Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende coördinerende artsen en verwijzende artsen in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 203)

 
Datum ontvangst: 01/09/2020 Datum publicatie: 21/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 01/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de circulaire van Iriscare die de instructies voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen met betrekking tot de preventie van en reactie op een tweede Covid-19-golf bevat, staat dat de coördinerende en raadgevende arts of de verwijzende arts de maatregelen moet aanpassen aan de reële situatie. Daarover had ik u graag de volgende vragen gesteld:

In de 142 door de GGC erkende RH’s/RVT’s:

- Hoeveel rusthuizen beschikken thans over een coördinerende en raadgevende arts?

- Hoeveel rust- en verzorgingstehuizen beschikken thans over een coördinerende en raadgevende arts?

- Hoeveel rusthuizen beschikken thans over een vaste verwijzende arts?

- Hoeveel rust- en verzorgingstehuizen beschikken thans over een vaste verwijzende arts?

- Als er geen coördinerende en raadgevende arts of verwijzende arts kan worden gevonden, welke ondersteuning kan Iriscare dan bieden aan de RH’s/RVT’s?
 
 
Antwoord    De vragen hebben betrekking op de effectieve aanwezigheid van een Coördinerende en Raadgevende Arts per rusthuis, enerzijds, en per Rust- en Verzorgingstehuis, anderzijds.
In dit verband, dient eraan te worden herinnerd dat de verplichting om over een Coördinerende en Raadgevende arts te beschikken gebaseerd is op het Koninklijk Besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging.

Zij is dus alleen van toepassing op Rusthuizen met "Rust- en Verzorgingshuis"-bedden ("RVT-bedden").

Rusthuizen die geen RVT-bedden hebben en dus alleen over "Rusthuisbedden voor bejaarden" (ROB-bedden") beschikken, zijn niet onderworpen aan een dergelijke wettelijke verplichting.

Desalniettemin, moeten zij procedures vaststellen voor de preventie van infecties in het kader van de zorgverlening, dit in toepassing van artikel 149 van het Besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen.

In dit kader, moet elke instelling van dit type een arts hebben die aldus "Referentiearts" wordt genoemd en die een vergelijkbare functie heeft als de Coördinerende en Raadgevende Arts.

Op heden, zijn er 28 Rusthuizen met uitsluitend ROB-bedden en 110 Rusthuizen met zowel ROB- als RVT-bedden, waardoor er in het totaal dus 138 voorzieningen zijn.

Iriscare beschikt over een samenvattend en actueel bestand per instelling (Rusthuizen met RVT-bedden en Rusthuizen met uitsluitend ROB-bedden) met de naam en contactgegevens van elke instelling, en van de Coördinerende en Raadgevende Arts of van de Referentiearts voor elke instelling.

Deze gegevens worden ook opgevolgd en gecontroleerd door de Inspectiedienst van de Diensten van het Verenigd College.

Wat betreft de ondersteuning die Iriscare kan bieden in geval van moeilijkheden bij het vervangen van een Coördinerende en Raadgevende Arts of Referentiearts, of zelfs in het kader van het beantwoorden van specifieke verzoeken, neemt deze de volgende vorm aan:
- contactopname met de FAMGB (Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles - Federatie van de Brusselse HuisArtsen Verenigingen), die als huisartsenkring helpt bij het vinden van kandidaten voor de functie. Als het gaat om Nederlandstalige dossiers, geeft zij deze door aan haar Nederlandstalige tegenhanger, de Brusselse Huisartsenkring (BHAK) ;
- contactopname met de FAMGB en de BHAK op om waar nodig medisch advies te verlenen;
- mogelijkheid om een beroep te doen op de Gezondheidsinspectie van de Diensten van het Verenigd College of op de Medische en Paramedische Cel die onlangs binnen Iriscare werd opgericht.

Tot slot, willen wij u informeren dat er sinds 1 september een Medische en Paramedische Cel werd opgericht binnen de Afdeling Zorginstellingsbeleid van Iriscare.

Samengevat, is deze Cel belast met de volgende taken:
- het beheer van de medische, verpleegkundige en paramedische aspecten binnen de instellingen die door de Afdeling worden beheerd;
- het ontwikkelen van een preventief gezondheidsbeleid, met inbegrip van de opsporingsstrategie in de instellingen, een beleid inzake het beheer van gezondheidscrisissen of andere crisissen (hittegolven, enz.) en een beleid inzake de zorgkwaliteit;
- het ondersteunen van de instellingen bij de uitvoering van deze beleidslijnen: het verstrekken van instrumenten, ondersteunende documenten (actieplan, ...), het organiseren van studiedagen, opleidingen, ... en het verlenen van advies over opleidingsplannen voor het personeel van de instellingen en diensten die door de Afdeling werden erkend.

Deze Cel richt haar acties in het kader van de Covid-19-crisis op de zorginstellingen die onder de bevoegdheid van Iriscare vallen, dit in coördinatie met de Diensten van het Verenigd College en met name de Cel Gezondheidspreventie, en de Inspectiedienst van de Directie die belast is met de Controle.

De Medische/Paramedische Cel bestaat momenteel uit :
- een directeur, een verpleger en een master in de Volksgezondheid;
- twee artsen.

Deze Cel maakt ook gebruik van de diensten van een Gewestelijke Hoofdverpleegkundige en van tijdelijke medewerkers die de ROB-RVT's ondersteunen door ter plaatse te gaan als dat nodig is.

Er zijn extra aanwervingen gepland om de Cel te versterken.