Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de communicatiecampagnes bestemd voor de Brusselaars over het belang van de barrière-handelingen.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 244)

 
Datum ontvangst: 15/10/2020 Datum publicatie: 12/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ingevolge de aanzienlijke verhoging van de Covid-19-besmettingen in onze hoofdstad en gevolg gevend aan de beslissing van de Brusselse regering de bars en de cafés te sluiten vanaf 23.00 uur, zou ik u graag de volgende vragen stellen:

- Kunt u de lijst geven van de communicatie-, sensibiliserings- en informatiecampagnes die gevoerd werden ten aanzien van de Brusselaars en Brusselaarsters tussen 16 februari 2020 tot heden betreffende de noodzaak de barrière-handelingen uit te voeren teneinde de verspreiding van het coronavirus in de hoofdstad tegen te gaan? Zou u zo vriendelijk willen zijn uw antwoord op te stellen in functie van de naam van de campagne, het doelpubliek, de toegekende bedragen, hun duur en de gebruikte communicatiekanalen.

- Werden de Brusselse gemeenten betrokken bij deze communicatiecampagnes? In voorkomend geval, via welke middelen en in welke vorm?

- Werden andere organismen, waaronder gewestelijke of van openbaar nut, hierbij betrokken? In voorkomend geval, via welke middelen en in welke vorm?
 
 
Antwoord    1/

Testing & Tracing communicatiecampagne :
- Uitrol op 26 juni van een grote Testing & Tracing bewustwordingscampagne. Doelstellingen: de afbouwmaatregelen doen slagen door de Brusselaars aan te moedigen actief deel te nemen aan de opvolging van de contacten en door hen te wijzen op het belang van de voorzorgsmaatregelen. Doelgroep: de gehele Brusselse bevolking. Deze campagne werd tijdens de ganse zomer van 2020 voortgezet.
- Creatie van een
spot voor de sociale media in 8 talen (FR, NL, EN, AR, TU, IT, SP, RO). De spot verscheen meer dan 6,4 miljoen keer op Facebook/Instagram en bereikte 1,1 miljoen mensen
- Creatie van een
televisiespot, uitgezonden op de 3 RTBF-zenders en alle lokale Franstalige zenders (inclusief BX1). Uitzending 5 keer per dag tot 29 augustus.
- Creatie van een
radiospot in het Arabisch en Turks, uitgezonden op de radiozenders van deze gemeenschappen Arabel (gedurende 4 weken vanaf 5/8) en Gold FM (gedurende 4 weken vanaf 22/8);
-
Digitale affiches in de Brusselse metro-stations (tot 23 augustus);
- Creatie van een
didactische flyer in 8 talen en verspreiding (100.000 exemplaren) naar huisartsen, apotheken, laboratoria, ziekenhuizen, ziekenfondsen, gemeenten, medische huizen, OCMW’s. De huisartsen ontvingen ook de meertalige flyers in digitale versie voor hun patiënten die niet vloeiend FR/NL spreken;
- Uitbrengen van een
speciale "Covid-19" editie van het tijdschrift Bruxelles Santé Info (onder leiding van COCOF). Verspreiding onder het netwerk van vzw’s die actief zijn op het gebied van gezondheidsbevordering en sociale cohesie (via de vzw Question santé);
- Budget voor de campagne: € 104.000.

“Merci-Bedankt" communicatiecampagne :
- Lancering op 2/10 van een "veerkracht"-campagne om de bevolking te bedanken voor de enorme inspanningen die sinds het begin van de gezondheidscrisis zijn geleverd, en om hen aan te moedigen deze inspanningen voort te zetten. De campagne "Merci-Bedankt", werd door de DVC ontworpen, illustreert de juiste voorzorgsmaatregelen (fysieke afstand houden, een masker dragen, handen wassen, zich laten testen) en richt zich tot alle bevolkingsgroepen: jongeren, ouders, senioren, werknemers, werkgevers, winkeliers, medisch personeel, enz.
- Communicatiekanalen: de campagne wordt uitgerold via de
sociale media FB/Instagram (1 à 2 spots per week), de MIVB-metro’s/trams/bussen, de buurtwinkels en apotheken, en binnenkort ook via externe affiches in de Brusselse openbare ruimte. Deze zal tot eind 2020, en waarschijnlijk ook daarna, lopen.
-
Voorlopig budget: € 40.000.

