Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vorderingen op het gebied van inclusieve, solidaire woningen voor mensen met een handicap.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 448)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De versie in het Nederlands van deze vraag volgt zo snel mogelijk
 
 
Antwoord    Het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie heeft een cartografie ontwikkeld die de verschillende diensten en woonvormen oplijst die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorhanden zijn voor personen met een beperking, waaronder de inclusieve woonondersteuning. Deze initiatieven, zoals de gemeenschapswoning My Wish of de residentie Jaganda, staan vermeld onder de categorie ‘begeleid wonen’.

Gelijktijdig werd er zopas een gezamenlijke opdracht GGC-COCOF toegewezen om enerzijds een inventaris op te stellen van diensten bestemd voor personen met een beperking in het Brussels Gewest en anderzijds een behoeftenstudie uit te voeren voor personen met een beperking. Met deze studie wordt een dubbele doelstelling nagestreefd:
- Het bestaande aanbod analyseren volgens een reeks variabele sleutels (type beperking, aantal plaatsen, wachtlijsten, enz.), inclusieve woonondersteuning;
- De behoeften identificeren van personen met een beperking en bepaalde specifieke uitdagingen onderzoeken met betrekking tot het niet activeren van sociale rechten, het geen beroep doen op bestaande diensten en het niet deelnemen aan activiteiten (vrijetijdsactiviteiten, sport, wijkleven, enz.).

Deze studie helpt de diensten identificeren die ontwikkeld moeten worden en de acties die moeten gevoerd worden om beter in te spelen op de behoeften van personen met een beperking in het Brussels Gewest.

Ook langs Nederlandstalige kant is een dergelijke situatieanalyse gebeurd. Die is consulteerbaar via
https://kenniscentrumwwz.be/sites/default/files/bijlagen/Personen%20met%20een%20handicap%20in%20Brussel%20Situatieanalyse%202020.pdf


Sommige vormen van inclusief en solidair wonen beschikken over een erkenning. De gemeenschapswoning voor begeleid wonen My Wish bijvoorbeeld, die onderdak biedt aan jongvolwassenen met een lichte beperking en die ondersteuning biedt van professionelen, beschikt over een erkenning van de GGC als ‘diensten voor begeleid wonen’. Zij zijn allen onderworpen aan een regelgevend kader en genieten van een organische financiering.

De solidaire residentie Jaganda, die onderdak biedt aan 10 personen met beperkte mobiliteit, 6 valide gezinnen en studenten, werd eerst als pilootproject ontwikkeld. Sinds 1 januari 2020 geniet de residentie van een erkenning en een organische subsidie van de COCOF.
Deze initiatieven kunnen eveneens aanvragen voor facultatieve subsidies indienen bij de betrokken overheidsdiensten (Iriscare indien de dienstverlening tweetalig is en dienst Phare voor Franstalige diensten).

Wij zullen ook nadenken over de mogelijkheden om het bestaande regelgevend kader te wijzigen op basis van de inventaris van het aanbod en de hieronder voorgestelde behoeftenstudie van personen met een beperking.

Zoals u zelf opmerkt, is de toegang tot wijkdiensten erg belangrijk. De projectdragers van initiatieven van inclusieve woonondersteuning zijn zich van dit element bewust en houden hier in het algemeen bij het ontwerp van hun project rekening mee. De ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen vermeldt in haar artikel 3, 4
de lid, punt c dat een van de opdrachten van de centra en diensten voor personen met een beperking erin bestaat: in te staan voor de begeleiding van personen met een beperking die alleen (willen) wonen, met het oog op het behoud of het bevorderen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en met het oog op een optimaal familiaal en sociaal integratieniveau. Alle centra en diensten moeten dus rekening houden met de toegankelijkheid van wijkdiensten om de integratie van personen met een beperking te garanderen.