Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het screeningplan voor de Brusselse RH en RVT.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 103)

 
Datum ontvangst: 16/04/2020 Datum publicatie: 16/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de informatie waarover wij beschikken, werd op woensdag 15 april beslist tot een massale screening voor Covid-19 gevallen in alle rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen in het land.

Hiervoor zou het Waals Gewest bijna 66.700 tests hebben gekregen en het Brussels Gewest 19.300 tests. Kennelijk zijn de screeningprocedures verschillend naar gelang van de door de Gewesten bepaalde procedures.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Ten eerste, hoeveel tests zijn volgens u nodig voor al het personeel en de bewoners van de Brusselse RH en RVH die het Brussels Gewest telt? Volstaan 19.300 tests voor de 146 Brusselse RH en RVH? Zo niet, hoeveel meer tests zouden dan nodig zijn voor alle bewoners en leden van het verzorgingspersoneel?

- Van de 146 Brusselse RH en RVH in het Brussels Gewest, hoeveel Iriscare-inrichtingen hebben trouwens werkelijk contact opgenomen om deze tests uit te voeren?

- Worden verdere leveringen van tests verwacht? Zo ja, hoeveel en binnen welke termijn kunnen zij worden geleverd?

- Welke selectiecriteria werden gehanteerd en door wie moet dit screeningsplan worden uitgevoerd? Als deze criteria betrekking hebben op de mate van urgentie, op welke basis wordt deze dan bepaald en/of gemeten?

- Hoe zal Iriscare de verdeling van de 19.300 tests tussen bewoners van RH en RVT en hun gezondheidspersoneel regelen?

- Houdt de ingestelde screeningsprocedure rekening met de screening van mensen - bewoners of verzorgingspersoneel - die geen symptomen vertonen?

- Zal het beschikbare aantal tests voldoende zijn voor het logistiek en administratief personeel dat in de Brusselse RH en RVT werkt? Hoeveel extra tests zouden nodig zijn om de screening van dit personeel uit te voeren?

- Welke procedure zal worden toegepast op het gebied van isolatie en zorg zodra een persoon een positieve diagnose voor het coronavirus heeft gekregen?

- Tot slot, welke termijn is nodig om het testresultaat mee te delen aan de geteste personen? Hoe wordt in de huidige procedure rekening gehouden met de beweging - en dus het risico van verspreiding - van de geteste personen voordat hun status wordt bevestigd?
 
 
Antwoord    Momenteel zijn 137 ROB’s-RVT’s erkend door de GGC. In totaal zijn er voor deze sector ongeveer 20.000 testen geleverd door de federale overheid. Deze hoeveelheid is voldoende gebleken om de hele sector, d.w.z. de bewoners en het personeel, te testen.


Instellingen die door Iriscare zijn gecontacteerd om deze screenings uit te voeren:

De screening in de instellingen is in fasen georganiseerd, naargelang de beschikbaarheid van testen op federaal niveau.

Fase 1 - van 8 tot en met 10 april: 12 ROB’s-RVT’s ontvingen testen. Ze werden met voorrang geselecteerd omdat ze op dat moment het grootste aantal COVID-19-gevallen hadden.

Fase 2 - van 13 tot en met 17 april: 31 instellingen ontvingen testen. Ook deze instellingen werden geselecteerd op basis van hun grote aantal COVID-19-gevallen.

Fase 3 - van 20 tot en met 26 april: 52 ROB’s-RVTs, die geselecteerd werden volgens dezelfde logica, met toevoeging van de instellingen die nog niet door de epidemie waren getroffen (geen vermoedelijke of bevestigde COVID-19-gevallen) en 13 getroffen instellingen uit andere sectoren (instellingen voor personen met een handicap, FGC-GGC-instellingen, PVT’s en een NEHS).

Fase 4 - van 27 april tot en met 4 mei
: de 42 resterende ROB’s-RVT’s kregen testen.

Toen het aantal door de federale overheid geleverde testen van slechte kwaliteit of ontoereikend bleek voor sommige instellingen, heeft Iriscare de levering van bijkomende testen georganiseerd, dankzij een voorraad die door de federale overheid rechtstreeks aan Iriscare werd geleverd. Die voorraad bestaat sinds 24 april.

Op dit moment zijn alle ROB’s-RVT’s getest.

Leveringen van screeningsmateriaal:

Voor andere sectoren hebben er nog twee andere screeningsfasen plaatsgevonden.

Fase 5 - van 5 tot en met 8 mei
: alle serviceresidenties, IBW’s en GGC-PVT’s startten met screenen. Bepaalde daklozencentra en sommige FGC-instellingen (verblijfscentra voor personen met een handicap, revalidatiecentrum l’Equipe, enz.) werden ook betrokken bij deze vijfde fase.

Fase 6 - van 11 tot en met 12 mei:
bij deze fase kwamen de GGC-revalidatiecentra aan de beurt, naast de GGC-verblijfscentra voor personen met een handicap en de eraan verbonden dagcentra, enkele instellingen voor daklozen en enkele FGC-instellingen (gehandicaptensector).

Fase 7 wordt momenteel voorbereid. Deze fase zou uitsluitend bestemd zijn om daklozenvoorzieningen te testen.


Voor de selectiecriteria die zijn gebruikt en door wie om dit screeningsplan uit te voeren:

Zie vraag 2.