Covid Breakers communicatiecampagne :
- Ontwikkeling van een positieve en inclusieve campagne gericht op jongeren in Brussel (18-25 jaar). Het is de bedoeling te begrijpen wat jongeren afremt en motiveert om de maatregelen na te leven. Daarvoor werden diepgaande kwalitatieve enquêtes gehouden onder een panel van Brusselse jongeren. Vier communicatiecampagnes van de DVC werden aan deze jongeren voorgelegd om ervoor te zorgen dat de gebruikte boodschappen en het beeldmateriaal het juiste draagvlak zouden krijgen. De campagne, die door de ondervraagde jongeren werd aangeprezen, zal vanaf de week van 16 november via spots op de sociale media Instagram/FB worden getoond. Er werd ook ruimte voorzien in het studententijdschrift "Guidooh" (nummer 23/11) voor artikelen en advertenties.
- Na de huidige lockdown worden
nieuwe sensibiliseringsacties gepland door de DVC in het kader van de Covid Breakers-campagne: affiches in hogescholen en universiteiten (wanneer de campussen weer opengaan voor studenten), bij Kinepolis, borden in de handels- en horecazaken in de buurt van de campussen. Ten slotte zullen de gemeenten van het Brussels Gewest over straatanimatie (straattheater) beschikken om de jongeren op een speelse en ongekunstelde manier te doen inzien hoe belangrijk het is om de regels te respecteren. Hydroalcoholische gels zullen worden uitgedeeld om de jongeren te bedanken voor hun inzet om de regels te respecteren.
-
Voorlopig budget: € 67.000.


2/

- 23/06/2020 tot op heden: de DVC beheren een
"toolbox" voor de gemeenten met een lijst van links naar federaal en gewestelijk meertalig communicatiemateriaal (voorzorgs- en hygiënemaatregelen, psychologische aspecten...), sectorale procedures (onderwijs, vakantiekamp, arbeids-geneeskunde...) en wetteksten;
- 06/07/2020-31/07/2020: de digitale versies van de
flyers over testing & tracing worden ter beschikking gesteld van de gemeenten;
- 30/08/2020:
communicatiemateriaal over de terugkeer uit rode zones (flyers in 8 talen + FAQ in 2 talen + 1 videocapsule) wordt ter beschikking gesteld van de 19 gemeenten voor de gemeentekrant, beeldschermen en sociale media. De gemeenten deelden dit materiaal op hun beurt met hun sociaal-culturele en sportverenigingen en met de leiders van de verschillende leefgemeenschappen;
- 01/09/2020: met het oog op de uitwisseling van goede praktijken tussen de gemeenten, stellen de DVC aan de 19 gemeenten voor om nieuwe inwoners in te lichten over de
geldende regels bij hun inschrijving bij de dienst Bevolking. Het "Corona" Welcome pack bestaat uit de volgende documenten:
o Advies voor mensen die thuis geïsoleerd zijn en hun omgeving
o Verklarende fiche "Terugkeer uit een rode zone".
o Laatste update van de maatregelen van de NVR
o Deze documenten worden, volgens de talen die het meest vertegenwoordigd zijn in de gemeente, in verschillende talen aangeboden
- 13/10/2020: de DVC delen een
toolbox met communicatiemateriaal over de Coronalert app en de "Merci-Bedankt" bedankingscampagne uit. Het materiaal wordt ter beschikking gesteld van gemeenten, leefgemeenschappen en verenigingen op hun grondgebied; de arbeidsgeneeskunde om deze communicatie over te maken aan de bedrijven; universiteiten en hogescholen waar naar de contactpersonen van de studentenkringen wordt gevraagd; FEDASIL; de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst; de Vlaamse Gemeenschapscommissie (cultuur, sport, communicatie). Een tweetalige standaard motivatiebrief werd aan de toolbox toegevoegd;
- 15/10/2020: de DVC analyseren de
sensibiliseringsacties met de schepen voor sociale cohesie van Ganshoren en de “COVID-SPOC” van de gemeente. Hierbij wordt de naleving van de sectorale protocollen besproken om op dit niveau bewustmakingsacties uit te voeren. De gemeente verspreidt de "Bedankt"-affiches in de winkelstraten.


3/

-Iriscare
-Cocof
-BPV
-MIVB
-Visit Brussels
-Beroepsfederaties van artsen en apothekers
-Ziekenfondsen
-Gemeenten
-buurtwinkels
-collectiviteiten (scholen…)
-arbeidsgeneesheren
-hoge scholen en universiteiten
-FEDASIL
- de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst
- Ziekenhuizen en testcentra
-Enz.

Er werd met al deze organisaties en groepen die een tussenschakel vormen, contact opgenomen zodat zij zich actief inzetten om de campagnes van de DVC te verspreiden onder hun respectieve doelgroepen.