisismanagementconsultant aangeworven voor de sturing van het "Actieplan voor Rusthuizen en Rust- en Verzorgingstehuizen".

Tijdens de coördinatievergaderingen, is het de bedoeling om de balans op te maken van de meest getroffen instellingen, de situatie van dag tot dag te evalueren, de prioriteiten voor de te nemen maatregelen vast te stellen en te zorgen voor de communicatie.


Inzake de steun aan Rusthuizen die niet in staat zouden zijn om hun opdracht naar behoren uit te voeren:

De acties zijn divers van aard:

- Ondersteunende teams van Artsen zonder Grenzen om te helpen bij de uitvoering van preventieve en gezondheidsmaatregelen. AZG kan ook psychologische ondersteuning bieden (de eerste interventie van AZG dateert van 21 maart; sindsdien hebben zo'n 50 ROB-RVT’s de steun van dergelijke teams genoten. De drie huidige AZG-teams worden versterkt door een team van het Rode Kruis en een MMF-team dat door AZG wordt opgeleid en volgens dezelfde methode zal werken. AZG en het Rode Kruis hebben instrumenten ontwikkeld (e-learning, posters, enz.) die zij sinds 11 april ter beschikking hebben gesteld van de instellingen;

- Steun van de FBHAV aan rusthuizen met medische problemen die de behandelende en coördinerende artsen niet aankunnen of in zuivere ROB's waar er geen coördinerende en adviserende arts aanwezig is. De FBHAV kwam voor het eerst tussen op 27 maart. De interventiecriteria en -methodologie werden verfijnd;

- Psychologische ondersteuning. Buiten de door AZG verleende steun, worden de instellingen die om steun vragen doorverwezen naar de diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg;

- Interventie door een team van ambulanciers van het leger. Iriscare heeft ook het aanbod van Defensie aanvaard, die 6 teams (3 NL en 3 FR) beschikbaar heeft gesteld voor rusthuizen in het hele land. Twee Brusselse instellingen genieten momenteel deze steun;

- Interventie door een logistiek team van het leger; tot op heden werd deze ondersteuning nog niet geactiveerd;

- Mobiel team van de GGC: Op maandag 13 april 2020, werd een gewestelijke hoofdverpleegkundige aangeworven. Zijn belangrijkste opdracht is het opzetten van mobiele teams met verpleegkundigen en zorgkundigen en het inplannen van de inzet van deze teams binnen de instellingen waar behoeften werden vastgesteld.

Samenstelling van de mobiele teams: Er werden talrijke pistes onderzocht voor de aanwerving van de personen die nodig zijn om de mobiele teams op te zetten (overheidsinstellingen, ngo's, uitzendbureaus, hogescholen, ziekenhuizen, enz.). Uiteindelijk werden de mobiele teams samengesteld met:

- vrijwilligers die zijn opgenomen op de door Iriscare aangemaakte lijst;
- uitzendkrachten;
- personeelsleden van een erkende vzw die door de GGC werd erkend als thuiszorgdienst.

In totaal werden of worden momenteel 18 personen ingezet op het werkveld.

Behoeften van de instellingen: Naast de regelmatige contacten die worden opgenomen door de "contactcel", neemt de gewestelijke hoofdverpleegkundige contact op met de Brusselse instellingen en evalueert hij op basis van de door de "coördinatiecel" vastgestelde criteria de personeelsbehoeften. Indien nodig, gaat hij ter plaatse en ontmoet hij de directies en andere mogelijke belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld het leger).

Per 27 april 2020, hebben 6 instellingen bijstand genoten.

Daarnaast heeft Iriscare een
vrijwilligersplatform ontwikkeld om zorgkundige professionals bij elkaar te brengen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor de ROB-RVT’s in nood vanwege de werkdruk en het ziekteverzuim van hun personeel.

Dit platform, dat toegankelijk is op de website van Iriscare, wordt beheerd door de Communicatiedienst en heeft veel succes (meer dan 900 vrijwilligers hebben zich al geregistreerd).

In dit verband, heeft Iriscare ook contact opgenomen met Fedris en probeert zij de situatie van de vrijwilligers te verduidelijken zodat deze laatsten een dekking kunnen genieten tegen de risico's op infectieziekten.

De afdeling HR van Iriscare heeft het initiatief genomen om contact op te nemen met de vrijwilligers zodat zij de lijsten kon actualiseren, een eerste contact met hen kon hebben en er zeker van kon zijn dat deze vrijwilligers nog steeds beschikbaar waren en klaar stonden om in de ROB-RVT's te werken met COVID-gevallen en dus in een moeilijke context.