Verspreiding door Iriscare van de 19.300 testen (ROB- en RVT-bewoners - zorgpersoneel):

Zoals aangegeven in de omzendbrief van Iriscare met de praktische implementering van de federale COVID-19-screeningcampagne in de ROB’s-RVT’s, bijgewerkt op 6 mei 2020, is het de bedoeling om alle bewoners en alle medewerkers te testen.

Gezien het gemak waarmee het virus wordt overgedragen en het aantal rusthuizen dat al is getroffen, is het testen van bewoners en werknemers bedoeld om een beter beeld te krijgen van de circulatie van het virus in de instelling.

Screeningsprocedure: bewoners of zorgpersoneel zonder symptomen:

Zoals hieronder vermeld, is het de bedoeling om iedereen te testen. Alle categorieën van het rusthuispersoneel kunnen worden getest, ongeacht het statuut: contractueel personeel, uitzendkracht, personeel in opleiding, vrijwilliger, enz.

Als het aantal testen dat door de federale overheid werd aangeleverd echter niet voldoende is, wordt in de omzendbrief de volgende prioriteit voor de testen voorgesteld:

· Categorie 1: het zorgpersoneel, met inbegrip van stagiairs, met symptomen (verkoudheid, hoest, keelpijn, enz.) dat sinds het begin van de symptomen nog niet positief heeft getest, met inbegrip van het arbeidsongeschikt personeel op het ogenblik van de testen, op de dag dat het opnieuw aan het werk gaat;
· Categorie 2: de bewoners met symptomen (verkoudheid, hoest, keelpijn, enz.) die nog niet positief hebben getest sinds het begin van de symptomen;
· Categorie 3: het zorgpersoneel zonder symptomen;
· Categorie 4: het niet-zorgpersoneel (al dan niet met symptomen) dat in contact komt met patiënten;
· Categorie 5: de bewoners zonder symptomen;
· Categorie 6: het niet-zorgpersoneel met symptomen dat in contact komt met de rest van het personeel.

Afwezig personeel zonder doktersattest moet ook getest worden.

Afwezig personeel met een doktersattest moet zich laten testen voordat het opnieuw aan het werk gaat.

Als er testen overblijven, kan het personeel dat minstens 14 dagen voordien positief testte en het personeel dat drie dagen voordien negatief testte, opnieuw worden getest.

Aantal beschikbare testen:
Zie vraag 6.

Procedure die wordt toegepast in termen van afzondering en verzorging in het geval van een positieve diagnose:

De resultaten zullen alleen nuttig zijn als ze binnen de instelling een cohortzorg in gang zetten. Dit berust op de volgende logica, die ook wordt weergegeven in de tabellen onderaan het document.

In de mate van het mogelijke:

- moet eerst het personeel dat positief heeft getest op COVID-19 en dat asymptomatisch of licht symptomatisch is, de bewoners behandelen die positief hebben getest op COVID-19;
- behandelt het personeel dat negatief heeft getest op COVID-19, de bewoners die negatief hebben getest op COVID-19.

Als een geteste persoon negatief is, moet die daarna enkel opnieuw worden getest als bij hem of haar symptomen van het virus worden waargenomen. Als u vandaag negatief bent, kunt u wel degelijk besmet zijn zonder dat dit door de test is gedetecteerd of u kunt besmet raken enkele ogenblikken nadat de test is uitgevoerd. Daarom is het belangrijk de hygiëneregels te blijven toepassen.

Wanneer de resultaten gekend zijn, kan het dat de door Iriscare en de Diensten van het Verenigd College opgezette mobiele teams, of de teams van Artsen zonder Grenzen, specifieke raad en ondersteuning zullen bieden voor de invoering van dit cohortbeleid.

De personeelsleden met weinig (een verkoudheid) of geen symptomen en die positief zouden hebben getest, wordt verzocht te blijven werken als hun gezondheidstoestand het toelaat én de behoeften van de dienst dat vereisen. Instellingen die personen huisvesten, moeten immers het welzijn van de bewoners waarborgen en hun de nodige diensten verlenen om hun gezondheid en welzijn te garanderen. Bijgevolg, en voor zover er geen alternatief is, heeft het handhaven van de dienstverlening voorrang op het beperkte risico, gezien de genomen voorzorgsmaatregelen, om de ziekte over te dragen. Nieuwe personen inzetten ter vervanging van positieve personen in het rusthuis zal het risico op het overdragen van de ziekte verhogen.

Al deze maatregelen zullen verder worden uitgewerkt in een omzendbrief die momenteel wordt voorbereid.

Daarnaast is op 16 april binnen Iriscare een cel ‘testing’ opgericht. Deze cel bestaat momenteel uit twee artsen, een verpleegkundige, een administratief medewerker en een door de DVC aangeworven projectleider en heeft als algemene opdracht om de screening op het terrein uit te voeren. Een van de opdrachten van deze cel is om contact op te nemen met de referentiearts of coördinerend arts wanneer de testresultaten bekend zijn, om te bespreken welke actie nodig is (cohortzorg, verwijdering, bijkomende hygiënemaatregelen, enz.) en te vragen of hier hulp bij nodig is; AzG kan namelijk ondersteuning bieden om de maatregelen die na de testresultaten nodig zijn, uit te voeren.

Tijd die nodig is om het resultaat van de test mee te delen aan de geteste personen:

De resultaten zullen in principe 48 tot 72 uur na verzending aan het lab beschikbaar zijn.

Alle instructies en procedures om het risico op verspreiding te beperken, worden uitvoerig beschreven in de verschillende omzendbrieven en veelgestelde vragen die beschikbaar zijn op de website van Iriscare.