Deze bijgewerkte lijst werd meegedeeld aan de instellingen met de meest dringende behoeften.

De Communicatiedienst heeft een systeem voor automatische actualisering opgezet. Tot slot, werd ook contact opgenomen met de ULB om gebruik te kunnen maken van de diensten van studenten geneeskunde, kinesitherapie, osteopathie, tandheelkunde, farmacie, volksgezondheid, maar ook verpleegkunde en verloskunde.

De pool van vrijwilligers bestaat momenteel uit 450 personen die daadwerkelijk bereid zijn om in de ROB-RVT’s te werken.


Inzake de procedure die wordt toegepast wanneer een bewoner en/of zorgkundige positief heeft getest op COVID-19 of wanneer een geval van besmetting wordt vermoed:

Op 15/04/2020, heeft Iriscare na overleg met de federaties en de vakbonden, een circulaire meegedeeld over de praktische uitvoering van de federale screeningcampagne voor COVID-19 in ROB-RVT’s.

In deze circulaire wordt de te volgen procedure in het geval van een positieve test in detail uiteengezet.

- Voor bewoners die positief testen geldt samengevat het volgende:

* een cohorte moet worden georganiseerd;
* de bewoner moet gedurende 14 dagen na het optreden van de symptomen worden geïsoleerd;
* de bewoner moet een chirurgisch masker dragen bij het verlaten van de kamer/cohorte.

Het komt de directie van de instelling toe om in overleg met de familie en de behandelende arts te beslissen of een bewoner al dan niet in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

- Voor personeel dat positief test geldt samengevat het volgende:

In geval van milde symptomen en als de noodzaak van de dienst dat vereist, wordt het werk voortgezet wordt een chirurgisch masker gedragen tot het einde van de symptomen en minstens tijdens 14 dagen;

Anders of in geval van belangrijkere symptomen (nieuw en acuut luchtwegsyndroom, dat gepaard gaat met een lichaamstemperatuur van meer dan 38°C), mag de betrokken persoon niet meer werken in het ROB-RVT tot op de op zijn/haar medisch getuigschrift opgenomen einddatum.


Inzake de beschermingsmiddelen in ROB’s en RVT’s en de bestelling ervan:

Iriscare heeft vanaf 7 maart pogingen ondernomen om het nodige materiaal te verkrijgen met het oog op de verdeling ervan binnen de instellingen die onder de bevoegdheid van de GGC vallen.

Het e-mailadres
facility@iriscare.brussels en een speciaal telefoonnummer dat gekoppeld is aan een mobiele telefoon, werden gecreëerd en worden gecontroleerd door de Dienst Facility.

Hiertoe heeft Iriscare, hetzij materiaal verkregen van de federale overheid, hetzij zelf bestellingen geplaatst in China of zelfs in Brussel (Citydev, Ceria).

We hebben ook giften ontvangen (van een hotelschool, de UCB en verschillende personen die stoffen maskers hebben genaaid of ons maskers hebben overgemaakt die zij in hun bezit hadden).

We nemen ook deel aan de interfederale taskforce van minister Debacker die sinds 18 maart elke avond bijeenkomt en we hebben ook een samenwerking opgestart met Hub.brussels.

In dit verband, werd een ontwerpovereenkomst gesloten tussen Iriscare en Hub.brussels met het oog op de vaststelling van de samenwerking inzake de bevoorrading met medische materiaal aan Iriscare en de DVC, maar ook aan de gemeentebesturen, OCMW's en andere instellingen van het BHG, de COCOF en de COCON.

Hub.Brussel zou in dit kader een faciliterende rol spelen door de markt te helpen prospecteren, maar het is Iriscare die de eigenlijke opdrachten zou blijven gunnen en zou instaan voor de verdeling.

De Overeenkomst zal worden voorgelegd aan het Verenigd College zodat de andere Brusselse instellingen ook gebruik kunnen maken van de tijdelijke opdracht van Iriscare.

Iriscare zal een speciale dotatie genieten voor de financiering van deze opdracht die waarschijnlijk zelfs zal worden uitgebreid tot de aankoop van maskers voor burgers.

We blijven in afwachting van de exacte beslissing van de Brusselse regering en het Verenigd College over deze aangelegenheid.

Binnen de ROB-RVT-sector werd het volgende materiaal verdeeld:

- chirurgische maskers: 771.750;
- stoffen maskers: 13.900;
- KN95: 28.206;
- schorten: 28.206;
- gezichtsbeschermers: 4.744;
- gel: 780.

We hebben ook voorzien in punctuele leveringen in het kader van dringende verzoeken, met name op de vooravond van weekends (onze ROB-RVT’s Archambeau, Mettewie, enz.).